CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 3 NOVEMBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV) en via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist en vervolgens raadsvergaderingen op http://www.mlatv.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         Agendapunt 12 (tarieven parkeerbelastingen 2016) wordt van de agenda afgehaald.

         Agendapunt 15 (vergaderstructuur) wordt als hamerstuk behandeld.

         De fractie DUS Weert dient een motie vreemd in de orde van de dag in over parkeerbeleid.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 03-11-2015

Geluidsfragment

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen ontvankelijke verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van

15 september 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2015.

(geen spreekrecht)

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

In de notulen wordt de griffier mevrouw Wolfs als aanwezig aangeduid. Zij was echter niet aanwezig. De heer Otten (plaatsvervangend griffier) was ter vergadering aanwezig.

De notulen en de besluitenlijst worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 15 september 2015 (in pdf)

Notulen Weert 15 september 2015 in E-book versie (in epub

Besluitenlijst Weert 15 september 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 15 september 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening rechtspositie 2015 concept

Verordening rechtspositie 2015 verschillen tov model en huidige verordening

Modelverordening VNG

Circulaire correctie rechtspositie

Circulaire harmonisering rechtspositie

Uitspraak Hoge Raad 11-09-2015 en artikel BB daarover

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Rechtspositiebesluit wethouders

Rechtspositieregeling wethouders

Rechtspositieverordening 2012

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Roermondseweg 203.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Roermondseweg 203' ongewijzigd vast te stellen.

2. het bestemmingsplan 'Roermondseweg 203' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. mei 2015.

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Roermondseweg 203'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling.

 

Voorstel

A. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

B. De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2014' in te trekken.

C. De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2015' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening Starterslening gemeente Weert 2015

Antwoordbrief aan de raad over voorstel startersleningen nav vragen commissie Ruimte

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Toepassing gemeentelijke cordinatieregeling.

 

Voorstel

De cordinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan voor het nieuwe

winkelcentrum Leuken en de omgevingsvergunning voor de bouw van een Aldi in dit winkelcentrum.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen en besluiten om een subsidie van maximaal 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van de stadstriathlon in 2016 (deel topsportbeleid is hamerstuk, subsidiedeel is bespreekstuk).

 

Voorstel

a. Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

b. Besluiten om een subsidie van maximaal 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van de stadstriathlon in 2016 gekoppeld aan genoemde voorwaarden en

uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en DUS Weert wordt ter vergadering gewijzigd. Dit gewijzigde amendement wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en SP (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties CDA, DUS Weert en VVD vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Concept Nota Topsportbeleid 2015-2020 Weert

Stadstriathlon informatie ingeleverd bij spreekrecht

CDA, DUS amendement subsidie triathlon

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal.

 

Voorstel

Besluiten een subsidie van 7.932,- te verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het spelen van damesvolleybal in de eerste divisie in het seizoen 2015-2016 gekoppeld aan de

genoemde voorwaarden en uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Tarieven parkeerbelastingen 2016.

 

Voorstel

1. De raad voorstellen te besluiten over de vaststelling tarieven parkeerbelastingen 2016.

2. De raad voorstellen akkoord te gaan met een kredietstelling van 110.000,00 voor een slagboominstallatie in de Stadhuisgarage.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Overzichtstekening zones

Reacties van fracties op Parkeren 2016

Reacties leden DUS op Parkeren 2016

Aanvullende informatie parkeren

Parkereninkomsten t/m 14-10-2015

Parkeersuitgaven 2013 14-10-2015

Parkeerkredieten

 

 

 

13.

Onderwerp

Integrale Schulddienstverlening in Weert.

 

Voorstel

1- De notitie "Weert maakt een punt van schulden!" vast te stellen;

2- Te besluiten om de schulddienstverlening in te richten conform uitvoeringsvariant 4;

3- Te besluiten om het restant aan Klijnsmagelden t/m 2015 aan te wenden voor de financiering van de implementatiekosten en de tijdelijke meerkosten die uit "variant 4" voortvloeien;

4- Te besluiten om het restant aan Klijnsmagelden vanaf 2016 structureel aan te wenden voor de financiering van de uitvoeringskosten van schulddienstverlening.

 

Besluitvorming

Het amendement van de SP-fractie wordt ter vergadering omgezet in een motie. Deze motie wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en DUS Weert (23 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring van raadslid Jacobs van de fractie Weert Lokaal vr de motie van de fracties SP en PvdA. Deze motie wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, CDA, DUS Weert en raadslid Jacobs van Weert Lokaal (14 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, D66 en Weert Lokaal met uitzondering van raadslid Jacobs (15 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Notitie en bijlagen

SP motie schulddienstverlening

SP en PvdA motie kleine schulden

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment 3e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Voorzieningenplannen stedelijk gebied Weert.

 

Voorstel

1. Vaststellen van de nota 'voorzieningenplannen Weert' en deze gebruiken als meerjarig referentiekader voor de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in Weert, waarbij wordt uitgegaan van het scenario 'Burgerkracht' zoals geduid in de nota.

2. Instemmen met het uitvoeringsprogramma 2015-2016.

3. Kennis nemen van het inspraakverslag waarin alle inspraakreacties op de conceptnota zijn benoemd.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota voorzieningenplannen

Nota voorzieningenplannen Weert stedelijk gebied 2015-2020

Nota voorzieningenplannen Weert stedelijk gebied 2015-2020 Inspraakverslag

Nota voorzieningenplannen Weert stedelijk gebied 2015-2020 Uitvoeringsprogramma

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van de vergaderstructuur en besluiten de huidige vergaderstructuur vooralsnog te handhaven (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

Kennisnemen van de evaluatie van de vergaderstructuur en besluiten de huidige vergaderstructuur vooralsnog te handhaven met in acht name van de volgende kleine aanpassingen:

De rondvraag in informatiebijeenkomsten en raadscommissies wordt aan het begin van de vergadering na de algemene agendapunten geagendeerd.

De commissie-agendas worden voortaan ingedeeld naar de taakvelden van de raadscommissies uit de vorige raadsperiode (AZ-WZ en EZ-RO).

Aan de raadsagenda wordt een rondvraag toegevoegd voor actuele en urgente vragen; deze wordt achteraan op de agenda gezet.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Enqute resultaten september 2015

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Mantelzorgondersteuning en waardering.

 

Voorstel

Besluiten om:

- geen individueel geldbedrag te verstrekken maar de bestaande vormen van ondersteuning en waardering voort te zetten;

- informatie en advies op n plek te verbeteren en beter bekend te maken in samenwerking met Punt Welzijn;

- Punt Welzijn te faciliteren om structureel (zorg)vrijwilligers in te zetten om de mantelzorgers te ontlasten;

- Punt Welzijn de mogelijkheden te laten onderzoeken om te komen tot een pool van (zorg)vrijwilligers die in crisissituaties de mantelzorger aan huis kunnen vervangen;

- een werkgroep mantelzorgondersteuning en -waardering in te stellen met als doel:

informatie op te halen bij de doelgroep, draagvlak te creren, de huidige vormen van ondersteuning en waardering te evalueren en innovatieve ideen en initiatieven uit de samenleving, ten gunste van de mantelzorgers, te stimuleren.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, SP, CDA, VVD en Weert Lokaal (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

17.

Onderwerp

Inbrengen wensen en bedenkingen omtrent de analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie op het BUIG-budget te komen.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort en de verwachte ontwikkelingen van dat tekort op het BUIG-budget, alsmede de maatregelen die worden

genomen, dan wel worden overwogen, om tot tekortreductie te komen.

2. Uw wensen en bedenkingen over de analyse en de maatregelen die worden genomen, dan wel worden overwogen, om tot tekortreductie op het BUIG-budget te komen.

 

Besluitvorming

De raad besluit niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage Analyse en een dozijn maatregelen

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

9 september tot en met 6 oktober 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

20A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie DUS Weert inzake parkeerbeleid.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt ingetrokken.

 

Bestanden

DUS motie parkeerbeleid

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 november 2015,

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 3 november 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=qf3chy9Lomc