CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 NOVEMBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV) en via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist en vervolgens raadsvergaderingen op http://www.mlatv.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 12-11-2015

Geluidsfragment agenda 2 t/m 4

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment agenda 2 t/m 4

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment agenda 2 t/m 4

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2016 van de gemeente Weert.

 

 

De fracties starten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de begrotingsprogrammas besproken aan de hand van de moties en amendementen.

 

Bestanden

Draaiboek begrotingsbehandeling

Algemene beschouwingen Weert Lokaal

Algemene beschouwingen CDA

Algemene beschouwingen VVD

Algemene beschouwingen SP

Algemene beschouwingen D66

Algemene beschouwingen PvdA

Algemene beschouwingen DUS Weert

Geluidsfragment algemene beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment algemene beschouwingen CDA

Geluidsfragment algemene beschouwingen VVD

Geluidsfragment algemene beschouwingen SP

Geluidsfragment algemene beschouwingen D66

Geluidsfragment algemene beschouwingen PvdA

Geluidsfragment algemene beschouwingen DUS Weert

Geluidsfragment schorsing tot 14:45 uur

 

6. 

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2016 van de gemeente Weert.

 

 

Programma 1 Woonklimaat

Amendement I.A.1 (draagvlak duurzaamheid) van de fracties D66, DUS Weert, CDA, PvdA en SP wordt unaniem aanvaard.

Amendement I.A.2 (kwaliteit woonomgeving) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en DUS Weert (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement I.A.3 (waterfront) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

Amendement I.A.4 (zwerfdieren) van de fracties SP, D66 en DUS Weert wordt ter vergadering gewijzigd in een motie en unaniem aanvaard.

Amendement I.A.5 (voetgangersoversteek Molenpoort) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

Motie I.M.1 (onderhoudskosten Cwartier) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Motie I.M.2 (museumvisie) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

Motie I.M.3 (stelpost verkeer en vervoer) van de fracties VVD, DUS Weert, SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, SP en VVD (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.

Motie I.M.4 (duurzaamheid gemeentelijke gebouwen) van de fracties PvdA, D66 en CDA wordt ingetrokken.

Stemverklaring van raadslid Goubet van de fractie SP vr motie I.M.5 (tijdelijke huurwoningen) van de fracties SP, PvdA en VVD. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, PvdA en SP (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en DUS Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.

Motie I.M.6 (duurzame gemeente en inwoners) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

 

Programma 2 Economie

Amendement II.A.1 (ringbanenstelsel) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Stemverklaring van de fractie SP tegen amendement II.A.2 (handelsmissie China) van de fracties DUS Weert en CDA. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (22 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.3 (fietsende scholieren) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

Motie II.M.1 (VVV) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Motie II.M.2 (Weert west) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Motie II.M.3 (schoolzwemmen) van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en DUS Weert (24 stemmen tegen) verworpen.

Motie II.M.4 (Poort van Limburg) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

Motie II.M.5 (onderwijslocatie AZC) van de fracties PvdA, CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.6 (behoud hertenkamp) van de fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en SP wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.7 (toeristeninformatie) van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA, SP en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 3 Zorg

Amendement III.A.1 (minimabeleid) van de fracties SP, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, DUS Weert, PvdA, CDA, VVD en Weert Lokaal (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement III.A.2 (budget risicojeugd) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (27 stemmen tegen) verworpen.

Amendement III.A.3 (sociaal cultureel fonds) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA en DUS Weert (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP, CDA en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring van de fractie D66 vr motie III.M.1 (whatsappgroepen) van de fractie D66. De motie wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

Motie III.M.2 (werk maken van werk) van de fractie SP wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaring van de fractie VVD tegen motie III.M.3 (reserve sociaal domein) van de fracties Weert Lokaal en DUS Weert. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, CDA, PvdA, D66 en DUS Weert (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.

Motie III.M.4 (uitkeringen Participatiewet) van de fracties PvdA, DUS Weert en SP wordt met voorstemmen van de fracties SP, DUS Weert, PvdA en CDA (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (16 stemmen tegen) verworpen.

Motie III.M.5 (minimabeleid) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP, DUS Weert, CDA en VVD (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66, PvdA en Weert Lokaal (13 stemmen tegen) aanvaard.

 

Programma 4 Participatie

Amendement IV.A.1 (bibliotheek Stramproy) van de fracties CDA, DUS Weert, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard (28 stemmen vr). Raadslid Geboers van de fractie SP onthoudt zich van stemming vanwege een persoonlijk belang.

Amendement IV.A.2 (collecties musea) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fractie Weert Lokaal (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP, CDA, PvdA, DUS Weert en D66 (21 stemmen tegen) verworpen.

Amendement IV.A.3 (subsidie vrijwilligersorganisaties) van de fracties CDA, PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, CDA en Weert Lokaal (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

Motie IV.M.1 (burgerparticipatie) van de fracties DUS Weert, CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, CDA en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

Motie IV.M.2 (subsidies en tarieven sport) van de fracties DUS Weert, D66, PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA, SP en VVD (15 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en CDA (14 stemmen tegen) aanvaard.

Motie IV.M.3 (urban culture in parkeergarages) van de fracties D66, VVD, DUS Weert en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie IV.M.4 (Tiendschuur) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Motie IV.M.5 (subsidies vrijwilligersorganisaties) van de fracties CDA en PvdA is ter vergadering gewijzigd in amendement IV.A.3; de motie is daarmee komen te vervallen.

Motie IV.M.6 (vergroten maatschappelijke relevantie omvormingsfonds) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie IV.M.7 (zelfredzaamheid verenigingen) van de fracties CDA, PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, CDA, PvdA, D66 en DUS Weert (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.

Motie IV.M.8 (investeringssubsidies clustering sportaccommodaties) van de fracties VVD, D66, DUS Weert en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, DUS Weert en SP (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en Weert Lokaal (16 stemmen tegen) verworpen.

Motie IV.M.9 (bibliotheek Stramproy) van de fracties Weert Lokaal en SP wordt ingetrokken.

Motie IV.M.10 (bezuinigingen subsidies) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt ingetrokken.

 

Programma 5 Financin

Stemverklaring van de fractie VVD tegen amendement V.A.1 (OZB) van de fractie D66. Het amendement wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.2 (rekenkamer) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en DUS Weert (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.3 (rekenkamer) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

Amendement V.A.4 (externe inhuur) van de fracties SP, D66 en VVD wordt met voorstemmen van de fracties SP, D66 en VVD (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA en DUS Weert (17 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.5 (overhead) van de fracties SP, D66 en VVD wordt unaniem aanvaard.

Amendement V.A.6 (budget raad en rekenkamer) van de fractie VVD wordt ingetrokken.

Amendement V.A.7 (prioriteiten) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.8 (rekenkamer) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA, DUS Weert en D66 (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement V.A.9 (toezicht openbare orde en veiligheid) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

Amendement V.A.10 (OZB) van de fracties VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (21 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring van de fractie SP vr amendement V.A.11 (toeristenbelasting) van de fracties Weert Lokaal, D66 en CDA. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, CDA, SP en DUS Weert (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en PvdA (7 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement V.A.12 (personeelsformatie en inhuur derden) van de fracties VVD, D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.1 (masterplan ICT 1) van de fractie D66 wordt aangehouden.

Motie V.M.2 (masterplan ICT 2) van de fractie D66 wordt aangehouden.

Motie V.M.3 (burgerpeiling) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

Motie V.M.4 bestaat niet.

Motie V.M.5 (infographics) van de fracties VVD, CDA, SP, Weert Lokaal, DUS Weert en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.6 (personeelsformatie en inhuur derden) van de fracties VVD en D66 is ter vergadering gewijzigd in amendement V.A.12; de motie is hiermee komen te vervallen.

Motie V.M.7 (strategisch communicatiebeleid) van de fracties VVD, CDA, PvdA, DUS Weert, SP en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.8. (VTH) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Amendement VI.A.1 (financieel innovatiebudget 3Ds) van de fracties CDA en DUS Weert wordt ingetrokken.

 

Voorstel

Stemverklaringen van alle fracties vr de begroting 2016. Het voorstel inzake de begroting 2016 wordt unaniem aanvaard.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2016

B&W advies Kiezen met visie de uitwerking 20-10-2015

Boek Kiezen met visie de uitwerking (formats) versie 11 (2016-2019)

Boek Kiezen met visie de uitwerking (formats) versie 11 (2016)

Keuzecatalogus 2016-2019 in een oogopslag update 13-10-2015 (college en raad)

Keuzecatalogus 2016 in een oogopslag update 13-10-2015 (college en raad)

Raadsinformatiebrief Kiezen met visie de uitwerking 22-10-2015

Vragen en antwoorden 02-11-2015

Bijlage vraag en antwoord Onvoorzien 2011-2015

Toelichting bezuinigingen groen

Dienstenboek Punt Welzijn 2015

Jaarverslag Punt Welzijn 2014

HR21

Vragen begroting 2016 commissies

Vragen commissies algemene uitkering overzicht 2016 meerjarig

Vragen commissies algemene uitkering overzicht 2016

Vragen commissies bijlage inhuur derden okt 2015

Vragen commissies bijlage overzicht fte 2015 en 2016

Vragen commissies bijlage totaal overzicht voorstellen Kiezen met Visie

Masterplan Informatie architectuur

Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport

Second opinion Masterplan informatie architectuur gemeente Weert

10-11-2015 Antwoorden op vragen raadsleden en commissie begroting 2016

10-11-2015 BUIG budget 2011 2016

10-11-2015 Uitsplitsing inhuur derden oktober 2015

 

 

Moties en amendementen m.b.t. de vaststelling van de begroting.

Overzicht besluitvorming moties en amendementen begroting 2016

 

Programma I (Woonklimaat):

I.A.1 D66,DUS,CDA,PvdA,SP Draagvlak duurzaamheid

I.A.2 D66 Kwaliteit woonomgeving

I.A.3 CDA,DUS,PvdA Waterfront + subsidies verenigingen

I.A.4 SP,D66, DUS Zwerfdieren

I.A.5 PvdA Voetgangersoversteek

I.M.1 D66 Onderhoudskosten Cwartier

I.M.2 D66 Museumvisie paardensport

I.M.3 VVD,DUS,SP,PvdA Stelpost verkeer en vervoer

I.M.4 PvdA,D66,CDA Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen

I.M.5 SP,PvdA,VVD Tijdelijke huurwoningen

I.M.6 D66 Duurzame gemeente en inwoners

 

Programma II (Economie):

II.A.1 D66 Ringbanenstelsel

II.A.2 DUS,CDA Handelsmissie China

II.A.3 PvdA Fietsende scholieren

II.M.1 D66 VVV

II.M.2 D66 Weert-West

II.M.3 D66,PvdA Schoolzwemmen

II.M.4 D66 Poort van Limburg

II.M.5 PvdA,CDA,DUS Onderwijslocatie op AZC

II.M.6 WL,D66,PvdA,SP Behoud Hertenkamp

II.M.7 WL,VVD,PvdA,SP,D66 Toeristeninformatie

 

Programma III (Zorg):

III.A.1 SP,PvdA,DUS Minimabeleid

III.A.2 PvdA Budget risicojeugd

III.A.3 WL,PvdA Sociaal cultureel fonds

III.M.1 D66 Whatsapp groepen

III.M.2 SP Werk maken van werk

III.M.3 WL,DUS Reserve Sociaal Domein

III.M.4 PvdA,DUS,SP Uitkeringen Participatiewet

III.M.5 SP Minimabeleid

 

Programma IV (Participatie):

IV.A.1 CDA,DUS,PvdA,D66 Bieb Stramproy

IV.A.2 WL Collecties musea

IV.A.3 CDA,PvdA,DUS Subsidie vrijwilligersorganisaties

IV.M.1 DUS,CDA,PvdA Burgerparticipatie

IV.M.2 DUS,D66,PvdA,SP Subsidies en tarieven sport

IV.M.3 D66,VVD,DUS,PvdA Urban Culture parkeergarages

IV.M.4 D66 Tiendschuur

IV.M.5 CDA,PvdA Subsidie vrijwilligersorganisaties

IV.M.6 CDA,DUS,PvdA Vergroten maatschappelijke relevantie omvormingsfonds

IV.M.7 CDA,PvdA,SP Vergroten zelfredzaamheid verenigingen

IV.M.8 VVD,D66,DUS,SP Investeringssubsidies clustering sportaccommodaties

IV.M.9 WL,SP Bibliotheek Stramproy

IV.M.10 WL,PvdA Bezuinigingen subsidies

 

Programma V (Financin):

V.A.1 D66 OZB

V.A.2 D66 Rekenkamer

V.A.3 CDA,DUS,PvdA Rekenkamer

V.A.4 SP,D66,VVD Externe inhuur

V.A.5 SP,D66,VVD Overhead

V.A.6 VVD Budget raad en Rekenkamer

V.A.7 CDA,DUS,PvdA Prioriteiten

V.A.8 WL,PvdA - Rekenkamer

V.A.9 PvdA Toezicht openbare orde en veiligheid

V.A.10 VVD,D66 OZB

V.A.11 WL,D66,CDA Toeristenbelasting

V.A.12 VVD,D66,SP Personeelsformatie en inhuur derden

V.M.1 D66 Masterplan ICT 1

V.M.2 D66 Masterplan ICT 2

V.M.3 CDA,DUS,PvdA Alternatieve burgerpeiling

V.M.5 VVD,CDA,SP,WL,DUS Infographics

V.M.6 VVD,D66 Personeelsformatie en inhuur derden

V.M.7 VVD,CDA,PvdA,SP,WL,DUS Strategisch communicatiebeleid

V.M.8 PvdA - VTH

 

Programma VI (Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien):

VI.A.1 CDA,DUS Innovatiebudget 3D binnen kader 3D

 

Geluidsfragment voortzetting vergadering om 14:45 uur

Geluidsfragment reactie college op algemene beschouwingen

Geluidsfragment portefeuillehouder Sterk

Geluidsfragment portefeuillehouder Heijmans

Geluidsfragment portefeuillehouder Litjens

 

Geluidsfragment reactie college op M+A programma I

Geluidsfragment reactie college op M+A programma II

Geluidsfragment reactie college op M+A programma III

Geluidsfragment reactie college op M+A programma IV

Geluidsfragment reactie college op M+A programma V

Geluidsfragment reactie college op M+A programma VI

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 17:15 uur

 

Geluidsfragment mededeling verlenging schorsing tot 17:30 uur

Geluidsfragment voortzetting vergadering om 17:30 uur

Geluidsfragment voorwoord raadsdebat

Geluidsfragment raadsdebat programma I Woonklimaat

Geluidsfragment raadsdebat programma II - Economie

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 20:00 uur

 

Geluidsfragment voortzetting vergadering om 20:00 uur

Geluidsfragment raadsdebat programma III - Zorg

Geluidsfragment raadsdebat programma IV - Participatie deel 1

Geluidsfragment raadsdebat programma IV - Participatie deel 2

Geluidsfragment raadsdebat programma V Financin deel 1

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 23:15 uur

 

Geluidsfragment voortzetting en woord vanuit raadsfracties

Geluidsfragment vraag voortgang vergadering

Geluidsfragment raadsdebat programma V Financin deel 2

Geluidsfragment voorstel van orde voortgang vergadering

Geluidsfragment besluitvorming moties en amendementen

Geluidsfragment besluitvorming Begroting 2016 Weert

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de septembercirculaire 2015 en vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2016.

 

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Septembercirculaire 2015

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande financile overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2016;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2016.

 

 

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2016

Overzicht begrotingsuitkomsten 2016

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 01.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2016,

 

 

De Griffier,

De plaatsvervangend voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

P.J.H. Sijben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 12 november 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link voor het 1e deel (van 13:00 - 20:00 uur):

https://www.youtube.com/watch?v=KLD-JjUwAyc&feature=youtu.be

 

Klik op deze link voor het 1e deel (van 13:00 - 20:00 uur):

https://www.youtube.com/watch?v=HaQUe94rook&feature=youtu.be