CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 NOVEMBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV) en via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist en vervolgens raadsvergaderingen op http://www.mlatv.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze wordt behandeld als agendapunt 17A.

         Agendapunt 9 (masterplan ICT) wordt van de agenda afgehaald en niet behandeld.

         Agendapunt 11 (privatisering IJzeren Man) wordt van de agenda afgehaald en niet behandeld.

         Het amendement dat de VVD-fractie heeft voorbereid bij agendapunt 9 wordt als motie vreemd aan de orde van de dag (agendapunt 17B) geagendeerd, maar bij agendapunt 13 (terugdraaien storting algemene reserve) behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 25-11-2015

Geluidsfragment

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Drie raadsleden houden een toespraak naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen. De raad houdt een minuut stilte.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment toespraak mevrouw Zaboul

Geluidsfragment toespraak de heer Ycel

Geluidsfragment toespraak mevrouw Kadra

Geluidsfragment 1 minuut stilte voor alle slachtoffers

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1 oktober 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 oktober 2015.

c.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 november 2015;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2015.

(geen spreekrecht)

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijsten vaststellen.

 

Besluitvorming

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 1 oktober 2015 (in pdf)

Notulen Weert 1 oktober 2015 in E-book versie (in epub) 

Besluitenlijst Weert 1 oktober 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 1 oktober 2015 (in htm)

 

Notulen Weert 3 november 2015 (in pdf)

Notulen Weert 3 november 2015 in E-book versie (in epub

Besluitenlijst Weert 3 november 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 3 november 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

 

Voorstel

Besluiten om de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Wijzigingsverordening APV Weert

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2016 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Voorstel

1. Besluiten om voor de navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen voor het jaar 2016 de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

a. 7.000,- voor de Subsidieregeling voor kaderopleidingen sport.

b. 13.000,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende investeringen tot 20.000,-.

c. 13.252,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende investeringen hoger dan 20.000,-.

d. 20.000,- voor de subsidieregeling Evenementen.

e. 5.000,- voor de subsidieregeling tegemoetkoming bij calamiteiten.

2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare middelen, tot een maximum van het gestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde deelsubsidieverordening, te

weten:

Ad. 1a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport.

Ad. 1b en 1c. artikel 10, lid 1c en 2c van de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013.

Ad. 1d. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013.

Ad. 1e. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

 

8.

Onderwerp

Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport.

 

Voorstel

Besluiten om de uitgangspuntennotitie 'Verbinding en Vernieuwing' vast te stellen en deze richtinggevend te laten zijn voor het op te stellen nieuwe beleid.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en DUS Weert (burgerkracht en WMO-budget) wordt ingetrokken.

Het amendement van de fracties CDA en DUS Weert (culturele activiteiten) wordt ingetrokken.

Stemverklaring van de fractie SP tegen het amendement van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA en DUS Weert (toevoeging kerndoel en wijziging uitgangspunten). Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA en DUS Weert (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties SP, VVD en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaringen van de fractie D66 tegen het voorstel en van de fracties SP, VVD en Weert Lokaal vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport

Amendement CDA,DUS Weert Subsidies

Amendement CDA, DUS Weert Subsidiestelsel (2)

Amendement WL,PvdA,CDA,DUS Weert Herijking subsidiestelsel

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Masterplan informatiearchitectuur als uitwerking van het rapport Telengy door bureau Disgover, teneinde de digitale dienstverlening te optimaliseren.

 

Voorstel

1. Instemmen met de voorstellen zoals verwoord in het masterplan, teneinde de in- en externe dienstverlening te optimaliseren.

2. Instemmen met uitvoering van het masterplan in drie jaar (in plaats van de in het masterplan voorgestelde twee jaar).

3. In te stemmen met de budgetaanvraag van 2.502.700,--.

4. Impliciet aan het college de opdracht te verstrekken voor co-creatie bij de uitvoering van het masterplan informatiearchitectuur.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 03-11-2015 nr. 8

Masterplan Informatie architectuur

B&W-besluit 10-11-2015 nr.19

Amendement VVD Bestemmingsreserve ICT

Amendement D66 Masterplan ICT

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de 3e rapportage 2015 (financile bijstelling).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de 3e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 tegen het amendement van de fracties SP, DUS Weert en PvdA. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties SP, DUS Weert, PvdA, CDA, Weert Lokaal en VVD (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

3e rapportage 2015 Weert

Beantwoording vragen commissies 3e bestuursrapportage

Amendement SP,DUS Weert,PvdA 3e rapportage (002)

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Krediet beschikking stellen voor onderzoek privatisering IJzeren Man (stap 1) en Quickscan dagstrand.

(advies van de raadscommissie BV-IW: niet rijp voor behandeling in de raad)

 

Voorstel

Besluiten om een krediet van 25.000,- beschikbaar stellen voor inhuur van externe expertise ten behoeve van de uitvoering van het privatiseringsonderzoek en de exploitatie van het 'dagstrand

CZW' en dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2015.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Plan van aanpak Onderzoek privatisering Zwembad de IJzeren Man

 

 

 

12.

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht Toezicht openbare ruimte.

 

Voorstel

1. In te stemmen met de optie waarbij wordt ingezet op de uitbesteding van taken van Stadstoezicht naar de publieke sector.

2. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 2 van het rapport en de stukken van de marktconsultatie, op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de

Wob, te bekrachtigen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties SP, DUS Weert, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, DUS Weert, PvdA, CDA (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD (8 stemmen tegen) aanvaard.

De motie van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP, CDA en raadslid Engelen van de VVD-fractie (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD (met uitzondering van raadslid Engelen), D66 en DUS Weert (16 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties D66, VVD, SP en PvdA vr het voorstel.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 22-09-2015 nr. 4

B&W-besluit 03-11-2015 nr. 19

Brief OR

Bijlage Overzichtstabel scores BMC

Overzichtstabel Scores A

Amendement SP,DUS Weert,PvdA,CDA Stadstoezicht

Motie SP,PvdA Stadstoezicht

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de uitkomsten van de algemene uitkering van de september circulaire (C-stuk).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de algemene uitkering van de septembercirculaire 2015 (Raadsbesluit RAD-001173 d.d. 12

november 2015).

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie VVD wordt ingetrokken.

Motie 17B wordt aangehouden tot behandeling van het masterplan ICT.

Stemverklaringen van de fracties SP en D66 vr het voorstel en van de fracties CDA en DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties SP, D66, Weert Lokaal en PvdA (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en DUS Weert (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Raadsinformatiebrief begrotingssaldo 2016

Amendement VVD Terugdraaien storting in bestemmings-reserve decentralisatie 3Ds

Motie vreemd a/d orde v/d dag VVD bestemmingsreserve ICT

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015 (C-stuk).

 

Voorstel

Vast te stellen van bijgevoegde verordening door de raad.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

15.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

7 oktober tot en met 3 november 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande financile overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

17A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties VVD, D66, DUS Weert, Weert Lokaal, SP, CDA en PvdA inzake statushouders.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Motie VVD,DUS Weert,D66,WL,SP,CDA,PvdA AZC statushouders

Geluidsfragment

 

 

 

17B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie VVD inzake bestemmingsreserve ICT masterplan.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie is behandeld bij agendapunt 13 en aangehouden.

 

Bestanden

Motie vreemd a/d orde v/d dag VVD bestemmingsreserve ICT

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2016,

 

 

De Griffier,

De plaatsvervangend voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

P.J.H. Sijben

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 25 november 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=uMPlfnPFbyg&feature=youtu.be