CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 16 DECEMBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV) en via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist en vervolgens raadsvergaderingen op http://www.mlatv.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent deze laatste vergadering van het jaar en heet de aanwezigen welkom. Hij heet in het bijzonder welkom de gasten van de raad. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 10 (verordening sociaal cultureel fonds) is niet meer aan de orde doordat de raad bij de begrotingsbehandeling heeft besloten hiertoe niet over te gaan. De raadscommissie Ruimte achtte het voorstel inzake het kruispunt Maaseikerweg-Beatrixlaan (agendapunt 16) niet rijp voor behandeling in de raad. De agendapunten 10 en 16 worden van de agenda afgehaald en niet behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 16-12-2015

Geluidsfragment

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Na de vergadering is er een kerstborrel voor raad en college. De burgemeester heeft van de leerlingen van het Palet een door hen gemaakte ambtsketen gekregen. Hij heeft beloofd deze tijdens deze raadsvergadering te dragen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment geen notulen

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

5.

Onderwerp

Vaststellen Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. bijgevoegde Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016 vast te stellen, en:

2. voor de onder 1 genoemde regeling geen de inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015 en intrekken Subsidieverordening professionele instellingen 2008.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. bijgevoegde Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015, geldend voor het subsidiejaar 2016 e.v. vast te stellen;

2. voor de onder 1. genoemde regeling geen inspraak te verlenen, op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening;

3. de Subsidieverordening professionele instellingen 2008 in te trekken per 1 januari 2016.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Subsidieverordening professionele instellingen Weert 2015.

Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg

Concept nadere regels susidiering Jeugdhulp gemeente Weert 2015

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Onderwijs aan kinderen van het AZC Weert.

 

Voorstel

Besluiten in te stemmen met de voorgestelde uitwerking om te komen tot de inrichting van onderwijs voor kinderen van het AZC Weert en hiervoor de te ontvangen vergoedingen op basis

van de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten ten behoeve van basisonderwijs aan asielzoekerskinderen (Ohba-regeling) beschikbaar te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Financieringsstructuur Stichting BIZ Vastgoed Binnenstad 2016-2020.

 

Voorstel

1. In te stemmen met de financieringsstructuur Stichting BIZ Vastgoed Binnenstad;

2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Binnenstad Weert 2016-2020".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening BI-zone binnenstad Weert

Uitvoeringsovereenkomst

Reglement Draagvlakmeting BIZ 2016

Meerjarenprogramma Bedrijveninvesteringszone vastgoedeigenaren binnenstad Weert

Antwoord vragen commissie Ruimte financieringsstructuur BIZ

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet van 200.000,- voor de technische voorbereiding in het kader van de Multimodale Terminal De Kempen.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet van 200.000,- voor de technische voorbereiding in het kader van de Multimodale Terminal De Kempen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Getekende erfpachtovereenkomst

Raadsvoorstel en besluit 2011

Voortgangsrapportage haven

Geluidsfragment

 

10.

Onderwerp

Verordening Sociaal cultureel fonds gemeente Weert 2015 intrekken (C-stuk).

 

Voorstel

1. Aan de Raad voorstellen de door de gemeenteraad op 22 december 2014 vastgestelde 'Verordening sociaal cultureel fonds gemeente Weert 2015' per 1 januari 2015 indien de Raad bij

de begrotingsbehandeling op 12 november 2015 instemt met het afschaffen van een bijdrage sociaal cultureel fonds voor volwassenen;

2. Vaststellen dat, indien ingestemd wordt met onderdeel 1, de bijdrage voor kinderen, zoals nu opgenomen in de 'Verordening sociaal cultureel fonds gemeente Weert 2015', door het College

vervat zal worden in nog vast te stellen 'beleidsregel kindpakket gemeente Weert 2016'.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

11.

Onderwerp

Tarieven parkeerbelastingen 2016.

 

Voorstel

1. De raad voorstellen te besluiten over de vaststelling tarieven parkeerbelastingen 2016.

2. De raad voorstellen akkoord te gaan met een kredietstelling van 110.000,00 voor een slagboominstallatie in de Stadhuisgarage.

 

Besluitvorming

Amendement I van de fractie PvdA wordt met voorstemen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, D66, CDA, SP, VVD en Weert Lokaal (27 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II van de fracties VVD, SP, Weert Lokaal en PvdA is veranderd in motie VIII; het amendement is daarmee vervallen.

Stemverklaring van de fractie D66 vr amendement III. Amendement III van de fracties D66 en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties D66 en DUS Weert (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (25 stemmen tegen) verworpen.

Amendement IV van de fracties DUS Weert, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA en D66 (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (23 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V van de fracties PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, D66 en DUS Weert (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (23 stemmen tegen) verworpen.

Amendement VI van de fracties DUS Weert, PvdA en D66 wordt ingetrokken.

Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen amendement VIIa. Amendement VIIa van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en D66 (28 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (1 stem tegen) aanvaard.

Amendement VIIb van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

Motie I van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66 en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (23 stemmen tegen) verworpen.

Motie II van de fracties D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA, CDA en VVD (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties SP en Weert Lokaal (12 stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaring van de fractie SP vr motie III. Motie III van de fracties SP, PvdA, DUS Weert en D66 wordt unaniem aanvaard.

Motie IV van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en DUS Weert (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66, CDA, VVD en Weert Lokaal (22 stemmen tegen) verworpen.

Motie V van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en DUS Weert (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (26 stemmen tegen) verworpen.

Motie VIa van de fracties DUS Weert, PvdA, D66 en CDA wordt ingetrokken.

Motie VIb van de fracties DUS Weert, PvdA, D66 en CDA wordt ingetrokken.

Motie VII wordt niet ingediend.

Motie VIII van de fracties VVD, Weert Lokaal, SP, PvdA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fractie PvdA tegen het voorstel en van de fracties D66 en DUS Weert vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (27 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel nieuw (16-12-2015)

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Tarieventabel parkeerbelastingen 2016

Overzichtstekening zones

Parkeerkredieten

Parkeeruitgaven tot en met 14-10-2015

Parkereninkomsten tot en met 14-10-2015

Aanvullende informatie parkeren

Reacties leden DUS op parkeren 2016

Reacties van fracties op PARKEREN 2016

Matrix

A.I PvdA,DUS amendement parkeertarieven

A.II VVD,SP,WL,PvdA amendement parkeertarieven

A.III D66,DUS amendement Stadhuisgarage

A.IV DUS,PvdA,D66 amendement slagboominstallatie Muntgarage

A.V PvdA,D66 amendement parkeergarage Kromstraat

A.VI DUS,PvdA,D66 amendement parkeren tarief parkeergarages 1 euro

A.VII-a WL,D66,PvdA,VVD amendement Uniformiteit in parkeertijden

A.VII-b WL amendement uniformiteit in parkeertijden

M.I motie DUS onderzoek parkeerbeleid

M.II D66 motie Parkeerregulering

M.III SP,PvdA,DUS,D66 motie zone 3

M.IV motie PvdA en SP onderzoek QR-code zone 3

M.V PvdA motie onderzoek parkeertijden

M.VI-a DUS,PvdA,D66,CDA motie parkeren zondag

M.VI-b DUS,PvdA,D66,CDA motie parkeren zondag

M.VII onderzoeksmotie parkeerbeleid

M.VIII VVD,SP,WL,PvdA motie parkeertarieven

Overzicht gevolgen begroting

Geluidsfragment indienen moties en amendementen

Geluidsfragment antwoord op m+a wethouder

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2016 en de bijbehorende tarieventabellen.

 

Voorstel

Instemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2016"

- "Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2016";

- "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016";

- "Parkeerverordening 2016";

- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2016";

- "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financile organisatie van de gemeente Weert 2016".

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2016";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2016";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016";

- "Tarieventabel legestarieven 2016";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2016";

- "Tarieventabel rioolheffing 2016".

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (27 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Raadsinformatiebrief wijziging Tarieventabel leges 2016 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarieventabel leges 2016 gewijzigd

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Masterplan informatiearchitectuur.

 

Voorstel

1. Instemmen met de voorstellen zoals verwoord in het masterplan, teneinde de in- en externe dienstverlening te optimaliseren.

2. Instemmen met uitvoering van het masterplan in drie jaar (in plaats van de in het masterplan voorgestelde twee jaar).

3. In te stemmen met een kredietaanvraag van 2.502.700,--.

4. Impliciet aan het college de opdracht te verstrekken voor co-creatie bij de uitvoering van het masterplan informatiearchitectuur.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 03-11-2015 nr. 8

Masterplan Informatie architectuur

B&W-besluit 10-11-2015 nr.19

Kamerbrief over uitgangspunten wetgeving generieke digitale infrastructuur

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg.

 

Voorstel

Het college van B&W toestemming verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg, waarbij de gemeenten Bergen, Leudal en

Nederweert als deelnemers worden toegelaten.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg

Dienstverleningsovereenkomst-ICT-samenwerking

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Grondprijsbrief 2016.

 

Voorstel

1. Voorstellen aan de gemeenteraad om de grondprijsbrief 2016 vast te stellen;

2. Voorstellen aan de gemeenteraad om de grondprijsbrief 2015 per 1 januari 2016 in te trekken;

3. Voorstellen aan de gemeenteraad om de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage Achtergrondinformatie op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur te bekrachtigen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Grondprijsbrief 2016

Overige bijlagen

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Aanpassing T-splitsing Maaseikerweg-Beatrixlaan.

 

Voorstel

Instemmen met:

1. De aanpassing van de T-splitsing Maaseikerweg - Beatrixlaan.

2. De kosten voor de uitvoering, begroot op 175.000,-, te dekken uit het restant van het krediet Houtstraatlossing fase 2.

3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de kostenramingen als niet-openbare bijlage.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen

Maaseikerweg Beatrixlaan

Maaseikerweg Beatrixlaan rapport Haskoning

Maaseikerweg Beatrixlaan memo

Maaseikerweg Beatrixlaan bijlage 2

Maaseikerweg Beatrixlaan bijlage 3

Maaseikerweg Beatrixlaan bijlage 4

CROW advies creatieve rotonde Buurtschap

Advies RHDHVadvies over creatieve schets Buurtschap

Presentatie (in commissie Ruimte) spreekrecht buurtschap Moesel

Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

4 november tot en met 23 november 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande financile overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015;

d. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2016;

e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2016.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015

d. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2016

e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2016

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Vraag

Het CDA verzoekt om handhavend optreden tegen fietsen op de voetgangerspromenade.

 

Antwoord portefeuillehouder Heijmans

Hierop wordt teruggekomen in de raadscommissie BV-IW.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2016,

 

 

De Griffier,

De plaatsvervangend voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

P.J.H. Sijben

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 16 december 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=o4KwN0xqVAM&feature=youtu.be