Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 8 februari 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

310

15 november 2011

 

(BW11111512)

¯ Evalueren implementatieplan interactief werken.

Besluit: 1.      Kennisnemen van de evaluatie implementatieplan interactief werken.

2.      Instemmen met de aanbevelingen in de evaluatie implementatieplan interactief werken.

311

15 november 2011

 

(BW11111525)

¯ Uitvoeren burgerpeiling 2012.

Besluit: 1.      Instemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor het uitvoeren van de burgerpeiling 2012.

2.      Instemmen met het uitvoeren van de Burgerpeiling 2012 door BMC Onderzoek.

312

15 november 2011

 

(BW11111530)

¯ Status van het Comité Bevrijding en Herdenking.

Besluit: 1.      Het Comité Bevrijding en Herdenkingen de status van gemeentelijk comité toekennen.

2.      Centrummanagement Weert het project per 1 januari 2012 opdragen.

3.      Het gemeentelijke Comité via Centrummanagement Weert € 6.550,- per 1 januari 2012 projectgeld ter beschikking stellen voor het uitvoeren van de taakstelling alsook  €2.380,- t.b.v. administratieve en coördinerende ondersteuning.

4.      De raad informeren via de TILS-lijst.

313

22 november 2011

 

(BW11112213)

¯ Scootmobielstallingen Wonen Limburg bestaande seniorencomplexen sociale woningbouw.

Besluit: Instemmen met de voorgestelde meerjaren oplossingen per seniorencomplex en het delen van de kosten met Wonen Limburg (verdeling 50% / 50%).

314

22 november 2011

 

(BW11112215)

¯ Ontwikkelingen Drakesteyn.

Besluit: Instemmen met beantwoording van de vragen van de fractie VVD conform artikel 40.

315

22 november 2011

 

(BW11112217)

¯ Aanpassen ritprijzen kermis, vanaf 2012.

Besluit: a.     In 2012 de standaard ritprijzen voor de autoscooter, groot vermaakzaken en buitengewone attracties verhogen tot respectievelijk € 1,50, € 2,00 en € 2,50. De ritprijzen van de overige attracties ongewijzigd laten.

b.     Aanpassen Algemene Voorwaarden aan nieuwe ritprijzen.

316

22 november 2011

 

(BW11112218)

¯ -  Onderzoeksplan 2012 ex artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW).

  - Te auditen proces 2011.

Besluit: a.     Het uitstellen van het onderzoeksplan 2012 ex artikel 212 en 213A GW tot mei 2012.

b.     Het aanwijzen van het proces “aanbestedingsprotocollen” als te onderzoeken proces in 2011 (onderzoeksplan 2011).

317

22 november 2011

 

(BW11112219)

¯ Combinatiefunctionaris hockey.

Besluit: 1.     Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een combinatiefunctionaris hockey voor de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2014;

2.     toekennen van een bijdrage aan Punt Welzijn om de kosten van de combinatiefunctionarissen van HV Weert te financieren;

3.     Opdragen van het tekenen van de convenant aan wethouder Litjens (bevoegdheid burgemeester) op 3 december.

318

22 november 2011

 

(BW11112220)

¯ Aanwijzing twee directeuren als plaatsvervangend gemeentesecretaris.

Besluit: Akkoord gaan met het aanwijzen van twee directeuren als plaatsvervangend gemeentesecretaris zijnde de directeur Ruimte, mevrouw M. Meertens als 1e plaatsvervanger en de directeur Inwoners, mevrouw E. Croonenberg als 2e plaatsvervanger.

319

29 november 2011

 

(BW11112907)

¯ Actieprogramma integratie 2012-2014.

Besluit: 1. Instemmen met uitvoering van het Actieprogramma integratie 2012-2014.

2. Instemmen met de uitbreiding van de Vraagwijzer voor de periode 2012-2014.

320

29 november 2011

 

(BW11112912)

¯ Vaststelling subsidie 2010 van het Algemeen Maatschappelijk Werk

Besluit: 1. Kennisnemen van de jaarrekening 2010, het jaarverslag 2010, het prestatieoverzicht 2010 en het prestatieoverzicht 1e helft 2011 van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW ML)

2. Vaststellen van de subsidie 2010 en instemmen met de bijgevoegde brief

321

29 november 2011

 

(BW11112917)

¯ Slopen pand Julianalaan 98.

Besluit: Besluiten het pand aan de Julianalaan 98 te slopen.

322

6 december 2011

 

(BW11120603)

¯ Toekennen van een subsidie aan schutterij St. Barbara Tungelroy.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 4.500,= aan schutterij St. Barbara Tungelroy voor de aanschaf van een kogelvanger.

323

6 december 2011

 

(BW11120604)

¯ Subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk Weert.

Besluit: 1. Instemmen met het toekennen van een voorlopige maximale subsidie van € 55.070,= aan Punt Welzijn ten behoeve van het Vluchtelingenwerk Weert voor 2012.

2. De bijgevoegde conceptprioriteit betrekken bij de integrale prioriteitenafweging 2013.

324

6 december 2011

 

(BW11120606)

¯ Verzoek van de heer S. Moonen, Vloedmolenweg 13 te Stramproy, om medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van zijn bedrijf op het adres Vloedmolenweg 19.

Besluit: - de heer Moonen middels bijgevoegde concept-brief berichten welke activiteiten op zijn perceel zijn toegestaan;

- bij geen tegenbericht van de heer Moonen voor 15 januari 2012 wordt zijn verzoek om herziening van het bestemmingsplan als ingetrokken beschouwd;

- brief aan de heer Moonen op TILS-lijst plaatsen.

325

6 december 2011

 

(BW11120610)

¯ Productovereenkomst volwasseneneducatie 2012

Besluit: Vaststellen productovereenkomst volwasseneneducatie 2012.

326

6 december 2011

 

(BW11120612)

¯ Benoemen leden Kwaliteitscommissie Weert-Nederweert

Besluit: Benoemen van de heer L. van Nierop als landschapecoloog en de heer W. de Vries als landbouwdeskundige per 1 januari 2012 als leden van de Kwaliteitscommissie Weert-Nederweert.

327

6 december 2011

 

(BW11120616)

¯ Desintegratieschade UWV met betrekking tot Complex Poort van Limburg

Besluit: A. Instemmen met bijgaande brief om desintegratieschade te claimen.

B. Voorbehoud nemen m.b.t. meer desintegratieschade van Ministeries en/of VNG.

328

13 december 2011

 

(BW11121310)

¯ Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater en Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari tot en met augustus 2011 van het Munttheater en Bibliocenter.

329

13 december 2011

 

(BW11121320)

¯ Plan van aanpak nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Besluit: 1. Instemmen met het plan van aanpak van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016

2. Commissie informeren via de TILS lijst

330

Vervallen

 

 

331

13 december 2011

 

(BW11121322)

¯ Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2012 van het Munttheater en vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst.

Besluit: Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2012 van het Munttheater op € 1.166.735,00 en vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst 2011-2012.

332

13 december 2011

 

(BW11121324)

¯ Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2012 van Stichting Rick.

Besluit: Vaststellen van voor voorlopig maximaal subsidie 2012 van Stichting Rick op € 1.248.242,00.

333

13 december 2011

 

(BW11121330)

¯ Grensoverschrijdend wensbeeld Limburg

Besluit: 1. Kennis nemen van de eindrapportage.

2. Instemmen met de afwijking van het aanbestedingsbeleid.

3. Het gemeentelijk aandeel in de kosten, zijnde groot € 1.090,=, ten laste brengen van de post Verkeersveiligheid.

334

13 december 2011

 

(BW11121331)

¯ Huisvestingsprogramma en -overzicht 2012

Besluit: Vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht 2012.

335

20 december 2011

 

(BW11122004)

¯ Dienstverlening bureau TRIAS.

Besluit: 1. Akkoord gaan met het continueren van de structurele dienstverlening (één dag in de maand) in 2012.

2. Instemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid.

336

20 december 2011

 

(BW11122005)

¯ Dienstenboek Punt Welzijn 2012

Besluit: Instemmen met dienstenboek 2012 en definitief vaststellen uitwerkingsovereenkomst 2012 – 2015.

337

20 december 2011

 

(BW11122006)

¯ Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van burgemeester Heijmans

Besluit: 1. Vaststellen melding nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van burgemeester Heijmans conform bijgaand overzicht.

2. Nevenfuncties op de gebruikelijke wijze openbaar maken.

3. Raad informeren via plaatsing besluit op de TILS-lijst.

338

20 december 2011

 

(BW11122008)

¯ Sauna en wellnesscentrum met overnachtingsmogelijkheden op locatie Hazeheuvel.

Besluit: 1.      Kennisnemen van de uitwerking van de intentieovereenkomst met Hazeheuvel BV inzake de realisatie van een sauna/wellnesscentrum met overnachtingsmogelijkheid aan de Vetpeelweg ongenummerd, locatie Hazeheuvel.

2.      In principe onder voorwaarde medewerking verlenen aan het initiatief van een nieuw op te richten sauna/wellnesscentrum met overnachtingsmogelijkheid op de locatie Hazeheuvel.

3.      Instemmen met het opstellen van een realisatieovereenkomst met Hazeheuvel BV.

4.      Ondertekenen van de brief aan de initiatiefnemers.

5.      Plaatsen advies op de TILS-lijst en voorstellen dit advies als informatief item naar de informatieve commissie RO te brengen.

339

20 december 2011

 

(BW11122014)

¯ Kennisnemen van de decembercirculaire 2011 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Besluit: 1.       Kennisnemen van de circulaire van 7 december 2011 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

2.   De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

340

20 december 2011

 

(BW11122023)

¯ Uitkering CBL fonds verkoop Essent/Borssele.

Besluit: Akkoord gaan met het storten van de opbrengst en de uitkering uit het CBL fonds in de inkomensreserve Essentgelden.

341

20 december 2011

 

(BW11122024)

¯ Verlengen overeenkomst project buurtbemiddeling Midden-Limburg

Besluit: Instemmen met het verlengen van de overeenkomst buurtbemiddeling voor de periode van 1 jaar.

342

20 december 2011

 

(BW11122031)

¯ Balletvloer Munttheater

Besluit: Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.500,00 aan het Munttheater ten behoeve van de vervanging van de balletvloer.

343

20 december 2011

 

(BW11122033)

¯ Kennisnemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over begrotingstoezicht 2012.

Besluit: a. Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten  van Limburg van 13 december 2011 over het begrotingstoezicht 2012.

b. De raad informeren via de TILS-lijst.

344

20 december 2011

 

(BW11122034)

¯ Aanpassing drempelbedragen Europese aanbestedingen per 1-1-2012.

Besluit: Kennisnemen van de gewijzigde drempelbedragen Europees aanbesteden per 1-1-2012.

345

20 december 2011

 

(BW11122035)

¯ Besteden restant prijzengeld aan jongerenproject polarisatie en radicalisering

Besluit: Besluiten om aan Punt Welzijn een eenmalige subsidie te verlenen van €4.570,- voor het project 'Radicaal Gepolijst', conform bijgevoegde conceptbeschikking.

346

20 december 2011

 

(BW11122036)

¯ Nieuwe mandatenregeling

Besluit: Mandatenregeling 2010 intrekken en een nieuwe Mandatenregeling 2012 vaststellen.

347

3 januari 2012

 

(BW12010308)

¯ Bruikleenovereenkomst Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), voor het medegebruik van de sportkantine bij sporthal St. Theunis.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde bruikleenovereenkomst

348

3 januari 2012

 

(BW12010311)

¯ Invoeren aangepaste openingstijden en werken op afspraak (dienstverlening).

Besluit: Instemmen met de aangepaste openingstijden van de publieksbalies en het werken op afspraak per 1 maart 2012. De openingstijden zijn dan als volgt:

-          Vrije inloop: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur (alle balies) en op donderdag van 17.00 tot 19.30 uur (burgerzaken en infocentrum).

-          Op afspraak: maandag van 13.30 tot 16.00 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur (voor burgerzaken, afspraak zowel via internet als telefonisch te maken). Bij de overige balies is het mogelijk de hele week op afspraak te komen (afspraak telefonisch te maken).