Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 18 april 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

371

14 februari 2012

 

(BW120214-07)

 

 Bestemmingsplan Schoutlaan ong.

Besluit: 1.   Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

2.   Het ontwerpbestemmingsplan op de TILS-lijst zetten.

372

14 februari 2012

 

(BW120214-19)

 Binnengekomen brieven van de stichting gemeenschaps-centrum Stramproy d.d. 07-01-2012 en 15-01-2012.

Besluit: 1.   Kennis nemen van de binnengekomen brieven van de stichting gemeenschapscentrum Stramproy d.d. 07-01-2012 en 15-01-2012.

2.   Beantwoorden van de brieven middels bijgevoegde antwoordbrief.

373

14 februari 2012

 

(BW120214-30)

 Vaststellen begunstigingstermijn lastgeving onder dwangsom niet agrarische bedrijfsactiviteiten perceel Koenderstraat 9 Weert.

Besluit: 1.   vaststellen nieuwe begunstigingstermijn tot het moment waarop de Afdeling Raad van State uitspraak doet op het door uw college ingestelde hoger beroep gericht tegen de afwijzing van de tijdelijke ontheffing door Rechtbank Roermond, waarbij 21 maart 2013 als uiterste datum geldt;

2.   kennisgeving besluit aan Lemmers Foodgroup, Achmea Rechtsbijstand en Omwonenden.

374

28 februari 2012

 

(BW120228-02)

 Verkeersbesluit: weren doorgaand vrachtverkeer in Nelissenhofweg.

Besluit: Nemen van het verkeersbesluit weren doorgaand vrachtverkeer in Nelissenhofweg conform concept.

375

28 februari 2012

 

(BW120228-09)

 Aanpassing twee kruispunten Roermondseweg.

Besluit: 1.   Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing (toelichting) en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

3.   Advies op de TILS-lijst plaatsen.

376

28 februari 2012

 

(BW120228-18)

 Vaststellen 25% investeringssubsidie Scouting Keent-Moesel.

Besluit: Besluiten de aan Scouting Keent-Moesel verleende 25% investeringssubsidie voor vervangende nieuwbouw van € 169.100,- definitief vast te stellen.

377

28 februari 2012

 

(BW120228-19)

 Brief effecten lokale uitwerking landelijk beleid.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde (concept)brief 'effecten lokale uitwerking landelijk beleid' gericht aan de Tweede Kamer fracties.

378

28 februari 2012

 

(BW120228-20)

 Machtiging aanvraag herstructureringsfaciliteit.

Besluit: 1.   Kennisnemen van bijgevoegde brief van het bestuur van de Risse.

2.   Instemmen met het machtigen van de Gemeenschappelijke Regeling De Risse om de herstructureringsplannen in te dienen bij de Commissie herstructurering Wsw.

379

6 maart 2012

 

(BW120306-02)

 Verlenen van medewerking aan onderhoud St. Martinuskerk.

Besluit: 1.   Beschikbaar stellen van de jaarlijkse structurele bijdrage ad €7.636,- (geοndexeerd) voor het onderhoud van de St. Martinuskerk en

2.   Het onderhoudsplan voor 2013 aanmelden bij de provincie voor een bijdrage in het kader van het project Behoud Monumentaal Erfgoed.

380

6 maart 2012

 

(BW120306-06)

 Traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen.

Besluit: Gedurende het jaar 2012 maximaal 18 trajecten bij Gilde Praktijk Opleidingen bekostigen.

381

6 maart 2012

 

(BW120306-08)

 Bestemmingsplan Soutsweg ongenummerd.

Besluit: 1.   Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan 'Soutsweg ongenummerd' en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3.   Het plan in procedure brengen.

4.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

382

6 maart 2012

 

(BW120306-11)

 Verslag interactief proces in het kader van de decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Besluit: 1.   Het verslag vaststellen.

2.      De raad informeren via de TILS-lijst.

3.   Het verslag toesturen aan alle deelnemers aan de interactieve bijeenkomsten.

383

6 maart 2012

 

(BW120306-16)

 Europese aanbesteding leerlingenvervoer en zwem- en gymvervoer.

Besluit: 1.   Instemmen met het bijgevoegde aanbestedingsdocument en de bijbehorende bijlagen ten behoeve van de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer en het zwem- en gymvervoer.

2.   Instemmen met de gunning aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

3.   De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

384

13 maart 2012

 

(BW120313-07)

 Verklaring omtrent het gedrag.

Besluit: 1.   Kennisnemen van de evaluatie gratis VOG over het jaar 2011.

2.   Instemmen met de aanpassing van de criteria waarbinnen een VOG kosteloos kan worden aangevraagd, namelijk de gegevens met betrekking tot een organisatie/instelling.

3.   Instemmen met het uitvoeren van een nieuwe evaluatie in het eerste kwartaal van 2013.

385

13 maart 2012

 

(BW120313-08)

 Ondertekening Bestuursovereenkomst (BOK) Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord.

Besluit: 1.   Gelet op de raadsconsultatie d.d. 8 februari 2012 te besluiten tot ondertekening van de BOK RUD Limburg-Noord.

2.   Wethouder Coolen mandaat verlenen voor ondertekening van de BOK Limburg-Noord.

3.   Wethouder Coolen aan te wijzen als lid van het bestuurlijk overleg en wethouder Litjens als vervangend lid, conform artikel 6 lid 1 van de BOK RUD Limburg-Noord.

4.   De kwartiermaker RUD Limburg-Noord te verzoeken om aanvang 2013 een voortgangsrapportage op te stellen ten behoeve van het informeren van de raad over de vorming van de RUD's aan de hand van het bedrijfsplan RUD Limburg-Noord.

386

13 maart 2012

 

(BW120313-09)

 Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan De Aldenborgh.

387

13 maart 2012

 

(BW120313-11)

 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor hagelnetten aan de Neelestraat.

Besluit: 1.   Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met de planschadeovereenkomst en de overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg.

3.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

4.   Advies op de TILS-lijst plaatsen.

388

13 maart 2012

 

(BW120313-12)

 Bestemmingsplan St. Odastraat 27.

Besluit: 1.   Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan St. Odastraat 27 en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.

3.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

389

13 maart 2012

 

(BW120313-18)

 Bestuurlijk aanbesteden hulp bij het huishouden.

Besluit: 1.   Instemmen met het bestuurlijk aanbesteden van hulp bij het huishouden met ingang van 1 januari 2013 met de gemeente Nederweert en daarmee afwijken van het inkoopbeleid van de gemeente Weert.

2.   Instemmen met het inhuren van Robbe & Partners voor het begeleiden van deze aanbesteding, conform bijgevoegde offerte en daarmee afwijken van het inkoopbeleid van de gemeente Weert.

390

13 maart 2012

 

(BW120313-24)

 Verlengen samenwerkingsovereenkomst combinatie-functionaris basketbal.

Besluit: 1.   Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 augustus 2014  in het kader van een combinatiefunctionaris basketbal.

2.   toekennen van bijdragen aan Basketball Promotie Limburg om de combinatiefunctionaris te financieren.

3.   opdragen van het tekenen van de overeenkomst aan wethouder Litjens (bevoegdheid burgemeester).