Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 30 mei 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

391

20 maart 2012

 

(BW120320-10)

¯ Bestemmingsplan 'Naftaleiding Ecoduct'.

Besluit: 1. Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan 'Naftaleiding Ecoduct' en het ontwerpbesluit.

2. Het bestemmingsplan in procedure brengen.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

392

20 maart 2012

 

(BW120320-13)

¯ Budgetoverheveling van 2011 naar 2012.

Besluit: Overhevelen van restantbudgetten tot een totaal bedrag van € 2.562.571,30 (€ 1.030.446,92 'reguliere' overhevelingen en € 1.532.124,38 dat via de resultaatbestemming wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen) van 2011 naar 2012.

393

27 maart 2012

 

(BW120327-02)

¯ Herziening projectopdracht openbare begraafplaats.

Besluit: Instemmen met bijgaande herziening projectopdracht definitie- en ontwerpfase Nieuwe Openbare Begraafplaats.

394

27 maart 2012

 

(BW120327-12)

¯ Toekennen van een garantiesubsidie voor de Bantopa Party 2012.

Besluit: Toekennen van een garantiesubsidie ad € 2.000,00 voor de Bantopa Party 2012.

395

27 maart 2012

 

(BW120327-13)

¯ Asbestsanering sporthal Stramproy

Besluit: 1. Kennis nemen van de risicobeoordeling van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de sporthal Stramproy.

2. Instemmen met het saneren van alle asbesthoudende wanden in de sporthal Stramproy.

3. Gebruikers van de sporthal Stramproy informeren via bijgevoegde concept brief.

396

27 maart 2012

 

(BW120327-10)

¯ Het Project Opschoonteam

Besluit: 1. Toekennen van een maximale subsidie van € 15.830,- aan Mensana in verband met het overnemen van het project Opschoonteam. Dit bedrag ten laste brengen van het veiligheidsbudget.

2. Instemmen met het plan van aanpak van Mensana over de verdere doorontwikkeling van het project Opschoonteam.

397

27 maart 2012

 

(BW120327-09)

¯ Instemmen met in procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan 'Paardenhouderijen'.

Besluit: Instemmen met in procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan 'Paardenhouderijen'.

398

3 april 2012

 

(BW120403-03)

¯ Aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering 2011.

Besluit: Instemmen met:

1.      het bezwaarschrift tegen de afwijzing tegen het verzoek Meerjarige Aanvullende Uitkeringen en

2.   de aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering 2011.

399

3 april 2012

 

(BW120403-09)

¯ Voortgang organisatie Groenste stad van Nederland 2012.

Besluit: Kennis nemen van de voorgestelde route en de aanpak per beoordelingsthema.

Instemmen met de besteding van financiėle middelen voor de organisatie en publiciteit.

400

3 april 2012

 

(BW120403-14)

¯ Bestrijding processierups 2012.

Besluit: Akkoord gaan met extra geldmiddelen beschikbaar stellen via de voorjaarsnota 2012.

De leden van de raad informeren via de TILS-lijst.

401

3 april 2012

 

(BW120403-15)

¯ Aanbieding jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2011.

Besluit: Vaststellen jaarverslag toezicht kinderopvang 2011 en dit aanbieden aan het ministerie van onderwijs.

402

3 april 2012

 

(BW120403-16)

¯ Realisatieovereenkomst met Kero Bouw en Vastgoed II B.V. voor het deelgebied Zuid Sutjensstraat in Keent.

Besluit: Instemmen met de realisatieovereenkomst met Kero Bouw en Vastgoed II B.V. voor het deelgebied Zuid Sutjensstraat in Keent.

403

3 april 2012

 

(BW120403-20)

¯ Maatschappelijke opvang

Besluit: Instemmen met een aangepaste notitie Maatschappelijke opvang nieuwe stijl

Instemmen met de beantwoording van vragen uit de commissie Welzijn

404

10 april 2012

 

(BW120410-07)

¯ Reactie op ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijvenpark Pannenweg-West' te Nederweert

Besluit: Instemmen met de brief inhoudende de reactie op ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijvenpark Pannenweg-West' te Nederweert

405

Komt volgende cyclus op de TILS-lijst.

 

 

406

10 april 2012

 

(BW120410-10)

¯ Vaststellen voortgangsrapportage alcohol- en drugspreventie.

Besluit: 1. Besluiten om de voortgangsrapportage 2011 van het Actieplan 'Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert' vast te stellen.

2. Besluiten de commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst.

407

10 april 2012

 

(BW120410-18)

¯ Kennisnemen van de afrekening 2011 van Kreato.

Besluit: Kennisnemen van de afrekening 2011 van de Stichting Kreato en het definitief subsidie 2011 vaststellen op een bedrag van € 38.156,00.

408

10 april 2012

 

(BW120410-19)

¯ Instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen Munttheater.

Besluit: 1. Kennis nemen van bijgevoegde notitie over de veiligheid van de toneelinstallaties in het Munttheater en de te verwachten instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen;

2.  Instemmen met de uitvoering van enkele kleine aanpassingen aan de trekkeninstallatie en portaalburg in het Munttheater;

3. Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

409

10 april 2012

 

(BW120410-20)

¯ Uitbreiding combinatiefunctionarissen

Besluit: Akkoord gaan met de ondertekening van de “Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt/Brede impuls combinatiefuncties”.

410

10 april 2012

 

(BW120410-22)

¯ Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg en bestuursopdracht.

Besluit: 1. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief met bijlagen over het Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg en de bestuursopdracht.

2. De brief met bijlage per omgaande beschikbaar stellen aan de raadsleden (= toezegging).

411

17 april 2012

 

(BW120417-17)

¯ Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van Stichting Rick.

Besluit: Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van de Stichting Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 1.337.461,00.

412

17 april 2012

 

(BW120417-03)

¯ Ontwerpbestemmingsplan 22e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1998 (Heltenbosdijk 12).

Besluit: 1. Instemmen met de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan 22e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied (Heltenbosdijk 12).

2. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerp wijzigingsplan.

3. Instemmen met bijgevoegde planschadeovereenkomst en overeenkomst landelijk gebied.

413

17 april 2012

 

(BW120417-05)

¯ Vaststelling provinciale subsidie Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV2.

Besluit: 1. Instemmen met een reactie naar de provincie op de geformuleerde randvoorwaarden gericht op herstelprestaties.

2. Advies op de TILS-lijst plaatsen.

414

17 april 2012

 

(BW120417-14)

¯ Ondertekening addendum Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015

Besluit: 1. Het convenant VSV 2012-2015 regio Limburg Noord (38) als gemeente Weert (centrum gemeente regio Weert) aan te gaan.

2. De burgemeester draagt de ondertekening van het convenant op aan wethouder Coolen.

415

17 april 2012

 

(BW120417-22)

¯ Evaluatie leerwerkplekken.

Besluit: Kennisnemen van de evaluatie leerwerkplekken en de raad hierover via de TILS-lijst informeren.