Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 27 juni 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

416

24 april 2012

 

(BW120425-10)

 Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van het Munttheater.

Besluit: Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van het Munttheater en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 1.128.226,00.

417

24 april 2012

 

(BW120425-13)

 Subsidiering van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)

Besluit: 1. Instemmen met middeling van subsidies 2012, 2013 en 2014

2. Instemmen met aanpassing van de voorlopige subsidie 2012 conform de bijgaande verlenings-beschikking 2012.

3. Kennisnemen van jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en de hulpverleningsanalyse 2011

4. Instemmen met vaststelling van de subsidie 2011 van het AMW-ML conform de bijgaande subsidiebeschikking 2011

5. Instemmen met het bijgaande convenant AMW-ML 2012-2016, versie 13 maart 2012 tussen gemeenten Midden-Limburg

6. Machtigen door de burgemeester van wethouder Coolen voor ondertekening van het convenant (als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet)

7. De commissie welzijn informeren via de TILS-lijst

418

24 april 2012

 

(BW120425-18)

 Bomenbeleidsplan gemeente Weert 2012.

Besluit: Vaststellen van het ontwerp bomenbeleidsplan 2012.

419

24 april 2012

 

(BW120425-19)

Aanbesteding afvalverwerking na 2013.

Besluit: 1. Kennisnemen van de richtinggevende uitspraken van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ASL d.d. 16 februari 2012.

2. Kennisnemen van de achterliggende informatie, argumentatie en afwegingen.

3. Instemmen met de voorgestelde aard en omvang van de aan te besteden opdrachten door in te stemmen met de 15 richtinggevende uitspreken en bijbehorende voorstellen.

420

1 mei 2012

 

(BW120501-11)

 Motie decentralisaties

Besluit: 1. Kennisnemen van de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie “aanpassingen Wet Werk en Bijstand 2012”.

2. De raad via de TILS-lijst informeren.

421

1 mei 2012

 

(BW120501-13)

 Ontwikkelingen inkoop/aanbesteding.

Besluit: 1. Instemmen met het concept-inkoopjaarplan 2012.

2. Kennisnemen van de ABC-analyse 2011.

3. Kennisnemen van (regionale) ontwikkelingen incl. de stand van zaken/voorstellen van de werkgroep Evaluatie inkoop/aanbesteden.

422

1 mei 2012

 

(BW120501-15)

 Subsidie professioneel beheer voor stichtingsbesturen wijkaccommodaties.

Besluit: Besluiten om voor het jaar 2012 een subsidie professioneel beheer te verlenen aan:                                                          

*  Stichting Gemeenschapscentrum Groenewoud ad

€ 14.340,00;

*  Stichting Kultureel Werk Boshoven ad € 14.340,00;

*  Stichting Sociaal Kultureel Werk Fatima ad

€ 14.340,00.

Besluiten om de stichtingsbesturen via bijgevoegde subsidiebeschikking te informeren.

423

8 mei 2012

 

(BW120508-07)

 Stand van zaken voorbereiding decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Besluit: 1. Instemmen met een gewijzigd besluitvormingstraject ten behoeve van het opstellen van Wmo-beleid, als gevolg van de val van het kabinet.

2. De raad informeren via de bijgevoegde ontwerpbrief.

424

8 mei 2012

 

(BW120508-08)

 Realisatieovereenkomst nieuw sportcomplex DESM.

Besluit: 1. Instemmen met de tussen gemeente en voetbalvereniging DESM gemaakte afspraken over de realisatie en exploitatie van het nieuwe sportcomplex bij de wijk Vrouwenhof, zoals vastgelegd in bijgevoegde realisatieovereenkomst inclusief bijlagen.

2. Besluiten om de bijlagen A en B (realisatie- en exploitatieraming) niet openbaar te maken.

3. De gemeenteraad informeren via de TILS lijst.

425

15 mei 2012

 

(BW120515-03)

 Dienstverlening Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse zaken

Besluit: Intentie uitspreken om de huidige dienstverlening van het Bureau voor Belgische Zaken en het Bureau voor Duitse Zaken mede te financieren van 2014 tot en met 2017.

426

15 mei 2012

 

(BW120515-06)

 Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7 te Weert'.

Besluit: Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7 te Weert'.

427

15 mei 2012

 

(BW120515-14)

 Melding en openbaarmaking nieuwe nevenfunctie wethouder H.W.J. Coolen

Besluit: 1. Kennis nemen van de melding van wethouder H.W.J. Coolen dat hij per 1 maart 2012, een nieuwe  (functiegerelateerde) nevenfunctie heeft aanvaard als lid van de Commissie voor Regionaal Overleg voor de luchthaven Budel (CROBD), namens de gemeente Weert.

2. Kennis nemen van het feit dat de wethouder, zijnde bestuurder, voor het bijwonen van de commissievergaderingen, geen vergoeding ontvangt.

3. Nevenfunctie op de gebruikelijke wijze algemeen openbaar maken.

4. Raad informeren via plaatsing van dit besluit op de TILS-lijst.

428

15 mei 2012

 

(BW120515-17)

 Aanpassen rotonde Ringbaan-West - Parklaan ter gunste van het langzaam verkeer.

Besluit: De Raad via bijgevoegde brief informeren over de aanpassingen aan de rotonde Ringbaan-West - Parklaan.

429

15 mei 2012

 

(BW120515-18)

 Begrotingsbrief 2013 Gedeputeerde Staten van Limburg

Besluit: Kennisnemen van de begrotingsbrief 2013 van GS van Limburg en deze ter kennis brengen van de commissie Algemene Zaken

430

15 mei 2012

 

(BW120515-21)

 Nota regionaal arbeidsmarktbeleid 2012-2016.

Besluit: Instemmen met het vaststellen van de Nota regionaal

arbeidsmarktbeleid 2012-2016.

431

15 mei 2012

 

(BW120515-22)

 Het vaststellen en ter visie leggen van het ontwerp Raadsbesluit Heerweg en Rakerstraat: het krachtens de Wegenwet onttrekken van een deel van de Heerweg en een deel van de Rakerstraat aan het openbaar verkeer, zoals gearceerd aangegeven is op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 2).

Besluit: A. Instemmen met het ontwerp onttrekkingsbesluit conform bijgevoegd voorgenomen raadsvoorstel;

B. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht opstarten ten behoeve van de onttrekking van een deel van de Heerweg en de Rakerstraat aan het openbaar verkeer middels het ter visie leggen van het ontwerp raadsbesluit.

432

22 mei 2012

 

(BW120522-02)

 Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

Besluit: 1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen;

2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de Strategische projecten

3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware projecten en Projecten

4. Kennis te nemen van het Totale projectenoverzicht

5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische projecten en het Totale projectenoverzicht in het eerste kwartaal door middel van een brief.

433

22 mei 2012

 

(BW120522-12)

 Aanvraag bekostiging aanleg airco units op de drie torens van het gebouw Aan de Bron.

Besluit: 1. Kennis nemen van de bijgevoegde aanvraag van stichting Meerderweert, voor bekostiging van airco units op de drie torens van het gebouw Aan de Bron;

2. De aanvraag vanuit twee invalshoeken te beoordelen, waarbij twee torens worden toegeschreven aan de basisschool en ιιn toren aan kinderopvang Humanitas;

3. De aanvraag voor de twee torens van de basisschool in behandeling te nemen als spoedaanvraag in de lijn van het Huisvestingsprogramma Onderwijs;

4. Instemmen met deze aanvraag en hiervoor € 23.218,24 toe te kennen, waarbij wordt uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het schoolbestuur;

5. De aanvraag voor de toren waarin momenteel de Kinderopvang Humanitas is gehuisvest, toe te kennen en hiervoor 21.591,90 beschikbaar te stellen;

6. Het verzoek afwijzen voor bekostiging van zonnepanelen op de drie torens.

434

22 mei 2012

 

(BW120522-13)

 Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Bibliocenter en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 1.270.029,00.

435

22 mei 2012

 

(BW120522-15)

 Toekennen van een garantiesubsidie ad € 4.000,= voor de Lichtenberg Experience.

Besluit: Toekennen van een garantiesubsidie ad € 4.000,= aan het Weerter mannenkoor voor de organisatie van de Lichtenberg Experience op 9 september 2012.

436

22 mei 2012

 

(BW120522-16)

 Leerlingenprognoses 2012 – 2032.

Besluit: 1. Instemmen met de leerlingenprognoses 2012 – 2032.

2. De raad per brief informeren.

437

22 mei 2012

 

(BW120522-17)

 Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van het Munttheater.

Besluit: Kennisnemen van de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2012 van het Munttheater.

438

22 mei 2012

 

(BW120522-19)

 Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2012 van Bibliocenter.