Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 26 september 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

405

10 april 2012

 

(BW120410-09)

¯ Bestemmingsplan Kazernelaan 126.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Kazernelaan 126 en het bijbehorende ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de overeenkomst waarin afspraken gemaakt zijn over verhaal van planschade en bijdragen aan Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

3. Niet instemmen met het verzoek van initiatiefnemers om geen bankgarantie beschikbaar te hoeven stellen en het moment van betaling uit te stellen tot de bouwkavels verkocht zijn.

4. Het plan in procedure brengen nadat de overeenkomst getekend is en het advies dan ook op de TILS-lijst plaatsen.

439

29 mei 2012

 

(BW120529-02)

¯ Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011.

Besluit: Vaststellen van het jaarverslag Gilde Opleidingen 2011.

440

29 mei 2012

 

(BW120529-07)

¯ Vluchtelingenwerk Weert.

Besluit: 1. Kennisnemen van het inhoudelijk verslag en de jaarrekening 2011 van het Vluchtelingenwerk Weert.

2. Vaststellen van het definitief subsidie voor  Vluchtelingenwerk  2011 op € 58.783,14.

441

29 mei 2012

 

(BW120529-10)

¯ Berichten schrijver e-mail Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan dhr. Mertens.

442

29 mei 2012

 

(BW120529-12)

¯ Berichten brievenschrijver Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan De Aldenborgh.

443

29 mei 2012

 

(BW120529-14)

¯ Besluiten tot het verlenen van 'zomermandaat 2012' aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit: 1. Besluiten voor de periode 4 juli 2012 tot 7 augustus 2012, 'zomermandaat' te verlenen aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Weert conform bijgaand conceptbesluit.

2. Bepalen dat bij gebruikmaking van zomermandaat, de adviezen op de gebruikelijke wijze ter besluitvorming worden aangeboden via sectordirecteur, bestuursssecretariaat en gemeentesecretaris.

3. Bepalen dat het college in de vergadering van 7 augustus 2012, middels een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die op grond van zomermandaat zijn genomen.

4. Bepalen dat de onder 3. bedoelde mandatenlijst, tezamen met de besluitenlijst van deze vergadering openbaar wordt gemaakt.

444

29 mei 2012

 

(BW120529-15)

¯ Startnotitie fase 2 van de N280-West.

Besluit: Instemmen met  bijgaande antwoordbrief aan Gedeputeerde Staten.

445

4 juni 2012

 

(BW120604-03)

¯ Clubgebouw VV de Rogstaekers.

Besluit: 1. Kennis nemen van bijgevoegde notitie van de Rogstaekers

2. Reageren conform bijgevoegde brief op het verzoek van de Rogstaekers voor subsidie om een verenigingsgebouw te realiseren.

446

4 juni 2012

 

(BW120604-04)

¯ Vonnis rechtbank Roermond in de zaak BIS BIS tegen gemeente Weert.

Besluit: 1. Kennis nemen van het vonnis.

2. Het vervallen van de vordering van BIS BIS verwerken in de najaarsnota 2012.

447

4 juni 2012

 

(BW120604-05)

¯ Duurzame samenwerking met China.

Besluit: 1. Kennis nemen van het verslag van het bezoek van de burgemeester van 26 tot 31 maart 2012 aan China.

2. Instemmen met het voorlopig programma van het korte tegenbezoek van een delegatie van Yuhang, district of Hangzhou, op 10 en 11 juli 2012 aan Weert.

3. Instemmen met het ingaan op de uitnodiging van de burgemeester van Hangzhou om van 11 t/m 14 oktober 2012 deel te nemen aan Hangzhou Int'l Sister Mayors Conference 2012.

4. Instemmen met een evaluatie eind 2012.

5. De gemeenteraad middels de TILS lijst informeren.

448

4 juni 2012

 

(BW120604-12)

¯ 1. Inhoudelijke en financiėle verantwoording Productenaanbod Publieke Gezondheid 2011 Groene Kruis JGZ 0-4 van de Zorggroep.

2. Informatie eenwording JGZ 0-19 jaar.

Besluit: 1. Instemmen met het jaarverslag 2011 en met het in 2012 inzetten van de retourbedragen į € 23.526,30 en € 1.776 voor het alsnog uitvoeren van gemaakte afspraken.

2. De commissie welzijn informeren via de TILS-lijst.

449

4 juni 2012

 

(BW120604-14)

¯ Oprichten wijkraad Graswinkel.

Besluit: 1. Kennis nemen van de oprichting van de wijkraad Graswinkel.

2. Erkennen van de wijkraad Graswinkel voor het aangaan van een subsidierelatie.

3. Verlenen van subsidie wijkgericht werken 2012 aan de wijkraad Graswinkel.

4. Informeren van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

450

12 juni 2012

 

(BW120612-12)

¯ Algemene verkoopvoorwaarden bij verkoop particuliere bouwkavels.

Besluit: 1. Instemmen met het wijzigen van de algemene verkoopvoorwaarden bij verkoop particuliere bouwkavels.

2. Commissie RO informeren door plaatsing op de TILS-lijst.

451

12 juni 2012

 

(BW120612-16)

¯ Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties vanaf 1-1-2013.

Besluit: a. Besluiten om de door de gemeenteraad aangenomen motie betreffende de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013 uit te voeren.

b. De gebruikers van de sportaccommodaties informeren over uw voornemen om de tarieven vast te stellen volgens scenario 1, over het standpunt van de gemeenteraad en over het proces van besluitvorming en hen uit te nodigen te reageren op de tarieven via bijgevoegde conceptbrief.

452

12 juni 2012

 

(BW120612-19)

¯ Zorgen over leefbaarheid in Tungelroy.

Besluit: 1. Verzenden van antwoordbrief naar DorpsOverleg Tungelroy als antwoord op hun brief aan college en raad van 8 maart 2012.

2. Informeren van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

453

12 juni 2012

 

(BW120612-24)

¯ Toetsen en aanpassen Subsidiebeleid Welzijn 2006.

Besluit: a. Instemmen met het beantwoorden van brieven volgens bijgevoegde concept antwoordbrieven.

b.  Instemmen met de overgangsregeling voor uniformen als aanvullend onderdeel van de ‘concept deelsubsidieverordening cultuur 2013’ en dit ter kennis brengen van de verenigingen en de raad op voorgestelde wijze.

c.   Instemmen met het niet meer verstrekken van de subsidie voor het Jeugdpreensetreffe als aanvullend onderdeel van de ‘concept-nota subsidiebeleid versie 3’ en dit ter kennis brengen van de verenigingen en de raad op voorgestelde wijze.

d. Kennis nemen van de uitvoering van de door de raad aangenomen amendementen m.b.t. de subsidies voor het beleidsterrein cultuur.

454

19 juni 2012

 

(BW120619-08)

¯ Vragen PvdA ex artikel 40 RvO over Tijdelijk Anders Bestemmen.

Besluit: Instemmen met beantwoording vragen conform bijgaande concept-antwoordbrief d.d. 1 juni 2012.

455

19 juni 2012

 

(BW120619-10)

¯ Bodemsituatie Roeventerpeelweg.

Besluit: 1. Instemmen met het verzoek aan de provincie Limburg om de ernst en spoed vast te stellen van de huidige verontreiniging aan de Roeventerpeelweg. Het verzoek wordt ingediend middels bijgaand meldingsformulier.

2. Advies op de TILS-lijst plaatsen.

456

19 juni 2012

 

(BW120619-13)

¯ Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan De Aldenborgh.

457

19 juni 2012

 

(BW120619-17)

¯ Huisvestingsprogramma en -overzicht primair en voortgezet onderwijs 2013.

Besluit: Vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht primair en voortgezet onderwijs 2013.

458

19 juni 2012

 

(BW120619-19)

¯ 1. Aanpassing gemeentelijke drempelbedragen inkoop/aanbesteden en

2. Toepassing VNG-algemene inkoopvoorwaarden en Rijks IT-inkoopvoorwaarden.

Besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde drempelbedragen.

2. VNG-algemene- en Rijks IT-inkoopvoorwaarden toepassen als gemeentelijke inkoopvoorwaarden.

3. De ingangsdatum vast te stellen op 1-9-2012.

459

26 juni 2012

 

(BW120626-05)

¯ Het project Opschoonteam.

Besluit: Toekennen van een aanvullende subsidie van € 5.275- aan Mensana ter realisatie van de overgangsfase. Dit bedrag ten laste brengen van het veiligheidsbudget.

460

26 juni 2012

 

(BW120626-08)

¯ Concept kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014.

Besluit: 1. Besluiten tot het vaststellen van de concept kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014.

2. De concept kadernota en actieprogramma ter becommentariėring voorleggen aan alle betrokken organisaties.

3. De raad via de Tils-lijst informeren.

461

26 juni 2012

 

(BW120626-09)

¯ Verkoop particuliere bouwkavel Noordkade 49.

Besluit: Instemmen met de koopovereenkomst met de heer P.J.M. Mertens te Ospel.

462

26 juni 2012

 

(BW120626-17)

¯ Brief namens Platform Gehandicapten Weert.

Besluit: PGW berichten conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

463

26 juni 2012

 

(BW120626-22)

¯ Toekennen van een garantiesubsidie ad maximaal € 2.000,00 aan Stadsgilde Sinte Catharina 1480.

Besluit: Toekennen van een garantiesubsidie ad maximaal € 2.000,00 aan Stadsgilde Sinte Catharina 1480 voor de organisatie van een schutters- en gildenfeest.

464

26 juni 2012

 

(BW120626-23)

¯ Openingstijden stadhuis Weert (dienstverlening).

Besluit: - Instemmen met het per 1 juli 2012 niet voortzetten van de donderdagavondopenstelling van de balies Ruimtelijke zaken.

- Instemmen met het (meer) werken op afspraak voor de balie Vergunningen bouwen en milieu.

465

26 juni 2012

 

(BW120626-24)

¯ Notitie Toekomst MBO Weert.

Besluit: Vaststellen van de notitie 'Toekomst MBO Weert'.

466

26 juni 2012

 

(BW120626-26)

¯ Toetsen en aanpassen Subsidieverordening Welzijn 2006.

Besluit: besluiten bijgevoegde formulieren voor het aanvragen van jaarlijkse subsidies voor 2013 vast te stellen.

467

26 juni 2012

 

(BW120626-28)

¯ Erfgoedhuis mét archiefbewaarplaats.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde concept-brieven

468

26 juni 2012

 

(BW120626-29)

¯ Beantwoorden brief PvdA inzake vragen over Maatschappelijke Opvang Nieuwe Stijl.

Besluit: 1. Kennisnemen van door de PvdA gestelde vragen over de notitie Maatschappelijke Opvang Nieuwe Stijl.

2. Besluiten de brief door middel van bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.

469

3 juli 2012

 

BW12070304

¯ Evaluatieverslag Laatste School Dag (LSD) 2012.

Besluit: 1. Vaststellen van het evaluatieverslag;

2. Informeren van de raad via de TILS-lijst.

470

3 juli 2012

 

BW12070305

¯ Vaststellen van de subsidie 2011 aan Punt Welzijn.

Besluit: 1. Besluiten om de subsidie 2011 aan Punt Welzijn vast te stellen op € 1.869.749,00 conform bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om in te stemmen met de reserveringen, zoals opgenomen in de toelichting, met uitzondering van het saldo van de rentebaten ad. € 21.725,-.

471

3 juli 2012

 

BW12070306

¯ Bestemmingsverkeer via Maarheezerhuttendijk.

Besluit: Gebiedsbepaling zoals vastgesteld op 28 juni 2011 ook van toepassing verklaren voor bestemmingsverkeer via Maarheezerhuttendijk.

472

3 juli 2012

 

BW12070309

¯ Afschaffing huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand (WWB).

Besluit: Instemmen met voorgestelde werkwijze in verband met het anticiperen op Wetsvoorstel afschaffen huishoudinkomenstoets.

473

3 juli 2012

 

BW12070310

¯ Project Burgerhulpverlening en AED’s.

Besluit: 1. Instemmen met de voortgangsrapportage van het project Burgerhulpverlening en AED netwerk

2. De commissie welzijn informeren via de Tils-lijst.

474

3 juli 2012

 

BW12070312

¯ Mantelzorgondersteuning.

Besluit: 1. Instemmen met de voortgangsrapportage mantelzorgondersteuning door Punt Welzijn.

2. Commissie welzijn informeren via de Tils-lijst.

475

3 juli 2012

 

BW12070313

¯ Jaarverslag 2011 project Buurtbemiddeling Midden-Limburg.

Besluit: - Kennisnemen van de inhoud en conclusies in het jaarverslag 2011.

- Instemmen met de aanbevelingen in het jaarverslag.

476

3 juli 2012

 

BW12070315

¯ Jaarrekening 2011 De Risse Holding BV.

Besluit: Kennisnemen van de jaarrekening 2011 Risse Holding BV.

477

3 juli 2012

 

BW12070316

¯ Beantwoording vragen SP raadscommissie Algemene Zaken d.d. 11-06-2012 afsluiten en entree heffen evenement Oelemarkt.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

478

3 juli 2012

 

BW12070321

¯ Instemmen met de voortgangsrapportage 2011 van het Wmo beleidsplan 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert”.

Besluit: 1. Instemmen met de voortgangsrapportage 2011 van het Wmo beleidsplan 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert”.

2. De commissie Welzijn informeren via de Tils-lijst.

479

3 juli 2012

 

BW12070324

¯ Evaluatie nota ‘Weert heeft Antwoord©’ (project dienstverlening).

Besluit: - Instemmen met de eerste evaluatie van de nota ‘Weert heeft Antwoord©’ (periode juni 2011 tot juni 2012).

- Kennisnemen van de resultaten van de Benchmarking Publiekszaken “Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek”.

480

3 juli 2012

 

BW12070325

¯ Hennepconvenant Limburg 2012.

Besluit: 1. Instemmen met de ondertekening van het Hennepconvenant 2012.

2. Conformeren aan de daarin beschreven taken en bevoegdheden;

3. Informeren van de raad via de TILS-lijst.

481

3 juli 2012

 

BW12070327

¯ Convenant met Punt Welzijn over combinatiefunctionarissen.

Besluit: 1. Continueren van het samenwerkingsverband met Punt Welzijn in het kader van combinatiefunctionarissen voor de periode 1 september 2011 tot 1 september 2014;

2. Opdragen van het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst aan wethouder Litjens (bevoegdheid burgemeester).

482

19 juni 2012

 

(BW120619-05)

¯ Aanvraag Omgevingsvergunning (uitgebreid) voor een tuin, een berging, een erfafscheiding en toegangspoorten aan de Stienestraat 2.

Besluit: 1. Instemmen met de anterieure overeenkomst Stienestraat 2.

2. Instemmen met het ontwerpbesluit en het opstarten van de procedure nadat de overeenkomst is ondertekend en een bankgarantie is verstrekt. Wanneer tijdens de inzagentermijn géén zienswijzen worden ingediend wordt de vergunning bij mandaat verleend.

483

19 juni 2012

 

(BW120619-02)

¯ Bouwblokvergroting St. Sebastiaanskapelstraat 9a.

Besluit: 1. Instemmen met de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan 23e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied (St. Sebastiaanskapelstraat 9a).

2. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerp wijzigingsplan.

3. Instemmen met bijgevoegde planschadeovereenkomst en overeenkomst landelijk gebied.

484

11 juli 2012

 

Zomermandaat 01

¯ Afsluiten vaste geldlening

Besluit: Voor kennisgeving aannemen het besluit van de directeur Bedrijfsvoering d.d. 9 juli 2012 tot het afsluiten van een geldlening, groot € 20 miljoen met een looptijd van 5 jaar.

485

17 juli 2012

 

Zomermandaat 09

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de realisatie van logiesverblijven ten behoeve van (buitenlandse) werknemers in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Lochtstraat 1 te Stramproy.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

3. Advies op de TILS-lijst plaatsen.

486

7 augustus 2012

 

(BW120807-06)

¯ Werkwijze MijnStraatJouwStraat na 2012

Besluit: Instemmen met de werkwijze MijnStraatJouwStraat na 2012.

Informeren van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

Informeren van de wijk- en dorpsraden en partners over uw besluit

487

7 augustus 2012

 

(BW120807-14)

¯ Instemmen met de realisatieovereenkomst met provincie Limburg met betrekking tot de reconstructie van twee kruisingen in de N 280.

Besluit: Instemmen met de realisatieovereenkomst met provincie Limburg met betrekking tot de reconstructie van twee kruisingen in de N 280.

488

14 augustus 2012

 

(BW120814-08)

¯ Herstel vervallen bouwmogelijkheid woning aan de Beltmolen

Besluit: 1. Instemmen met reparatie van het bestemmingspan, zodat een vervallen bouwmogelijkheid voor een woning aan de Beltmolen wordt hersteld.

2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Beltmolen ongenummerd’ en het ontwerpbesluit en het plan in procedure brengen.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

489

14 augustus 2012

 

(BW120814-11)

¯ Saneren locatie Noordkade.

Besluit: 1. Besluiten de aangetroffen verontreiniging met zware metalen door de eigenaar van het perceel bij de uitvoering van het grondwerk voor de bouw te laten saneren.

2. De meerkosten van het grondwerk als gevolg van het extra werk door de sanering vergoeden aan de eigenaar van het perceel Noordkade 48a.

3. De kosten dekken uit het verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 2005 – 2009.

490

21 augustus 2012

 

(BW120821-02)

¯ Actieprogramma Vrijwilligersbeleid 2012-2013.

Besluit: 1. Instemmen met het actieprogramma vrijwilligersbeleid 2012-2013.

2. Commissie Welzijn informeren via de Tils-lijst

491

14 augustus 2012

 

(Niet openbaar besluit:

is openbaar geworden

op 22 augustus 2012)

¯ Afronding bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden.

Besluit: 1. Instemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat en de daaruit voorvloeiende tarieven voor 2013.

2. Instemmen met het afsluiten van de overeenkomsten ‘Hulp bij het huishouden en ‘Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur tussen de gemeenten Weert en Nederweert enerzijds en de dienstverleners de Zorggroep en stichting Land van Horne.

3. Aldus instemmen met gunning van de opdracht ‘Hulp bij het huishouden’ aan de Zorggroep en stichting Land van Horne.

4. Wethouder H.W.J. Coolen machtigen tot ondertekening van de overeenkomsten met de Zorggroep en Land van Horne ter uitvoering van dit besluit.

De raad via TILS informeren, zodra dit besluit openbaar is.