Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 31 oktober 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

492

28 augustus 2012

 

(BW120828-09)

¯ Deelname aan de Mayors Sister Conference 2012 in Hangzhou (China).

Besluit: 1.   Kennis nemen van de stand van zaken bezoek aan de Mayor Sister Conference 2012 in Hangzhou (China) van 10 tot 14 oktober 2012.

2.   Instemmen met de samenstelling van de delegatie.

3.   Instemmen met dekking van de kosten van het bezoek op 16 augustus 2012 van de Chinese delegatie uit Yangzhou aan Weert uit de post Representatiekosten.

4.   Kennisnemen van de geraamde kosten 2012 met betrekking tot China.

493

28 augustus 2012

 

(BW120828-15)

¯ Cultureel Lint 2012.

Besluit: 1.   In stemmen met het verlenen van een subsidie aan de organisatie Cultureel Lint 2012 van € 1.500,-- en deze eenmalige subsidie ten laste te brengen van de post Evenementenfonds Podiumkosten;

2.   In stemmen met het aanmerken als cultureel evenement en het op te nemen als vast budget van € 4,500 jaarlijks, voor de periode van 2013 t/m 2016, op de reserve Evenementen;

3.   De raad informeren via de TILS lijst.

494

28 augustus 2012

 

(BW120828-16)

¯ Beschikbaar stellen van een (deels garantie )subsidie ad maximaal € 1.500,00 voor de organisatie van Truckrun.

Besluit: Beschikbaar stellen van een (deels garantie)subsidie ad maximaal € 1.500,00 voor de organisatie van Truckrun op 2 september 2012.

495

28 augustus 2012

 

(BW120828-17)

¯ Verplaatsing voetbalvereniging DESM.

Besluit:

·          Opstarten van een planologische procedure voor de realisatie van de sportaccommodatie voor DESM;

·          Verwerven van (een gedeelte van) het perceel van de familie Van de Kruijs.

496

28 augustus 2012

 

(BW120828-21)

¯ Combinatiefunctionarissen volleybal.

Besluit: 1.   Aangaan van  een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Volleybalpromotion Weert en Punt Welzijn  in het kader van een combinatiefunctionaris volleybal vanaf 1 september 2012 tot met 31 augustus 2014.

2.   Toekennen van bijdragen aan PUNT welzijn om de kosten van de combinatiefunctionaris volleybal te financieren.

3.   Wethouder Litjens machtigen tot ondertekening van het convenant.

4.   De raad informeren via de TILS-lijst.

497

4 september 2012

 

(BW120904-02)

¯ Het vaststellen en ter visie leggen van het ontwerp Raadsbesluit Rietbroekweg: het ontrekken van de Rietbroekweg aan het openbaar verkeer, zoals gearceerd aangegeven is op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1) krachtens de Wegenwet.

Besluit: A.   Instemmen met het onttrekkingsbesluit conform bijgevoegd voorgenomen raadsvoorstel;

B.   De uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht opstarten ten behoeve van de onttrekking van de Rietbroekweg aan het openbaar verkeer middels het ter visie leggen van het ontwerp raadsbesluit.

498

4 september 2012

 

(BW120904-03)

¯ Bouwleges.

Besluit:

·          Kennis nemen van de brief van de VVD fractie d.d. 12 juni 2012.

·          Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

·          Akkoord gaan met een herijking van de kostenonderbouwing van de legestarieven voor de omgevingsvergunning.

499

4 september 2012

 

(BW120904-05)

¯ Verkennend onderzoek door Stichting De Boei.

Besluit: Stichting De Boei uitnodigen om op basis van no cure no pay een voorstel te doen voor een of meerdere projecten voor integrale aanpak van arbeidsmatige dagbesteding van cliėnten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

500

4 september 2012

 

(BW120904-06)

¯ Correcties in de uitvoeringsovereenkomst 2012 en de subsidiebeschikking 2012 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: Instemmen met de voorgestelde correcties.

501

4 september 2012

 

(BW120904-07)

¯ Voorstel schoolbestuur Meerderweert investeringen airco units brede school Aan de Bron.

Besluit: Onder voorwaarden akkoord gaan met het voorstel van stichting Meerderweert om de investeringskosten van de airco units volledig te bekostigen.

502

4 september 2012

 

(BW120904-09)

¯ Gebruik bedrijfsruimte Koenderstraat 1b voor wonen in strijd met het bestemmingsplan.

Besluit: Belanghebbenden vooraanschrijven onder oplegging van een dwangsom om uiterlijk 1 januari 2013.

1.   Het gebruik van de bedrijfsruimte voor wonen te beėindigen en beėindigd te houden.

2.   De inrichting van de bedrijfsruimte als woonruimte te verwijderen en verwijderd te houden.

3.   uw besluit op de TILS-lijst plaatsen.

503

4 september 2012

 

(BW120904-18)

¯ Ontwerp-bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4'.

Besluit:

·          Ontwerp-bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' in procedure brengen;

·          Instemmen met het eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen reacties op het voorontwerp bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' en de hieruit voortvloeiende aanpassingen van het bestemmingsplan;

·          De eerder aangegane privaatrechtelijke overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg als vervallen beschouwen, aangezien het aangepaste inpassingsplan in de regels van het bestemmingsplan is opgenomen;

·          Instemmen met de concept-brieven aan de heer Post, Begijnenpeelweg 6 te Weert en de heer L. van de Kruijs, Hoefbemdenweg 4 te Weert.

504

4 september 2012

 

(BW120904-19)

¯ Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Muziekcentrum de Bosuil.

Besluit: Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Muziekcentrum de Bosuil en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 205.476,00.

505

4 september 2012

 

(BW120904-21)

¯ Tussenstand beėindiging tijdelijke dienstverbanden Risse.

Besluit: Kennisnemen van de tussenstand beėindiging tijdelijke dienstverbanden van medewerkers van de Risse Groep en de raad via de Tils-lijst informeren.

506

11 september 2012

 

(BW120911-05)

¯ Agenda 22.

Besluit: 1.   Instemmen met het projectvoorstel en begroting voor de verdere uitwerking van Agenda 22.

2.   Instemmen met bijgevoegde brief.

3.   De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

507

11 september 2012

 

(BW120911-07)

¯ Ondertekenen intentieovereenkomst Ontwikkeling en exploitatie Multimodale Terminal Weert – Cranendonck.

Besluit: Ondertekenen intentieovereenkomst Ontwikkeling en exploitatie Multimodale Terminal Weert - Cranendonck zijdens de gemeente Weert

508

11 september 2012

 

(BW120911-10)

¯ Combinatiefunctionaris cultuurcoach.

Besluit: 1.   Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst combinatiefunctionaris cultuur van 1 september 2012 tot 1 september 2014

2.   Instemmen met een bijdrage uit de impulsregeling brede school, sport en cultuur van € 25.000,- per jaar

3.   Machtigen van wethouder Litjens tot ondertekening van het convenant

4.   Informeren van de raad via de TILS-lijst

509

11 september 2012

 

(BW120911-11)

¯ Zienswijze aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet, gebruik baanvak Budel – Weert.

Besluit: 1.   Kennis nemen van de aanvraag en instemmen met de hoofdlijnen van de zienswijze.

2.   Advocatenkantoor VandenBiesen Boesveld machtigen de gemeente Weert te vertegenwoordigen in de gehele procedure.

3.   De finale uitwerking van de zienswijze afstemmen in overleg met portefeuillehouder IJzeren Rijn.

4.   Op basis van de definitieve zienswijze een persbericht uitbrengen op of voor 20 september 2012.

5.   De raad van Weert informeren via TILS lijst en persbericht.

510

18 september 2012

 

(BW120918-03)

¯ Voortuinen in bruikleen (wijk Moesel).

Besluit:

·          In principe instemmen met de voorgestelde aanpak voor de realisatie van voortuinen in de wijk Moesel.

·          Na overeenstemming met buurtbewoners, wijkraad Moesel en Wonen Limburg zal dit initiatief uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan de raad om te betrekken bij de integrale prioriteitenafweging bij de begroting 2014.

·          Instemmen met de inhoud van de brief gericht aan Wijkraad Moesel.

511

18 september 2012

 

(BW120918-04)

¯ Financiėle bijdrage carpoolplaats Nederweert.

Besluit: Instemmen met financiėle bijdrage van € 8.450,00 aan carpoolplaats Nederweert.

512

18 september 2012

 

(BW120918-10)

¯ Grondruil met Stichting Ark, diverse percelen.

Besluit:

·          Akkoord gaan met de grondruil van diverse percelen met Stichting Ark.

·          Dhr. Th.J.H.M. van Tilburg (hoofd afdeling Projectontwikkeling) machtigen namens de burgemeester voor het tekenen van de notariėle akte.

513

18 september 2012

 

(BW120918-13)

¯ Afrekenen van het subsidie 2012 Stichting Kreato.

Besluit: 1.   Besluiten om het aan de stichting Kreato verleende voorlopige subsidie 2012, gedeeltelijk in te trekken met € 19.299,00.

2.      Besluiten om het definitieve subsidie 2012 Stichting Kreato ambtshalve vast te stellen op € 19.299,00.

3.      Besluiten om het verschil tussen vastgestelde en via voorschotten reeds betaalde subsidie 2012, te weten € 9.649,50, van de Stichting Kreato terug te vorderen.

4.      Besluiten om het terug te vorderen bedrag via de curator in te brengen in de procedure tot afwikkeling van het faillissement van de Stichting Kreato.

5.      Informeren stichting Kreato door middel van bijgaande conceptbeschikking.

6.      Inbrengen vordering bij curator via afdeling Financiėn.

514

18 september 2012

 

(BW120918-16)

¯ Jaarverslag Erfgoedcluster Weert.

Besluit: Kennisnemen van het Jaarverslag

515

18 september 2012

 

(BW120918-21)

¯ Competitie Groenste Stad van Nederland 2012.

Besluit: Akkoord gaan met de communicatiestrategie omtrent de prijsuitreiking Groenste Stad van Nederland 2012.

516

18 september 2012

 

(BW120918-23)

¯ Punt Welzijn subsidie en beleidsaccenten 2013 en tussenrapportage 2012.

Besluit: 1.   Besluiten om aan Punt Welzijn een subsidie te verlenen voor het regulier welzijnswerk voor 2013 van € 1.920.792,02, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2013;

2.   Besluiten om de beleidsaccenten 2013 vast te stellen;

3.   Besluiten om de opmerkingen op de tussentijdse rapportage 2012 vast te stellen.

517

18 september 2012

 

(BW120918-25)

¯ Jaarrekening Centrummanagement Weert.

Besluit: 1.   Kennisnemen van de jaarcijfers 2011.

2.   Het positief resultaat 2011 ten gunste laten komen van het jaarrekening resultaat.

3.   Kennisnemen van de nog beschikbare financiėle middelen voor het programma Winterstad Weert.

518

18 september 2012

 

(BW120918-26)

¯ Opdrachtverstrekking project Weert 600 jaar stad.

Besluit: 1.   Instemmen met de kaderstelling voor opdrachtverstrekking aan CMWeert.

2.   Instemmen met het beeldmerk (onderdeel kaderstelling) voor het project.

3.   Centrummanagement opdracht verstrekken voor de 1e fase van het project.

4.   De raad informeren via de TILS lijst.