Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 12 december 2012

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

519

25 september 2012

 

(BW120925-03)

¯ 'ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg'.

Besluit: 1. In te stemmen om samen met de gemeenten Venlo en Roermond in het kader van de samenwerking een gemeenschappelijke ICT-Infrastructuur in te richten op basis van gemeenschappelijke beslispunten.

2. In te stemmen met het instellen van een gemeenschappelijke regeling onder mandaat van de algemeen directeur.

520

25 september 2012

 

(BW120925-05)

¯ Jaarrekening 2011 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: 1. Instemmen met de jaarrekening 2011 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

2. Instemmen met reservering van € 24.853,00 conform de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde verdeling.

3. De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

521

25 september 2012

 

(BW120925-14)

¯ Convenant veilig uitgaan Weert.

Besluit: Opdracht geven aan DSP-groep om een onderzoek te laten uitvoeren voor het nieuw convenant “veilig uitgaan Weert”.                                                                                         Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 13.480,00 (excl.BTW), € 16.310,80 (incl.21% BTW) voor dit onderzoek.

522

25 september 2012

 

(BW120925-15)

¯ Toekennen van een garantiesubsidie voor de organisatie van Weert Swingt.

Besluit: Toekennen van een garantiesubsidie ad maximaal € 2.000,00 voor de organisatie van Weert Swingt.

523

25 september 2012

 

(BW120925-16)

¯ Toekennen van een subsidie voor GO! Talent.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 750,00 voor GO! Talent.

524

25 september 2012

 

(BW120925-19)

¯ Herontwikkeling Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met het voorstel om de gemeenteraad via de najaarsnota te verzoeken een krediet van € 10.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage in de financiėle haalbaarheidstudie vof Bypass Beekstraat.

525

02 oktober 2012

 

(BW121002-02)

¯ - Rapportage over in 2011 getoetste processen (ex artikel 212 en 213A GW).

- Trajecten/ processen 2012.

Besluit: a. Vaststellen van de rapportage over in 2011 getoetste processen (ex artikel 212 en 213A GW).

b. Voor 2012 inhaken op de evaluaties, conclusies en aanbevelingen  van de onderzoeken naar de processen 'meldingen/ klachten openbare ruimte', 'subsidietraject' en 'BIS/RIS', het digitaliseringstraject en het traject zaakgericht en efficiėnter werken.

526

02 oktober 2012

 

(BW121002-04)

¯ Resultaten enquźte over gebruik pad tussen La Fortessa en Spoorzicht.

Besluit: Kennis nemen van de memo met de resultaten van de enquźte en deze via de Tils-lijst aanbieden aan de raadsleden.

527

09 oktober 2012

 

(BW121009-03)

¯ Raamovereenkomst 2012-2014 inzake Duale Inburgeringstrajecten.

Besluit: Instemmen met het verlengen van de raamovereenkomst 2010-2012 inzake Duale Inburgeringstrajecten volgens optie 3.1, onder b (2 x 12 maanden) van de Raamovereenkomst 2010-2012, tot 15 oktober 2014.

528

09 oktober 2012

 

(BW121009-07)

¯ Zakelijke studiereis India.

Besluit: 1. Kennis nemen van de brief van 29 augustus 2012 van de directievoorzitter van Rabobank Weerterland en Cranendonck aan de voorzitter van Brainport regio Midden-Limburg en Cranandonck, burgemeester J. Heijmans, om als delegatieleider te fungeren tijdens de zakelijke studiereis van 24 november 2012 tot 2 december 2012 naar India.

2. Met inachtneming van artikel 10 van de gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester van de gemeente Weert en artikel 69 tweede lid van de Gemeentewet de burgemeester toestemming verlenen voor het maken van deze buitenlandse reis.

529

09 oktober 2012

 

(BW121009-11)

¯ Archeologische werkzaamheden project Kloosterstraat.

Besluit: Instemmen met het archeologisch vervolgonderzoek en de extra kosten daarvoor onder te brengen binnen het project.

530

09 oktober 2012

 

(BW121009-15)

¯ Bestemmingsplanwijziging perceelsgedeelte nr. T 1154 ten behoeve van realisering sportpark Kaaskampweg.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kaaskampweg ongenummerd' en het ontwerpbesluit en het plan in procedure brengen.

2. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

531

23 oktober 2012

 

(BW121023-03)

¯ Brief d.d. 04-09-2012 van Cliėnten Platform Minima.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief aan Cliėnten Platform Minima in antwoord op hun schrijven d.d. 04-09-2012.

532

23 oktober 2012

 

(BW121023-06)

¯ Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari tot en met augustus 2012 van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

533

23 oktober 2012

 

(BW121023-12)

¯ Onderwijshuisvesting.

Besluit: Kennisnemen van de inhoud van de brief van Stichting voor Montesorri-onderwijs Zuidoost Nederland van 11 september 2012 betreffende voorstellen definitieve huisvesting en deze brief beantwoorden middels bijgevoegde concept-brief.

534

30 oktober 2012

 

(BW121030-06)

¯ Herontwikkeling Beekstraatkwartier

Besluit: 1. Kennisnemen van het taxatierapport betreffende de inbrengwaarde van het gemeentelijke vastgoed binnen het deelgebied van het plan Beekstraatkwartier waarop het private initiatief betrekking heeft.

2. Instemmen met het voorstel om de uitkomst van het taxatierapport, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, als inbrengwaarde te hanteren en deze informatie beschikbaar te stellen aan de VOF Bypass Beekstraat.

3. Instemmen met het voorstel om in de haalbaarheidstudie als uitgangspunt te hanteren dat de openbare ruimte volledig op kosten van de private partijen wordt aangepast.

4. Instemmen met het voorstel om de openbare ruimte welke volgens het plan van de private partijen wordt bebouwd, in de haalbaarheidstudie, om niet in te brengen.

5. Instemmen met bijgevoegde brief aan de VOF Bypass Beekstraat.

535

30 oktober 2012

 

(BW121030-07)

¯ Verzoek om financiėle ondersteuning in het kader van de Wmo van het Toon Hermans Huis Weert.

Besluit: Instemmen met het toekennen een eenmalige subsidie aan het Toon Hermans Huis Weert ter hoogte van € 7500,=.

536

30 oktober 2012

 

(BW121030-10)

¯ Brief over randweg Nederweert aan Provincie Limburg.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde concept-brief over randweg Nederweert aan de Provincie Limburg.

537

06 november 2012

 

(BW121106-13)

¯ Uitbreiden van de woning aan de Bocholterweg 160.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3. Instemmen met het opstarten van de procedure. De vergunning wordt ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

538

06 november 2012

 

(BW121106-16)

¯ Zienswijzen concept-kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014.

Besluit: 1. Vaststellen overzicht zienswijzen;

2. De raad via de TILS-lijst informeren.

539

06 november 2012

 

(BW121106-27)

¯ Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011-2012.

Besluit: -  Kennis nemen van de evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011-2012;

-  Instemmen met de voorgestelde aanbevelingen voor het seizoen 2012-2013.

540

 

Wordt geplaatst op de volgende TILS-lijst.

541

06 november 2012

 

(BW121106-24)

¯ Managementrapportages 2012 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: Kennisnemen van de 1e en 2e managementrapportage 2012 van de Stichting Zwembad De IJzeren Man.

542

06 november 2012

 

(BW121106-12)

¯ Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012.

Besluit: 1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen;

2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de Strategische projecten;

3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware projecten en Projecten;

4. Kennis te nemen van het Totale projectenoverzicht;

5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische projecten en het totale projectenoverzicht in het vierde kwartaal door middel van een brief.