Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 30 januari 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

540

06 november 2012

 

(BW121106-29)

 Huisvesting afdeling WIZ in het nieuwe stadhuis.

Besluit: In te stemmen met de huisvesting van de afdeling WIZ in het nieuwe stadhuis.

543

13 november 2012

 

(BW121113-05)

 Berichten schrijver brief tijdelijke ontsluitingsweg Vrouwenhof.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

544

13 november 2012

 

(BW121113-12)

 Brief van 4 oktober 2012 van het Cli๋nten Platform Minima.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief aan Cli๋nten Platform Minima als antwoord op hun brief van 4 oktober 2012.

545

13 november 2012

 

(BW121113-13)

 Brief van 17 september 2012 van Stichting 'Actie Stille Armoede'.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief aan Stichting 'Actie Stille Armoede' als antwoord op hun brief van 17 september 2012.

546

20 november 2012

 

(BW121120-02)

 Laten adopteren van het groene middeneiland op rotondes.

Besluit: - Instemmen met het in bruikleen geven van de gemeentelijke rotondes aan de firma Rotondespecialist b.v.

- Akkoord gaan met de overeenkomst voor het laten adopteren van rotondes in de gemeente Weert.

547

20 november 2012

 

(BW121120-04)

 Verzoek om voortzetting van de financi๋le ondersteuning voor de campagne Binnenspel 2.0 Wij zijn Limburg!

Besluit: 1. Instemmen met het voortzetten van de deelname aan de campagne Binnenspel 2.0 Wij zijn Limburg!

2. Verlenen van een voorlopige financi๋le ondersteuning van maximaal € 2000,- per jaar, exclusief btw, voor de periode 2013 tot en met 2015.

3. Vaststellen van de definitieve financi๋le ondersteuning, na ontvangst van de jaarlijkse verantwoording.

548

20 november 2012

 

(BW121120-06)

 Stopzetten van PDA traject Attero in relatie tot aanbesteding afvalverwerking ASL.

Besluit: Kennis nemen van ingekomen brief van de Vereniging ASL.

549

20 november 2012

 

(BW121120-07)

 Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan 'Maaseikerweg 188 te Weert'.

Besluit: - Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan 'Maaseikerweg 188 te Weert', nadat initiatiefnemer bijgevoede concept-anterieure overeenkomst betreffende het in exploitatie brengen van het perceel Maaseikerweg 188 heeft ondertekend;

- Instemmen met bijgevoegde concept-anterieure overeenkomst betreffende het in exploitatie brengen van het perceel Maaseikerweg 188.

550

20 november 2012

 

(BW121120-08)

 Kennisnemen van de begroting 2013 van Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de begroting 2013 van Bibliocenter en het voorlopig subsidie 2013 vaststellen op € 1.166.077,00.

551

20 november 2012

 

(BW121120-12)

 Combinatiefunctionaris handbal.

Besluit: 1. Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Handbalvereniging Rapiditas en punt Welzijn in het kader van een combinatiefunctionaris handbal (0,3 fte) vanaf 1 december 2012 tot en met 31 augustus 2014.

2. Toekennen van bijdragen aan Punt Welzijn om de kosten van de combinatiefunctionaris handbal te financieren.

3. Wethouder Litjens machtigen tot ondertekening van het convenant.

552

20 november 2012

 

(BW121120-14)

 Samenwerking subsidieverwerving Leudal, Nederweert, Roermond en weert.

Besluit: 1. Instemmen met de samenwerkingsvariant op het terrein van subsidieverwerving: instellen Regiogroep subsidieverwerving en inhuur ้้n gemeenschappelijk extern subsidieadviesbureau;

2. Instemmen met de inhuur van subsidieadviesbureau Trias voor de periode van ้้n jaar (2013), onder voorbehoud van geschiktheid.

553

20 november 2012

 

(BW121120-16)

 Afstemming deelprocessen sectoren Ruimte en Inwoners.

Besluit: 1. Instemmen met het proces zoals omschreven in het memo afstemming deelprocessen.

2. Instemmen met het informeren van de raad middels de TILS-lijst.

554

27 november 2012

 

(BW121127-11)

 Inhuren extra acquisitiekracht ten behoeve van verkoop bedrijfskavels.

Besluit: Instemmen met de inhuur van extra acquisitiekracht ten behoeve van verkoop bedrijfskavels.

555

27 november 2012

 

(BW121127-06)

 Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van het Munttheater op € 1.088.678,00.

Besluit: Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van het Munttheater op € 1.088.678,00.

556

27 november 2012

 

(BW121127-09)

 Onderwijshuisvesting.

Besluit: Kennisnemen van de inhoud van de brief van Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland van 12 november 2012 betreffende definitieve huisvesting en deze brief beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

557

04 december 2012

 

(BW121204-02)

 Deelname competitie 'Groenste stad van Europa'.

Besluit: 1. In te stemmen met de deelname aan de Europese competitie Entente Florale.

2. Het ontvangen prijzengeld, verbonden aan het winnen van de nationale competitie, aanwenden voor het faciliteren van de prijsuitreiking EFN 2013 in Weert.

3. Overige inspanningen ad € 25.000,= dekken uit de post straatbomen (€ 9.000,= in 2012 en € 16.000,= in 2013).

4. De VNG verzoeken de prijsuitreiking en het nationale groencongres 2013 in Weert te organiseren.

5. Benutten van mogelijkheden tot cofinanciering en subsidies (o.a. provincies, NB organisaties).

558

04 december 2012

 

(BW121204-03)

 Uitwerkingsovereenkomst stichting Bibliocenter 2012 t/m 2014.

Besluit: 1. Vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst met stichting Bibliocenter 2012 t/m 2014;

2. De raad informeren over dit besluit door middel van de TILS-lijst.

559

04 december 2012

 

(BW121204-04)

 Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Besluit: Afzien van de aankoop van een perceel aan de Nazarethsteeg en de verkoop van een perceelsgedeelte aan de Nazarethsteeg.

560

04 december 2012

 

(BW121204-05)

 Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van Stichting Muziekcentrum De Bosuil op € 210.133,00.

Besluit: Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van Stichting Muziekcentrum De Bosuil op € 210.133,00.

561

04 december 2012

 

(BW121204-09)

 Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de regionale voorziening Pluspunt.

Besluit: 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

2. Wethouder Coolen machtigen tot het ondertekenen van de overeenkomst bij de opening van Pluspunt op 11 december.

3. De commissie Welzijn informeren via de TILS lijst.

562

04 december 2012

 

(BW121204-11)

 Wijziging mandatenregeling.

Besluit: Besluiten tot bijgaande tekstuele en inhoudelijke wijzigingen van de Mandatenregeling 2012 wat betreft:

1. personele bevoegdheden teamleiders;

2. verlening en vaststelling subsidies overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen;

3. Budgethoudersregeling in verband met het gewijzigde Inkoop- en aanbestedingsbeleid per 1 september 2012.

563

04 december 2012

 

(BW121204-12)

 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau N280 West - wegvak Baexem.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde concept-brief over zienswijze van Notitie Reikwijdte en Detailniveau N280 West - wegvak Baexem.

564

04 december 2012

 

(BW121204-13)

 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau N266 - Randweg Nederweert.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde concept-brief over zienswijze van Notitie Reikwijdte en Detailniveau N266 -  Randweg Nederweert.

565

04 december 2012

 

(BW121204-15)

 Visie VVD-fractie PS op het Provinciaal cultuurplan 2013-2016.

Besluit: 1. kennisnemen van de visie van de VVD-fractie in PS

2. kennisnemen van de acties welke in dit kader zijn ingezet

3. de raad informeren via de TILS-lijst.

566

11 december 2012

 

(BW121211-02)

 Beleidsregels Re-integratieverordening Weert 2012.

Beleidsregels kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Weert 2013.

Besluit: 1. Kennisnemen van de wijzigingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

2. Besluiten een tegemoetkoming te verstrekken in aanvulling op de kinderopvangtoeslag voor de uitkeringsgerechtigde ouders met een traject naar werk of scholing. De doelgroepouders 'studenten' uitzonderen van deze beleidsregel.

3. Vaststellen de 'Beleidsregels Re-integratieverordening Weert 2012'en de 'Beleidsregels kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Weert 2013'.

4. Instemmen met de uitgangspunten van kinderopvang, opgenomen in de notitie 'Afstemming kinderopvang WIZ/OCSW'. 

5. De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

567

11 december 2012

 

(BW121211-04)

 Dienstverleningsovereenkomt en uitvoeringsprogramma 2013 Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Besluit: 1. Instemmen met bijgaande dienstverleningsovereenkomst, voor de uitvoering binnen de RUD Limburg-Noord van basistaken en eventuele verzoektaken.

2. Instemmen met ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst door wethouder Coolen namens Weert.

3. Instemmen met bijgaand Uitvoeringsprogramma RUD taken 2013, gemeente Weert.

568

11 december 2012

 

(BW121211-06)

 Verzoek om schadevergoeding van bewoner Ceres vanwege bouwwerkzaamheden en geluidoverlast van afgemeerde schepen.

Besluit: a. Verzoek om schadevergoeding afwijzen.

b. Raad via TILS-lijst informeren.

569

11 december 2012

 

(BW121211-17)

 Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van Stichting Rick op € 1.269.487,00.

Besluit: Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2013 van Stichting Rick op € 1.269.487,00.

570

11 december 2012

 

(BW121211-23)

 Offerte aanvraag t.b.v. een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Besluit: Instemmen met offerteaanvraag voor een nulmeting t.b.v. de eenheid belastingen.