Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 13 maart 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

571

18 december 2012

 

(BW121218-04)

¯ Productovereenkomst volwasseneneducatie 2013.

Besluit: 1. Kennisnemen van de gevolgen van de wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en doorbetalen van de Rijksvergoeding aan ROC, Gilde Opleidingen.

2. Instemmen met het besteden van € 32.080,- van het participatiebudget, onderdeel re-integratie, aan voorzieningen in het kader van volwasseneneducatie.

3. Vaststellen de Productovereenkomst volwasseneneducatie 2013.

572

18 december 2012

 

(BW121218-10)

¯ Verkoop bouwkavels voor woningbouw.

Besluit: Instemmen met het voorstel om in koopovereenkomsten voor particuliere bouwkavels de bepaling op te nemen dat indien de gemeente in het grondprijsbeleid 2013 de grondprijs van de bouwkavel verlaagt, voor de koper het grondprijsbeleid 2013 geldt.

573

18 december 2012

 

(BW121218-17)

¯ Vragen fractie SP over beslagvrije voet.

Besluit: Instemmen met de beantwoording van de vragen zoals gesteld door de SP-fractie middels bijgevoegde brief.

574

18 december 2012

 

(BW121218-19)

¯ Convenant en uitwerkingsovereenkomst 2013 stichting Rick.

Besluit: 1. Instemmen met het convenant tussen de subsidiėrende gemeenten en stichting Rick

2. Vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst 2013 met stichting Rick

3. De raad informeren over dit besluit door middel van de TILS-lijst.

575

18 december 2012

 

(BW121218-25)

¯ Verlenen van subsidie voor de maatschappelijke stage.

Besluit: Aan Punt Welzijn een subsidie te verlenen van € 67.500,- per jaar voor 2012 en 2013 voor de uitvoering van de maatschappelijke stage en daaraan de voorwaarden te verbinden zoals genoemd in bijgevoegde concept-beschikking.

576

18 december 2012

 

(BW121218-26)

¯ Promotie Sportgemeente van het Jaar.

Besluit: Akkoord te gaan met het gratis aanbieden van theatervoorstelling aan sportvrijwilligers van Weert.

577

18 december 2012

 

(BW121218-27)

¯ Decentralisatie Jeugdzorg - pilot Jeugd-en gezinswerkers.

Besluit: 1. Vaststellen van het pilotplan Jeugd-en gezinswerkers

2. Instemmen met het convenant Pilot Jeugd-en gezinswerkers Westelijk Midden-Limburg

3. Machtigen door de burgemeester van wethouder H. Coolen voor ondertekening van het convenant (als bedoeld in artikel 171 van de gemeentewet)

4. Aanwijzen van MEE NML als instelling die valt onder de subsidieverordening professionele instellingen (volgens artikel 2 van deze verordening)

5. Aanwijzen van Bureau Jeugdzorg Limburg als instelling die valt onder de subsidieverordening professionele instellingen (volgens artikel 2 van deze verordening)

6. Verlenen van een voorlopige maximale subsidie € 65.895 aan het algemeen maatschappelijk werk voor inzet in de pilot

7. Verlenen van een voorlopige maximale subsidie € 19.375 aan de GGD LN voor inzet in de pilot

8. Verlenen van een voorlopige maximale subsidie € 22.853 aan MEE NML voor inzet in de pilot

9. Verlenen van een voorlopige maximale subsidie € 46.369 aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor inzet in de pilot.

578

18 december 2012

 

(BW121218-28)

¯ Ondersteuning bij uitvoeren nulmeting Vastgoed in het kader van de FLOW-opdracht Outsourcen Maatschappelijk Vastgoed.

Besluit: Instemmen met het opvangen van de kosten voor ondersteuning bij de nulmeting Vastgoed via de Voorziening Onderhoud Gebouwen.

579

18 december 2012

 

(BW121218-31)

¯ Ontwikkelen sportbeleid 2.0.

Besluit: 1. in te stemmen met bijgevoegde notitie ‘Weert, sportgemeente 2012. Opmaat naar Sportbeleid 2.0’;

2. de notitie te gaan bespreken met beoogde partners;

3. de provincie te verzoeken het in gang te zetten proces te ondersteunen middels subsidiėring.

580

11 december 2012

 

(BW121211-07)

¯ Uitspraak rechtbank Roermond 23 mei 2012 Handhavingsverzoek omwonenden perceel Schutterij St Sebastianus Laar.

Besluit: 1. Afwijzen verzoek om handhaving, conform bijgevoegd conceptbesluit;

2. In principe medewerking verlenen aan de aanvraag om een omgevingsvergunning uitgebreid voor het plaatsen van 2 schietbomen met kogelvangers en een funderingsplaat, conform bijgevoegd ontwerpbesluit. Dit besluit zes weken ter inzage leggen;

3. Schutterij informeren over de terinzagelegging en hen informeren over de door hen te betalen procedurekosten.

581

8 januari 2013

 

(BW130108-04)

¯ Kennisnemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over begrotingstoezicht 2013.

Besluit: a. Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 11 december 2012;

b. De raad informeren via de Tils-lijst.

582

8 januari 2013

 

(BW130108-08)

¯ Convenant t.b.v. Bestuurlijke en geintegreerde aanpak georganiseerde criminalilteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen.

Besluit: Instemmen met ondertekening convenant 'Bestuurlijke en geļntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen.'

583

8 januari 2013

 

(BW130108-09)

¯ Bestemmingsplan Princenweg ongenummerd.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Princenweg ongenummerd en het bijbehorende ontwerpbesluit;

2. Instemmen met de overeenkomst waarin afspraken gemaakt zijn over het verhaal van planschade;

3. Het plan in procedure brengen nadat de overeenkomst getekend is en het advies dan ook op de TILS-lijst plaatsen.

584

8 januari 2013

 

(BW130108-12)

¯ Bestemmingsplan 'Kloosterstraat'.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kloosterstraat' en het ontwerp raadsbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

585

15 januari 2013

 

(BW130115-07)

¯ Kennisnemen van de decembercirculaire 2012 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Besluit: Kennisnemen van de circulaire van 20 december 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

De raadsleden informeren via de TILS-lijst

586

15 januari 2013

 

(BW130115-21)

¯ Aanvraag Omgevingsvergunning 8 appartementen Beekstraat 70.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimteljike onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst en de grondverkoopovereenkomst.

3. Instemmen met het opstarten van de procedure. De vergunning wordt ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Advies op de TILS-lijst plaatsen.

587

22 januari 2013

 

(BW130122-09)

¯ Bestemmingsplan 'Beekstraatkwartier'.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Beekstraatkwartier' en het ontwerp raadsbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

588

22 januari 2013

 

(BW130122-05)

¯ Subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2013.

Besluit: Verlenen van maximaal € 480.444 voor peuteropvang en voorschoolse educatie:

1. € 363.664 aan Kinderopvang Humanitas

2. €   96.280 aan PUNT welzijn 

3. €   10.500 voor 1 groep peuterspeelzaal Altweerterheide (onder voorbehoud)

4. €   10.000 p.m. voor peuteropvang Korein en Vlinder Villa (op aanvraag)

590

29 januari 2013

 

(BW130129-02)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de uitbreiding van een agrarisch bouwblok aan de Grote Hegsteeg 31.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

3. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

4. De vergunning wordt ambtshalve verleend, indien er geen zienswijzen worden ingediend.

5. Advies op de TILS-lijst plaatsen.

591

29 januari 2013

 

(BW130129-04)

¯ Wijziging begroting 2013 De Risse Groep.

Besluit: Kennisnemen van de eerste wijziging in de begroting 2013 van de Risse Groep.

592

29 januari 2013

 

(BW130129-06)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreid) Boshoverweg 33.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3.  Instemmen met het opstarten van de procedure. De vergunning wordt ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

593

29 januari 2013

 

(BW130129-11)

¯ Ontwerpbestemmingsplan 'Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek'.

Besluit: - Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek';

- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst;

- Advies op TILS-lijst plaatsen.

594

29 januari 2013

 

(BW130129-15)

¯ Uitvoeren van de burgerpeiling 2012.

Besluit: 1. Kennisnemen van de burgerpeiling 2012

2. Gebruiken van de resultaten burgerpeiling 2012 bij de vier FLOW-projecten: Dienstverlening, Digitaal, HRM/organisatieverandering en Uitbesteden en samenwerken, en bij de evaluatie en ontwikkeling van beleid.

595

29 januari 2013

 

(BW130129-17)

¯ Plan van aanpak en bestuursovereenkomst intergemeentelijke samenwerking Weert, Nederweert en Risse Groep.

Besluit: 1. Instemmen met het plan van aanpak 'Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie' van de gemeente Nederweert, gemeente Weert en Risse Groep, onder voorbehoud van advies door de OR.

2. Instemmen met de bijbehorende bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Weert en Nederweert en het werkvoorzieningschap Weert en omstreken De Risse, onder voorbehoud van advies door de OR.

3. De raadsleden informeren via de TILS-lijst

596

29 januari 2013

 

(BW130129-19)

¯ Minimaliseren risico's virusuitbraak.

Besluit: Het opvolgen van de voorstellen die gedaan worden in deze notitie onder Ad 1. t/m 12.

597

29 januari 2013

 

(BW130129-22)

¯ Kennisnemen van financieel onderhandelaarsakkoord.

Besluit: Kennisnemen van een onderhandelaarsakkoord tussen VNG, IPO, Uni van Waterschappen en het Rijk over een drietal financiėle dossiers in deze kabinetsperiode.