Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 10 april 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 589

22 januari 2013

 

(BW130122-03)

¯ Verzoek om het actievoeren tegen de plannen van Kabinet Rutte 2 te steunen.

Besluit: 1. Kennisnemen van de brief van het actiecomité Wij zijn thuiszorg, Weert - Helden Panningen.

2. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

 598

05 februari 2013

 

(BW130205-02)

¯ Prestatieverslag inburgering 2012.

Besluit: 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering 2012 en de gewijzigde Wet inburgering 2013.

2. Kennisnemen van het feit dat het ministerie van SZW een bonus van € 94.307, - heeft toegekend aan de gemeente Weert ten behoeve van de realisatie van de inburgeringsvoorzieningen in 2007 en 2008.

3. De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

 599

05 februari 2013

 

(BW130205-03)

¯ Verlenen van het gebruiksrecht van de domeinnaam www.weerterlandpas.nl aan Buro Beeldvang voor de promotie van niet gemeentelijke activiteiten met de Weerterlandpas.

Besluit: - Akkoord gaan met de privaatrechtelijke overeenkomst met Buro Beeldvang,

- Machtigen van de Directeur Sector Ruimte, mw M. Meertens, voor het ondertekenen van de overeenkomst met Buro Beeldvang.

 600

05 februari 2013

 

(BW130205-05)

¯ Beleid eetpunten.

Besluit: 1. Geen apart beleid opstellen voor eetpunten;

2. Akkoord gaan met een eenmalige financiėle overbrugging 2013 voor enkele eetpunten;

3. Akkoord gaan met persbericht.

 601

05 februari 2013

 

(BW130205-10)

¯ Rapport Nulmeting Duurzame Ontwikkeling.

Besluit: 1. Kennisnemen van het rapport;

2. Besluit het rapport op de TILS- lijst zetten.

 602

05 februari 2013

 

(BW130205-18)

¯ Uitwerkingsovereenkomst Munttheater 2013-2016.

Besluit: 1. Vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 met de stichting Munttheater;

2. De raad informeren over dit besluit door middel van de TILS-lijst.

 603

13 februari 2013

 

(BW130213-02)

¯ Productenraming 2013.

Besluit: Vaststellen van de productenraming 2013.

 604

13 februari 2013

 

(BW130213-05)

¯ Afhandeling sloopregeling leegstaande agrarische bebouwing (1e tranche).

Besluit: - Ten aanzien van de ingekomen aanvragen als volgt besluiten:            

- Herenvennenweg 35 en Heikempweg 11 toekennen;                          

- Heugterbroekdijk 41 en Horsterweg 88 afwijzen;                                

- kennisnemen van de intrekking van het verzoek  Breyvin 6;

- Advies op de TILS-lijst plaatsen.

 605

13 februari 2013

 

(BW130213-06)

¯ Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief aan de VOF Bypass Beekstraat.

 606

19 februari 2013

 

(BW130219-02)

¯ Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1e partiėle herziening.

Besluit: 1. Akkoord gaan met het bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1e partiėle herziening en het ontwerpbesluit tot vaststelling hiervan. Daarbij wordt geen exploitatieplan ter visie gelegd.

2. Het bestemmingsplan met het ontwerpbesluit ter visie leggen.

3. Het advies op de TILS-lijst plaatsen.

 607

19 februari 2013

 

(BW130219-04)

¯ Dienstenboek Punt Welzijn 2013.

Besluit: Instemmen met het Dienstenboek Punt Welzijn 2013.

 608

19 februari 2013

 

(BW130219-09)

¯ Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Besluit: Het aanwijzen van ambtenaren, werkzaam bij de partners binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, als toezichthouder, belast met het toezicht in het werkgebied van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

 609

13 februari 2013

 

(BW130213-11)

¯ Voorjaarsnota 2013.

Besluit: 1. Instemmen met het aanbieden aan de gemeenteraad van een gewijzigde Voorjaarsnota 2013.

2. Instemmen met het 3 keer per jaar aanbieden aan de gemeenteraad van een financiėle tussenrapportage.

 610

26 februari 2013

 

(BW130226-03)

¯ Vaststellen subsidie 2013 Cantarella (Dancing Kids).

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013 en hieraan de verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 en artikel 5, lid 1a van de Deelsubsidieverordening sport 2013 de subsidie aan Cantarella voor 2013 vast te stellen op € 1.358,80 voor de activiteit dans, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 611

26 februari 2013

 

(BW130226-04)

¯ Vaststellen subsidie 2013 Stichting Vrije Jeugd Groenewoud.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport en hieraan de verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 en artikel 5 lid 1.a de subsidie aan Stichting Vrije Jeugd Groenwoud voor 2013 vast te stellen op €4.940,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 612

26 februari 2013

 

(BW130226-05)

¯ Subsidie Ouderenvereniging Willibrordus 2013 (zang).

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 17 van de Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 en hieraan de verplichting verbinden dat de statuten uiterlijk 1 juli 2013 moeten zijn aangepast, conform de beschrijving in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 van de Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 aan ouderenvereniging St. Willibrordus voor 2013 voor de activiteit zang een subsidie te verlenen van € 655,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 613

26 februari 2013

 

(BW130226-06)

¯ Kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2012 Deloitte Accountants.

Besluit: a. Kennisnemen van de tussentijdse bevindingen 2012 van de accountant en akkoord gaan met de opgestelde reactie op deze bevindingen.

b. De boardletter, de managementletter en de reactie daarop via de TILS-lijst ter kennis brengen van de raad.

 614

26 februari 2013

 

(BW130226-08)

¯ Vaststellen subsidie 2013 aan Parkinson Vereniging Weert.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 en artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen;

2. Besluiten de subsidie aan de Parkinson Vereniging Weert voor 2013 vast te stellen op €340,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en artikel 5 lid 2 van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 615

26 februari 2013

 

(BW130226-09)

¯ Vaststellen subsidie 2013 aan Zonnebloemvereniging Weert.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;

2. Besluiten om de subsidie aan de Zonnebloemvereniging Weert voor 2013 vast te stellen op € 500,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 616

26 februari 2013

 

(BW130226-10)

¯ Vaststellen subsidie 2013 aan Zonnebloemvereniging Stramproy-Tungelroy.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;

2. Besluiten om de subsidie aan de Zonnebloemvereniging Stramproy-Tungelroy voor 2013 vast te stellen op € 500,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidie-verordening Welzijn en evenementen 2013, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 617

26 februari 2013

 

(BW130226-11)

¯ Verlenen subsidie 2013 aan Stichting Tafeltje-Dek-Je.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;

2. Besluiten om aan de Stichting Tafeltje-Dek-Je voor 2013 een subsidie te verlenen van € 50.615,- en voor de verantwoording lid 2 d van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 buiten toepassing te laten, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 618

26 februari 2013

 

(BW130226-12)

¯ Verlenen subsidie 2013 aan Seniorenvereniging Altijd Jong, Biest-Weert i.o.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en hieraan de verplichtingen te verbinden zoals beschreven in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om aan de Seniorenvereniging Altijd Jong, Biest-Weert i.o. voor 2013 in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 een subsidie te verlenen van € 1.323,14 conform bijgevoegde concept-beschikking.

 619

26 februari 2013

 

(BW130226-13)

¯ Vaststellen subsidie 2013 Interculturele Vrouwentref Weert.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de Deelsubsidieverordening Welzijn;

2. Besluiten om in afwijking van artikel 22 lid c de subsidie voor 2013 voor Interculturele Vrouwentref Keent vast te stellen op € 1.000,00 conform bijgevoegde concept-beschikking.

 620

26 februari 2013

 

(BW130226-14)

¯ Vaststellen subsidie 2013 Werkgroep 8 maart.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;

2. Besluiten om de subsidie aan de Werkgroep 8 maart voor 2013 vast te stellen op  € 600,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 621

26 februari 2013

 

(BW130226-15)

¯ UitvoeringsAgenda Regionaal Arbeidsmarktbeleid.

Besluit: 1. Vaststellen van de UitvoeringsAgenda Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden Limburg 2013-2014.

2. De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

 622

26 februari 2013

 

(BW130226-16)

¯ Plan van Aanpak Jeugdrisicogroep.

Besluit:

·          Instemmen met het Plan voor Aanpak Jeugdrisicogroep Weert

·          Instemmen  met het Privacyreglement Aanpak Jeugdrisicogroep Weert

·          Instemmen met het ontwerp-persbericht.

 623

26 februari 2013

 

(BW130226-18)

¯ Nieuwe werkwijze uitvoering Wet tijdelijk huisverbod.

Besluit: 1. Kennis nemen van de evaluatie Wet tijdelijk huisverbod.

2. Instemmen met scenario 3, waarbij hulpofficier van justitie (hOvJ) per casus bepaalt of hij/zij al dan niet ter plaatse gaat en/of de casemanager voorafgaande aan het besluit bij de screening betrokken wordt.

3. Instemmen met mandatering aan de procesmanager huiselijk geweld in het Veiligheidshuis om indien nodig, direct na een negatieve Risico-taxatie Huiselijk Geweld (RiHG), een intensief casemanagementtraject op te starten.

4. Kennisnemen van de overige aanbevelingen in het evaluatierapport, die in samenwerking met betrokken partnerorganisaties worden uitgewerkt en geļmplementeerd.

5. Akkoord gaan met het stopzetten van het traject om regionaal aangesloten te worden op Huisverbod Online.

 624

26 februari 2013

 

(BW130226-19)

¯ Vaststellen subsidie 2013 Geertenhof.

Besluit: 1. Intrekken van de eerder afgegeven beschikking 2013 d.d. 19 december 2012 door toepassing van artikel 4:49 li1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht;

2. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013;

3. Besluiten om de subsidie aan Geertenhof voor 2013 vast te stellen op € 340,- conform bijgevoegde concept-beschikking.

 625

26 februari 2013

 

(BW130226-20)

¯ Verlenen subsidie 2013 Wilhelmina '08.

Besluit: 1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013;

2. Besluiten om met toepassing van artikel 8 lid 1 en in afwijking van artikel 8 lid 2 van de Deelsubsidieverordening Sport aan voetbalvereniging Wilhelmina '08 voor 2013 een subsidie te verlenen van maximaal € 8.767,50 voor het gebruik van sportpark Drakensteyn, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 626

26 februari 2013

 

(BW130226-23)

¯ Verbinden van aanvullende voorwaarden aan de subsidie aan Stichting Dagopvang Weert en verlenen subsidie 2013.

Besluit: 1. Besluiten om aan de Stichting Dagopvang Weert voor 2013 een subsidie te verlenen van € 26.720,- en hieraan aanvullende verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te verklaren op de subisidieverstrekking aan Stichting Dagopvang Weert voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'.

 627

26 februari 2013

 

(BW130226-26)

¯ Bij- en aframen budgetten in verband met subsidieverlening vrijwilligersorganisaties 2013.

Besluit: Besluiten om betreffende budgetten bij- dan wel af te ramen, zodat de subsidieverlening 2013 kan plaatsvinden en het eenmalige nadeel van €12.056,- te verwerken in de eerste kwartaalrapportage 2013.

 628

26 februari 2013

 

(BW130226-28)

¯ Locatie stadhuis Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief.

 629

26 februari 2013

 

(BW130226-29)

¯ Verbinden van aanvullende verplichtingen aan subsidie voor Zwemclub 'De Koźleköpkes' en vaststellen subsidie 2013.

Besluit: 1. Besluiten de subsidie voor 2013 aan Zwemclub 'De Koźleköpkes' vast te stellen op € 3.380,- en hieraan de aanvullende verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te verklaren op de subsidieverstrekking aan Zwemclub 'De Koźleköpkes' voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'..

 630

26 februari 2013

 

(BW130226-30)

¯ Verbinden van aanvullende verplichtingen aan subsidie voor Zwem- en vriendenclub 'De IJsberen' en subsidieverlening 2013.

Besluit: 1. Besluiten om voor 2013 subsidie te verlenen aan Zwem- en vriendenclub 'De IJsberen' van maximaal € 24.684,- en hieraan de verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;

2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te verklaren op de subsidieverstrekking aan Zwem- en vriendenclub 'De IJsberen' voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'.

 631

26 februari 2013

 

(BW130226-31)

¯ Toekennen van een subsidie aan Parochie De Verrezen Christus.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 1.145,00 aan het kerkbestuur van Parochie De Verrezen Christus voor het vervangen van de verlichting in de Moeselkapel.

 632

26 februari 2013

 

(BW130226-32)

¯ Lijst van vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente Weert.

Besluit: Besluiten de lijst van vastgoedobjecten voor de raadsleden ter inzage te leggen.

 633

26 februari 2013

 

(BW130226-33)

¯ Inbestedingsmogelijkheid re-integratieopdrachten bij Werkvcoorzieningschap Risse.

Besluit: 1. Kennisnemen van het juridisch advies van het CBP inzake het inbesteden van re-integratieopdrachten bij Werkvoorzieningschap Risse.

2. De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

 634

05 februari 2013

 

(BW130205-09)

¯ Bestemmingsplan Buitengebied 2011.

Besluit: 1. Vaststellen van het Eindverslag inspraak.

2. Instemmen met het concept Beeldkwaliteitsplan schuilgelegenheden, omheiningen en paardenbakken.

3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit.

4. In principe instemmen met de concept plan-MER.

5. De punten 1 tot en met 3 ter kennisname brengen en punt 5 bespreken met de klankbordgroep en de commissie RO op 27 februari 2013.

6. Opstarten van de zienswijzeprocedure na bespreking op 27 februari 2013.

 635

05 maart 2013

 

(BW130305-07)

¯ Uitvoering duurzaamheid ambities.

Besluit: 1. Kennis nemen van de nota 'laaghangend fruit'

2. Besluiten om advies en Nota op de TILS-Lijst te zetten.

 636

05 maart 2013

 

(BW130305-06)

¯ Grondslagen begroting 2014.

Besluit: 1. Akkoord gaan met de grondslagen begroting 2014

2. De grondslagen van de begroting 2014 via de TILS-lijst ter kennis van de raad brengen.

 637

05 maart 2013

 

(BW130305-08)

¯ 'Evaluatie geļntegreerde en bestuurlijke aanpak gemeente Weert 2012' m.b.t. de georganiseerde criminaliteit.

Besluit: Instemmen met de 'Evaluatie geļntegreerde en bestuurlijke aanpak gemeente Weert 2012'.

 638

05 maart 2013

 

(BW130305-12)

¯ Bestemmingsplan Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

Besluit: 1. Vaststellen van het eindverslag inspraak.

2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 639

05 maart 2013

 

(BW130305-13)

¯ Jaarverslag Leerplicht RMC 2011-2012.

Besluit: 1. vaststellen van het jaarverslag

2. de Gemeenteraad informeren via de TILS lijst.

 640

05 maart 2013

 

(BW130305-15)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreid) Heikempweg 10.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3. Instemmen met het opstarten van de procedure. De vergunning wordt ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Dit advies op de TILS-lijst zetten.

 641

05 maart 2013

 

(BW130305-17)

¯ Ontwerpbestemmingsplan Sporthalgebied Leuken.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Sporthalgebied Leuken en het ontwerp raadsbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 642

05 maart 2013

 

(BW130305-25)

¯ Implementatie Centrum voor Innovatief Vakmanschap 'Technologie in de Zorg'.

Besluit: Kennis nemen van de inhoud van de brief van 15 januari 2013 afkomstig van Gilde opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College en Hogeschool Zuyd en deze brief beantwoorden conform bijgaande concept-brief.

 643

05 maart 2013

 

(BW130305-26)

¯ Samenwerking professionele instellingen.

Besluit: 1. Instemmen met de tweede voortgangsrapportage over de samenwerking Bibliocenter, Bosuil, Munttheater en Rick van februari 2013

2. De raad informeren door plaatsing van uw besluit op de TILS-lijst.

 644

05 maart 2013

 

(BW130305-28)

¯ Verzusteringsovereenkomst tussen Weert en Yuhang (China).

Besluit: Instemmen met de tekst van de verzusteringsovereenkomst tussen de gemeente Weert en het distyrict Yuhang van de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China.

 645

05 maart 2013

 

(BW130305-19)

¯ Bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013'.

Besluit: 1. Vaststellen van het eindverslag inspraak.

2. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit.