Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 26 juni 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 674

9 april 2013

 

(BW130409-02)

 Ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang.

Besluit: 1.   Besluiten de bijgevoegde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang (maart 2013) vast te stellen;

2.   Besluiten de raad via de TILS-lijst te informeren.

 675

9 april 2013

 

(BW130409-04)

 Fatimakerk niet voordragen voor het register van rijksmonumenten.

Advies: Geen gehoor geven aan het verzoek van de commissie Cultuurhistorie en De Kring om de Fatimakerk aan te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de betrokkenen hiervan in kennis stellen.

Besluit: Wel voordragen, tenzij de status van rijksmonument meer beperkingen oplegt voor hergebruik dan nu.

 676

9 april 2013

 

(BW130409-07)

 Toekennen van een subsidie aan De Aldenborgh.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 1.500,00  aan De Aldenborgh voor de organisatie van 14 staties nao 14! en de 17e Gelredag.

 677

9 april 2013

 

(BW130409-13)

 Pilot gratis fietsparkeren met toezicht voor de Oelemarkt.

Besluit: 1.   Het houden van een pilot voor gratis fietsparkeren met toezicht in de mobiele fietsenstalling op het Kasteelplein t.b.v. de Oelemarkt van 19 april tot 20 september 2013.

2.   Het afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van een pilot gratis fietsparkeren Oelemarkt.

3.   Het verplicht stellen van een mobiele fietsenstalling bij evenementen in de evenementenvergunning, conform de landelijke fietsparkeernormen.

 678

9 april 2013

 

(BW130409-19)

 Nemen van maatregelen voor de Laatste School Dag (LSD) op 25 april 2013.

Besluit: 1.   Kennis nemen van de opzet van de LSD 2013;

2.   Instemmen met uitbreiding van het alcoholverbod in de openbare ruimte van heel de gemeente Weert, op donderdag 25 april 2013, van 07.00 uur tot 24.00 uur. Een en ander conform bijgevoegd concept uitvoeringsbesluit.

 679

16 april 2013

 

(BW130416-07)

 Kennisnemen van de begrotingsbrief 2014 van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Besluit: Kennisnemen van de begrotingsbrief 2014 van Gedeputeerde Staten van Limburg en deze via de TILS-lijst ter kennis brengen van de commissie Algemene Zaken.

 680

16 april 2013

 

(BW130416-08)

 Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het Munttheater.

Besluit: Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het Munttheater en het definitief subsidie 2012 vaststellen op € 1.132.735,00.

 681

16 april 2013

 

(BW130416-15)

 Opschorten deelname BOB aan overlegstructuren.

Besluit: 1.   Instemmen met verzending van antwoordbrief naar BOB over opschorten deelname aan overlegstructuren.

2.   Informeren interne organisatie en partners per mail.

3.   Informeren Commissie AZ en op de TILS-lijst zetten voor raadsleden.

 682

23 april 2013

 

(BW130423-11)

 Vraag over RCGGZ Weert in commissie AZ.

Besluit: De raad via de bijgevoegde ontwerpbrief en via TILS informeren.

 683

23 april 2013

 

(BW130423-15)

 Plan van aanpak bezuinigingen.

Besluit:

·          Instemmen met plan van aanpak bezuinigingen met als resultaat een solide financieel beleid en een sluitende begroting 2014 en een richtinggevende sluitende meerjarenbegroting 2015 en verder.

·          Het plan van aanpak bezuinigingen via het Breed Financieel Overleg (BFO) dd 16 mei voorleggen aan de Commissie Algemene Zaken van 10 juni 2013.

 684

1 mei 2013

 

(BW130501-03)

 Notitie "Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013".

Besluit: 1.   Besluiten de notitie "Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013" vast te stellen, waarin geadviseerd wordt om vooralsnog niet over te gaan tot het opleggen van de tegenprestatie, maar de uitkeringsgerechtigden stimuleren deel te nemen en bijdragen aan de samenleving door vrijwilligerswerk te verrichten.

2.   Informeren van de raadsleden via de TILS-lijst.

 685

1 mei 2013

 

(BW130501-16)

 Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Bibliocenter en het definitief subsidie 2012 vaststellen op € 1.176.212,00.

 686

14 mei 2013

 

(BW130514-05)

 Duurzaamheidsbeleid.

Besluit: Instemmen met de projectopdracht Duurzaamheidsbeleid.

 687

14 mei 2013

 

(BW130514-08)

 Vergunningparkeren Johanna van Meursstraat.

Besluit: De Johanna van Meursstraat aanwijzen tot parkeerzone 4, vergunningparkeren;

Het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013, versie 3.

 688

14 mei 2013

 

(BW130514-14)

 Instructie medewerker Leerplicht RMC.

Besluit: Vaststellen van de Instructie voor de medewerker Leerplichting/RMC van gemeente Weert 2013 conform bijgevoegd concept onder intrekking van de op 29 maart 2005 vastgestelde instructie en het besluit bekrachtigen door ondertekening van de instructie op pagina 16 door de burgemeester en de secretaris.

 689

14 mei 2013

 

(BW130514-24)

 Uitvoeringsovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk 2013-2016 en subsidie 2013 (reguliere werkzaamheden en schoolmaatschappelijk werk).

Besluit: Besluiten om:

1.   in te stemmen met bijgevoegde concept-uitvoeringsovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2013-2016;

2.   Saskia Doek aan te wijzen als coφrdinerend ambtenaar en Frank van Beeck als vervanger;

3.   Aan de stichting Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor 2013 een subsidie te verlenen voor de reguliere werkzaamheden van maximaal € 706.186,- conform bijgevoegde concept-subsidiebeschikking;

4.   Aan de stichting Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor 2013 een subsidie te verlenen voor schoolmaatschappelijk werk Praktijkonderwijs Het Kwadrant van maximaal € 34.821,- conform bijgevoegde concept-subsidiebeschikking.

 690

14 mei 2013

 

(BW130514-26)

 Verkeersbesluit Bocholterweg 60km/uur.

Besluit: Vaststellen van het verkeersbesluit Bocholterweg 60km/uur.

 691

14 mei 2013

 

(BW130514-27)

 Noordkade 30km/uur.

Besluit: Vaststellen verkeersbesluit Noordkade 30km/uur.

 692

14 mei 2013

 

(BW130514-28)

 Vergunningparkeren Looimolenstraat.

Besluit: Aanwijzen van de Looimolenstraat achter de huisnummers 24 tot en met 42  tot parkeerzone 3, vergunningparkeren.

 693

14 mei 2013

 

(BW130514-29)

 Verkeersbesluit tijdelijke omleiding Houtstraatlossing.

Besluit: Vaststellen van het verkeersbesluit tijdelijke omleiding Houtstraatlossing.

 694

14 mei 2013

 

(BW130514-30)

 Samenwerkingsovereenkomst project N280-West fase twee.

Besluit: 1.   In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst project N280-West.

2.   Portefeuillehouder verkeer en vervoer machtigen om deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

 695

21 mei 2013

 

(BW130521-18)

 Toekennen topsportsubsidie Stichting Toptennis TC van Horne.

Besluit: 1.   Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de Deelsubsdieverordening Sport 2013 en hieraan de verplichting te verbinden zoals opgenomen in dit advies.

2.   Besluiten om een topsportsubsidie toe kennen aan Stichting Toptennis T.C. van Horne van maximaal € 6.000 en een extra subsidie van maximaal € 1.310, indien de play-offs worden bereikt.