Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 25 september 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 696

21 mei 2013

 

(BW130521-05)

 Notitie 'Analyse van de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Weert'.

Besluit: -  Instemmen met de inhoud van de notitie 'Analyse van de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Weert'.

-  De notitie ter informatie aanbieden aan de leden van de raad.

-  Instemmen met de inhoud van het persbericht over de notitie.

 697

28 mei 2013

 

(BW130528-04)

 Concept Integrale Woonvisie leuken.

Besluit: 1.   Instemmen met de concept woonvisie Leuken en het opstarten van de inspraakprocedure.

2.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 698

28 mei 2013

 

(BW130528-12)

 Jaarverslag 2012 project Buurtbemiddeling Midden-Limburg.

Besluit: -  Kennisnemen van de inhoud en conclusies in het jaarverslag 2012

-  Instemmen met de aanbevelingen in het jaarverslag.

 699

28 mei 2013

 

(BW130528-16)

 Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

 700

28 mei 2013

 

(BW130528-17)

 Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier.

Besluit: Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

 701

28 mei 2013

 

(BW130528-20)

 Onderzoek naar bezuinigingsvoorstel natuurijsbaan.

Besluit: Besluiten niet te bezuinigen op de natuurijsbaan IJzeren Man gelegen aan de Kruisbergenweg..

 702

28 mei 2013

 

(BW130528-22)

 1. Organisatiebesluit gemeente Weert 2013

2. Instructie gemeentesecretaris 2013.

Besluit: 1.   Besluiten tot het in principe vaststellen van het Organisatiebesluit gemeente Weert 2013.

2.   Principebesluit ter instemming voorleggen aan OR/GO.

3.   Bepalen dat bij instemming van OR/GO, het Organisatiebesluit 2013 wordt geacht definitief te zijn vastgesteld.

4.   Vaststellen van de Instructie voor de gemeentesecretaris 2013.

 703

28 mei 2013

 

(BW130528-23)

 Garantstelling in de vorm van reserveren topsportsubsidie.

Besluit: Akkoord gaan om borg te staan voor een bedrag van € 7.000 naar de Nevobo toe in verband met Europese competitie volleybal.

 704

28 mei 2013

 

(BW130528-27)

 Jaarstukken 2012 Risse.

Besluit: 1.   Kennisnemen van de jaarrekening Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse.

2.   Kennisnemen van het jaarverslag 2012 van de Risse Groep.

 705

03 juni 2013

 

(BW130603-14)

 Evaluatieverslag Laatste School Dag (LSD) 2013.

Besluit: 1. Vaststellen van evaluatieverslag LSD 2013;

2. Informeren van de raad via de TILS-lijst.

 706

03 juni 2013

 

(BW130603-04)

 Gebruik bedrijfsruimte Koenderstraat 1B voor wonen in strijd met het bestemmingsplan.

Besluit: A)   Belanghebbenden onder oplegging van een dwangsom aanschrijven om uiterlijk

op 1 juni 2014:

1.   Het gebruik van de bedrijfsruimte gelegen aan de Koenderstraat 1B voor wonen te beλindigen en beλindigd te houden.

2.   De inrichting van de bedrijfsruimte als woonruimte te verwijderen en verwijderd te houden.

B)   Uw besluit op de TILS-lijst te plaatsen.

 707

03 juni 2013

 

(BW130603-06)

 Omgevingsvergunning (uitgebreid) Wijffelterbroekdijk 44.

Besluit: 1.   Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure. De vergunning wordt krachtens mandaat verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

3.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 708

03 juni 2013

 

(BW130603-10)

 Gevolgen nieuwe CAO en Wet uniformering loonbegrip Risse Groep.

Besluit: 1.   Kennisnemen van bijgevoegd schrijven van de Risse Groep inzake de gevolgen van de nieuwe CAO en Wet uniformering loonbegrip op het subsidieresultaat van de Risse Groep.

2.   Instemmen met het kenbaar maken van de gevolgen van deze ontwikkelingen middels bijgevoegde (concept)brief, teneinde de VNG in staat te stellen een lobby richting het ministerie van SZW te starten.

 709

03 juni 2013

 

(BW130603-11)

 Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy'.

Besluit: 1.   Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy';

2.   Advies op TILS-lijst plaatsen.

 710

03 juni 2013

 

(BW130603-12)

 Toekennen van een garantiesubsidie ad € 4.000,00 voor de Lichtenberg Experience 2013.

Besluit: Toekennen van een garantiesubsidie ad € 4.000,00 aan het Weerter Mannenkoor voor de organisatie van de Lichtenberg Experience op 15 september 2013.

 711

03 juni 2013

 

(BW130603-13)

 Toekennen van een subsidie ad € 750,00 voor de organisatie van Truckrun 2013.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 750,00 voor de organisatie van Truckrun op 1 september 2013.

 712

03 juni 2013

 

(BW130603-17)

 Start voorbereiding realisatie basisscholen Leuken en Laarveld.

Besluit: 1.   Kennis nemen van de stand van zaken van de basisscholen projecten Leuken en Laar-Laarveld;

2.   Besluiten om niet te investeren in nieuwe kinderopvangvoorzieningen bij de te realiseren school in Leuken;

3.   Besluiten om bij de voorbereiding van de nieuwe basisschool Leuken niet uit te gaan van de bouw van een gymzaal;

4.   Instemmen met het starten van de voorbereidingen voor de realisatie van de basisscholen Leuken en Laar-Laarveld met inachtneming van de in dit voorstel benoemde afspraken / uitgangspunten;

5.   Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

 713

11 juni 2013

 

(BW130611-02)

 Kimpe Veld.

Besluit: Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis TOP en de heer Th. Kluskens en akkoord gaan met bijgevoegde concept-brief.

 714

11 juni 2013

 

(BW130611-05)

 Medegebruik Basisschool St. Franciscus.

Besluit: Verlenen van toestemming aan Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert voor verhuur van leegstaande onderwijsruimte in Basisschool St. Franciscus.

 715

11 juni 2013

 

(BW130611-10)

 Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2012.

Besluit: Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2012 en inzenden aan inspectie van het onderwijs.

 716

11 juni 2013

 

(BW130611-12)

 Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van Bibliocenter.

Besluit: De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2013 van Bibliocenter voor kennisgeving aannemen.

 717

11 juni 2013

 

(BW130611-13)

 Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van het Munttheater.

Besluit: De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2013 van het Munttheater voor kennisgeving aannemen.

 718

11 juni 2013

 

(BW130611-17)

 Bezwaar Mannenkoor Eendracht tegen subsidieweigering voor de aanschaf van nieuwe uniformen.

Besluit: 1.   Het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot subsidieweigering voor de aanschaf van nieuwe uniformen door Mannenkoor Eendracht en het bestreden besluit handhaven.

2.   Betrokkene informeren middels bijgaande conceptbeschikking.

 719

18 juni 2013

 

(BW130618-04)

 Instemmen met een Midden-Limburgse samenwerking op het domein van de jeugdzorg.

Besluit: -  Instemmen met de intentie om vanuit de subregio's Westelijk Midden-Limburg en Oostelijk Midden-Limburg op Midden-Limburgse schaal samen te werken, conform het bepaalde in bijgaande Intentieverklaring regionale samenwerking jeugdhulp 2013

-  Machtigen door de Burgemeester van wethouder H. Coolen voor ondertekening van de intentieverklaring (als bedoeld in artikel 171 van de gemeentewet).

 720

18 juni 2013

 

(BW130618-06)

 Besluiten tot het verlenen van 'zomermandaat 2013' aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit: 1.   Besluiten voor de periode 3 juli 2013 tot 13 augustus 2013, 'zomermandaat' te verlenen aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Weert conform bijgaand conceptbesluit.

2.   Bepalen dat bij gebruikmaking van zomermandaat, de adviezen op de gebruikelijke wijze ter besluitvorming worden aangeboden via sectordirecteur, bestuursssecretariaat en gemeentesecretaris.

3.   Bepalen dat het college in de eerstvolgende vergadering na de zomervakantie, middels een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die op grond van zomermandaat zijn genomen.

4.   Bepalen dat de onder 3. bedoelde mandatenlijst, tezamen met de besluitenlijst van deze vergadering openbaar wordt gemaakt.

 721

18 juni 2013

 

(BW130618-08)

 Kennisnemen van de eindafrekening van de opera Carmen.

Besluit: De eindafrekening van de opera Carmen voor kennisgeving aannemen en het subsidie definitief vaststellen op € 12.000,00.

 722

18 juni 2013

 

(BW130618-14)

 Beantwoording brieven naar aanleiding van besluitvorming zalencentrum Poort van Limburg.

Besluit: Kennisnemen van de brieven en instemmen met de bijgevoegde concept brieven ter beantwoording.

 723

25 juni 2013

 

(BW130625-09)

 Derde actualisatie van de regionale woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg Oost 2010-2014.

Besluit: 1.   Instemmen met de derde actualisatie van de regionale woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg Oost 2010-2014.

2.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 724

25 juni 2013

 

(BW130625-11)

 Bouwheerschap Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert.

Besluit: Instemmen met het aanwijzen van Stichting Aloysius als bouwheer ten behoeve van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert en daaraan verbinden het op declaratiebasis en onder voorwaarden beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal € 575.000,00..

 725

25 juni 2013

 

(BW130625-22)

 Analyse sportaccommodaties Weert.

Besluit: 1.   Instemmen met bijgevoegde 'analyse sportaccommodaties Weert', waarin demografische ontwikkelingen, vraag, aanbod en kosten in beeld worden gebracht.

2.   Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

 726

25 juni 2013

 

(BW130625-23)

 Voortgang afspraken duurzaamheidsovereenkomst Essent/RWE.

Besluit: Kennisnemen van de brief en de voortgangsrapportage afspraken duurzaamheidsovereenkomst.

 727

25 juni 2013

 

(BW130625-24)

 Einde gebruik van het gebouw en terrein gelegen aan de Schuttebeemd 132 als onderwijslocatie van Het Kwadrant.

Besluit: Instemmen met het verzoek van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) Weert van 19 juni 2013 om het gebruik van het onderwijsgebouw gelegen aan de Schuttebeemd 132 met ingang van 1 juli 2013 te beλindigen..

 728

25 juni 2013

 

(BW130625-25)

 Vaststellen WMO actieprogramma jeugd 2013-2014.

Besluit: Vaststellen WMO actieprogramma jeugd 2013 -2014.

 729

25 juni 2013

 

(BW130625-26)

 Samenwerking decentralisatie AWBZ-WMO in Midden-Limburg West.

Besluit: Besluiten om:

1. kennis te nemen van de uitwerking van de subregionale samenwerking AWBZ-WMO;

2. opdracht te geven om een subregionaal projectleider aan te stellen voor de periode 1 september 2013 tot 1 maart 2015 en een subregionale projectstructuur in te richten;

3. voor de onder 2 genoemde werving van een subregionale projectleider af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en in te stemmen met het gezamenlijk opdracht geven aan BMP;

4. de gemeente Leudal te machtigen om tot het nemen van besluiten noodzakelijk voor het aanstellen van de subregionaal projectleider, als genoemd onder 3, inclusief gunning van de opdracht (ex art. 160 Gw);

5. de burgemeester van de gemeente Leudal machtigen (als bedoeld in artikel 171 Gw) tot het vertegenwoordigen van de gemeente Weert in de onder 3 genoemde procedure, voor zover noodzakelijk;

6. de kosten voor deze subregionale projectleider tot een maximum van € 64.800,- te dekken uit invoeringsgelden decentralisatie Wmo die door het rijk ter beschikking zijn gesteld;

7. de commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst..

 730

25 juni 2013

 

(BW130625-27)

 Subsidies voor uitvoering Lokale Educatieve Agenda schooljaar 2013-2014.

Besluit: Verlenen subsidies voor uitvoering Lokale Educatieve Agenda schooljaar 2013-2014: totaal € 408.378.

 731

25 juni 2013

 

(BW130625-28)

 Vervanging sfeerverlichting binnenstad.

Besluit: Instemmen met het advies om de sfeerverlichting te vervangen, in fasen uit te voeren en te starten in 2013.

 732

2 juli 2013

 

(BW130702-04)

 Aanvraag GOML subsidie herinrichting Werthaboulevard, horecagedeelte Bassin en aanpassingen Passantenhaven.

Besluit: 1.   Instemmen met bijgevoegd GOML subsidieverzoek en instemmen met uitvoering van de aanpassingen aan de passantenhaven, aanvullend op eerder raadsbesluit.

2.   Instemmen met de informatiebrief aan de Raad over de aanpassingen aan de passantenhaven.

3.   De gemeentelijke dekking op prioriteit nr. 6 vooralsnog handhaven ten behoeve van de dekking voor de uitvoering van het project herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen-Broek en het zintuigenpad.

 733

2 juli 2013

 

(BW130702-05)

 Vaststellen voortgangsrapportage alcohol- en drugspreventie.

Besluit: 1.   Besluiten om vast te stellen de voortgangsrapportage 2012 van het Actieplan 'integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert'.

2.   Besluiten om vast te stellen het Actieplan 2013-2014 van het οntegraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

3.   Besluiten de commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst.

 734

2 juli 2013

 

(BW130702-07)

 Ondersteuning door Asset Facility Management B.V. bij de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gebouwen.

Besluit: Instemmen met ondersteuning door Asset Facility Management B.V. bij de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gebouwen en de kosten ad € 10.000 op te vangen via de Voorzieningen onderhoud gebouwen.

 735

2 juli 2013

 

(BW130702-12)

 Sponsoraanvraag Kinderplein 2013.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 300,00 voor de organisatie van Kinderplein 2013.

 736

2 juli 2013

 

(BW130702-14)

 Traineeprogramma.

Besluit: Instemmen met de inzet van de middelen voor de jeugdwerkloosheid voor tien traineeplekken binnen de organisatie.

 737

2 juli 2013

 

(BW130702-16)

 Toestaan activiteit in De Bosuil.

Besluit: - Het verzoek van De Bosuil en het smartlappenkoor 'Voorheen Merg en Been' om het Litje(n)sfestival toe te voegen aan de programmering van De Bosuil, vooralsnog, eenmalig toe te staan.

- Bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan voor De Bosuil (voorzien in 2013) de doelstelling en toegestane programmering nader te definiλren.

 738

2 juli 2013

 

(BW130702-17)

 Actieprogramma mantelzorgondersteuning 2013-2015.

Besluit: 1.   Vaststellen van het actieprogramma mantelzorgondersteuning 2013-2015

2.   Commissie welzijn informeren via de Tils lijst..

 739

2 juli 2013

 

(BW130702-18)

 Bestuursverslag 2012 Stichting Halt (bestaande uit het jaarbericht 2012 en het financieel verslag 2012).

Besluit: Instemmen met het bestuursverslag 2012 van de Stichting Halt.

 740

2 juli 2013

 

(BW130702-19)

 Bestemmingsplan Biest 112 te Weert.

Besluit: 1.   Instemmen met bijgevoegde overeenkomst.

2.   Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Biest 112 te Weert en het plan in procedure brengen.

3.   Het ontwerpbestemmingsplan op de TILS-lijst zetten.

 741

2 juli 2013

 

(BW130702-22)

 Leerlingenprognoses 2013-2033.

Besluit: Instemmen met de leerlingenprognoses 2013-2033.

 742

2 juli 2013

 

(BW130702-23)

 Decentralisatie Jeugdzorg: concept visienota en inventarisatienota.

Besluit: 1.   Vaststellen van concept-inventarisatienota jeugdhulp en bijlagen

2.   Vaststellen van concept visie-nota Jeugdhulp

3.   Vaststellen van inspraakprocedure concept visienota en concept inventarisatienota.

 743

2 juli 2013

 

(BW130702-26)

 Pilot Generalisten en Centrum Jeugd en Gezin.

Besluit: 1.   Vaststellen van monitorverslag 1Gezin1Plan periode 2012

2.   Vaststellen van werkwijze calamiteiten ten behoeve van de pilot generalisten

3.   Instemmen met participatie Stichting MEE in de pilot generalisten door ondertekening van het protocol aansluiting op convenant pilot generalisten

4.   Verlenen van voorlopig maximale subsidie van € 6.028 aan Stichting MEE

5.   Vaststellen van bijgaand privacyreglement en toelichting voor het Centrum Jeugd en Gezin.

6.   Vaststellen van bijgaand klachtenreglement voor het Centrum Jeugd en Gezin

7.   Machtigen door de burgemeester van wethouder Coolen voor ondertekening aansluitprotocol nieuwe convenantpartner (als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet)

 744

2 juli 2013

 

(BW130702-31)

 Bestemmingsplan Oud Boshoven ong.

Besluit: 1.   Instemmen met bijgevoegde overeenkomst.

2.   Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Oud Boshoven ong. en het plan in procedure brengen.

3.   Het ontwerpbestemmingsplan op de TILS-lijst zetten.

 745

2 juli 2013

 

(BW130702-12a)

 Herhaald subsidieverzoek jeugdkoor Giocoso.

Besluit: Na heroverweging de subsidieaanvraag van jeugdkoor Giocoso voor deelname aan het Internationaal Korenfestival in Wales honoreren met een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 500,-.

 746

9 juli 2013 (zomermandaat)

 

(ZM130709-07)

 Voetgangersoversteek Onze Lieve Vrouwestraat.

Besluit: Instemmen met de aanleg van middengeleiders;

Nemen van het verkeersbesluit parkeerverbod Onze Lieve Vrouwestraat.

 747

10 juli 2013 (zomermandaat)

 

(ZM130710-08)

 Transitieatlas voor voorzieningen

Besluit: 1.   Instemmen met het samenstellen van een Transitieatlas voor voorzieningen in Midden-Limburg en de daarbij behorende processtappen.

2.   Berichten van onze positieve grondhouding t.a.v. de Transitieatlas aan de stuurgroep GOML.

3.   Plaatsen van dit advies op de TILS-lijst.

 748

13 augustus 2013

 

(BW130813-02)

 Toekennen van een voorlopig subsidie aan schutterij St. Cornelius Swartbroek.

Besluit: Toekennen van een voorlopig subsidie ad € 7.589,00  aan schutterij St. Cornelius te Swartbroek voor de aanschaf van een kogelvanger en de herinrichting van het terrein.

Akkoord met advies onder voorbehoud van vergunningverlening.

 749

13 augustus 2013

 

(BW130813-05)

 Ontwerp bestemmingsplan Dijkerpeelweg 14.

Besluit: 1.   Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14'.

2.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over het ontwerp bestemmingsplan.

 750

13 augustus 2013

 

(BW130813-16)

 Gunning van het werk "Reconstructie 4 kruisingen en realiseren groene golf Ringbaan Noord".

Besluit: 1.   Een mandaat verstrekken aan de directeur sector Ruimte, mevrouw M. Meertens, ten behoeve van de gunning van het werk "Reconstructie 4 kruisingen en realiseren groene golf Ringbaan Noord”.

2.   Het machtigen van de directeur sector Ruimte, mevrouw M. Meertens, de gunning te ondertekenen.

 751

13 augustus 2013

 

(BW130813-19)

 In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert'.

Besluit: -  Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert';

-  Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst;

-  Advies op TILS-lijst plaatsen.

 752

13 augustus 2013

 

(BW130813-21)

 Instemmen met de afrekening van het subsidie aan Gilde Ste. Catharina voor de organisatie van het jubileumfeest in 2012 en toekennen van een subsidie voor de organisatie van het Koningsschieten op 30 april 2013.

Besluit: a.   Instemmen met de afrekening van het subsidie aan Stadsgilde Ste. Catharina 1480 voor de organisatie van het jubileumfeest in 2012 en het definitief subsidie vaststellen op € 1.750,00.

b.   Toekennen van een subsidie aan Ste. Catharina 1480 ad € 1.200,00 voor de organisatie van het Koningsschieten op 30 april 2013.

 753

13 augustus 2013

 

(BW130813-25)

 Planning voorzieningenplannen.

Besluit: 1.   Instemmen met de bijgestelde planning voor de voorzieningenplannen.

2.   Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

 754

20 augustus 2013

 

(BW130820-03)

 Verlenen subsidie Stichting Weert 600 jaar stad.

Besluit: 1.   Instemmen met de evaluatie van het project stadsdichter 2011-2012

2.   De bijgaande conceptbrief verzenden aan de stadsdichter

3.   Instemmen met het voorstel om een vervolg aan dit project te geven in de vorm van een jongeren-stadsschrijver van Weert voor 2014-2015

4.   Instemmen met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage van € 1.500, ten laste van het budget Fonds Culturele Activiteiten

 755

20 augustus 2013

 

(BW130820-16)

 Jongeren-stadsschrijver van Weert.

Besluit: Besluiten om:

1.   aan de Stichting Weert 600 jaar stad een subsidie te verlenen van maximaal € 85.000,- conform bijgevoegde concept-beschikking;

2.   de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en toe te passen en hieraan de verplichtingen te verbinden zoals beschreven in bijgevoegde concept-beschikking.