Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 30 oktober 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 756

27 augustus 2013

 

(BW130827-03)

¯ Instemmen met de voortgangsrapportage 2012 van het Wmo beleidsplan 2009-2012 'Mee(r) doen in Weert'.

Besluit: 1.   Instemmen met de voortgangsrapportage 2012 van het Wmo beleidsplan 2009-2012 'Mee(r) doen in Weert'.

2.   Besluiten de commissie Welzijn te informeren via de Tils-lijst.

 757

27 augustus 2013

 

(BW130827-09)

¯ Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2014 van het Munttheater op € 1.097.022,00.

Besluit: Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2014 van het Munttheater op € 1.097.022,00.

 758

27 augustus 2013

 

(BW130827-10)

¯ Kennisnemen van de begroting 2014 van Bibliocenter en het voorlopig maximaal subsidie 2014 vaststellen op € 1.189.271,00.

Besluit: Kennisnemen van de begroting 2014 van Bibliocenter en het voorlopig maximaal subsidie 2014 vaststellen op € 1.189.271,00.

 759

27 augustus 2013

 

(BW130827-14)

¯ Aanpassingen inrichting Montessorischool t.b.v. kinderopvang.

Besluit: 1.   Kennis nemen van mail van dhr. Spee d.d. 04-07-2013

2.   De mail beantwoorden middels bijgevoegde brief.

 760

3 september 2013

 

(BW130903-02)

¯ Subsidievaststelling 2012 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: 1.   Subsidie 2012 vaststellen op € 491.829,00.

2.   Op basis van de in uitvoeringsovereenkomst vastgelegde grens van de maximale reserve Stichting Zwembad De IJzeren Man verzoeken    € 5.397,-- terug te betalen.

3.   De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

 761

3 september 2013

 

(BW130903-19)

¯ Aanschaf buizenpostsysteem voor waardedocumenten.

Besluit: besluiten om in het nieuwe stadhuis een buizenpostsysteem voor waardedocumenten aan te schaffen (onder voorbehoud beschikbaarstelling krediet door de raad);

besluiten om af te wijken van het aanbestedingsbeleid en te kiezen voor de leverancier van het systeem ‘Docudistri’;

besluiten om de bouwkundige voorbereidingen in het nieuwe stadhuis zo spoedig mogelijk uit te voeren en de voorbereidingskosten hiervoor te betalen uit het budget ‘nieuwbouw stadhuis’;

opnemen in de begroting 2014 (bij bedrijfsvoeringsprioriteiten) de kosten voor de aanschaf van het buizenpostsysteem (€ 85.000,-).

 762

3 september 2013

 

(BW130903-07)

¯ Aanpassen ritprijs kindervermaak kermis 2014.

Besluit: a.   in 2014 de ritprijs voor kindervermaak verhogen tot € 1,20;

b.   aanpassen Algemene Voorwaarden aan de nieuwe ritprijs.

 763

10 september 2013

 

(BW130910-10)

¯ Voorstel tot vaststellen beleidsregels handhaving kinderopvang.

Besluit: Vaststellen beleidsregels handhaving kinderopvang.

 764

17 september 2013

 

(BW130917-04)

¯ Vaststellen jaarstukken AMW-ML 2012 en verlenen subsidie AMW-ML 2014.

Besluit: a.   Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en het definitief subsidie 2012 vaststellen op € 706.186,00;

b.   Besluiten het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor 2014 een subsidie te verlenen van maximaal € 706.186,00 en daaraan de verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking.

 765

17 september 2013

 

(BW130917-06)

¯ Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan Weert 2013-2015.

Besluit: Instemmen met het convenant Veilig en Gezellig Uitgaan Weert 2013-2015.

 766

17 september 2013

 

(BW130917-10)

¯ Ontwerpbestemmingsplan Molenweg 23.

Besluit: 1.   Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Molenweg 23 en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3.   De inspraakprocedure opstarten.

4.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 767

17 september 2013

 

(BW130917-13)

¯ Vaststellen verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Besluit: 1.   Akkoord gaan met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Weert;

2.   De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Weert ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad (TILS);

3.   De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Weert in laten gaan per 1 oktober 2013;

4.   Versturen van bijgevoegde brief aan de subsidiepartners;

5.   De werkwijze rondom de meldcode na een jaar evalueren en indien nodig bijstellen;

6.   Gelijktijdig met de evaluatie een keuze maken of verdere uitrol over de gemeentelijke organisatie wenselijk is.

 768

17 september 2013

 

(BW130917-16)

¯ Instemmen met het concept Monumentenbeleidsplan 2013.

Besluit: 1.   Kennisnemen van het concept Monumentenbeleidsplan 2013 en na het informeren van de raadsleden vrijgeven voor inspraak;

2.   Besluiten bij de omgevingsvergunning voor monumenten in hieronder beschreven gevallen ambtelijk advies in te winnen in plaats van bij de Monumenten-welstandscommissie;

3.   De Erfgoedverordening aanpassen om verwaarlozing van monumenten te voorkomen en het invoeren van een sloopvergunning voor panden in de beschermde stads- en dorpsgezichten en hierover de mening van de raad peilen ter vaststelling in de eerste raad van 2014.