Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 11 december 2013

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 769

24 september 2013

 

(BW130924-07)

¯ Communicatieplan prijsuitreiking Groenste Stad van Europa.

Besluit: Instemmen met de communicatiestrategie voor de verkiezing Groenste stad van Europa.

 770

24 september 2013

 

(BW130924-03)

¯ Verleggen kabeltraject Sportpark Boshoven.

Besluit: Instemmen met een bijdrage van € 12.824,27 (50%) in de kosten van het verleggen van kabels door Stedin.

 771

01 oktober 2013

 

(BW131001-02)

¯ Regeling in het geschil Weert versus St. Kringloop Beheer / Bis-Bis.

Besluit: 1.   Kennis nemen van de regeling in der minne zoals bij de Gerechtshof Den Bosch is overeengekomen op 12 september 2013.

2.   Geheimhouding opleggen t.a.v. de toelichtende brief van mr. E. Theunissen als niet openbare bijlage op grond van art. 10 lid 2 onder g WOB (onevenredige bevoordeling of benadeling van derden).

 772

08 oktober 2013

 

(BW131008-05)

¯ Evaluatie Bospop 2013.

Besluit: 1.   Vaststellen evaluatieverslag en -matrix Bospop 2013;

2.   Aanbevelingen opnemen als voorschriften bij toekomstige editie van Bospop in 2014:

a.   Onvoorwaardelijk toegang geüniformeerde overheidsdiensten (o.a. politie, brandweer, gemeentelijke toezichthouders);

b.   Sluitend inzicht in bezoekersaantallen afdwingen op het festivalterrein door de inzet van een elektronisch toegang-, aanwezigheid- en registratiesysteem;

c.   Parkeergelegenheid uitbreiden;

d.   Terreininrichting op details aanpassen;

e.   Voorschriften geluid 24-uurs tent opnemen;

3.   Stichting Bospop zowel middels een gesprek als schriftelijk informeren over de inhoud van dit besluit.

 773

08 oktober 2013

 

(BW131008-06)

¯ Verkoop bedrijfsgrond bij Roermondseweg aan de heer J.Schepens van Schepens Bedrijfsauto's en het toegelaten gebruik van het perceel.

Besluit: a.   Kennisnemen van de toelichting op de verkoop;

b.   vragen van 2 omwonenden schriftelijk beantwoorden.

c.   de commissie RO kennis laten nemen van dit advies en besluit.

 774

08 oktober 2013

 

(BW131008-13)

¯ Openbaar vervoervisie Noord- en Midden Limburg.

Besluit: 1.   Instemmen met de Openbaar vervoervisie Noord- en Midden Limburg;

2.   Rapport Openbaar vervoervisie Noord- en Midden Limburg als bijlage toevoegen bij raadsbrief over Openbaar vervoerconcessie Limburg.

 775

08 oktober 2013

 

(BW131008-15)

¯ Toekennen van een subsidie voor de theatershow Sing.

Besluit: Toekennen van een subsidie ad € 1.500,00 voor de theatershow Sing op 7 en 8 september 2013.

 776

08 oktober 2013

 

(BW131008-03)

¯ Uitwerking ‘Nota Minimabeleid gemeente Weert’.

Besluit: 1.   Instemmen met laten vervallen van de voorgenomen bundeling van categoriale regelingen per 1 januari 2014 zoals uiteengezet in 'Nota Minimabeleid gemeente Weert'.

2.   Instemmen met het aanbieden van een collectieve aanvullende zorgverzekering 'gemeente extra' voor minima per 1 januari 2014.

3.   Instemmen met de premiebijdrage aan minima voor de aanvullende zorgverzekering 'gemeente extra' en de kosten voor de ‘module thuiszorg’ voor minima per 1 januari 2014.

4.   Vaststellen van de bijgevoegde beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2014 (bijlage 5).

5.   Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 6).

 777

22 oktober 2013

 

(BW131022-02)

¯ Realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en familie Teeuwen.

Besluit: Instemmen met realisatieovereenkomst Teeuwen inzake de realisering van 3 bouwkavels aan de Rakerstraat te Weert en de aankoop van grond voor de realisatie van een groenvoorziening met speelterrein.

 778

22 oktober 2013

 

(BW131022-05)

¯ Toekennen van een subsidie voor de organisatie van Weert Swingt 2013.

Besluit: 1.   Besluiten om een voorlopig subsidie van maximaal  € 2.000,00 te verlenen aan MEPF/Mark Vialle voor de organisatie op 1 november 2013 van Weert Swingt. Dit met de aanvullende bepaling dat het definitieve subsidie 2013 niet hoger kan zijn dan maximaal 50% van de feitelijke uitgaven en het daadwerkelijke tekort;

2.   Besluiten om de hardheidsclausule art.10 uit de Deelsubsidieverordening Evenementen toe te passen en af te wijken van de eis in art. 3 van dezelfde verordening waarin is bepaald dat subsidie uitsluitend wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor het organiseren van evenementen. Dit omdat in deze het winstoogmerk ontbreekt.

 779

22 oktober 2013

 

(BW131022-12)

¯ Werkplan Grondstofwinning en herinrichting periode 2014 Ontgronding Centrale Zandwinning in de gemeente Weert.

Besluit: -     Kennis nemen van het werkplan 2014 Grondstofwinning en herinrichting Centrale Zandwinning in de gemeente Weert.

-     Instemmen met de reactie aan Provincie Limburg afdeling Verguningen en Centrale Zandwinning Weert b.v.

 780

22 oktober 2013

 

(BW131022-24)

¯ Instemmen met brief aan Veiligheidsregio Limburg Noord over ongewenste ontwikkelingen in aansturing van de GGD jeugdgezondheidszorg.

Besluit: Instemmen met brief aan Veiligheidsregio Limburg Noord over ongewenste ontwikkelingen in aansturing van de GGD jeugdgezondheidszorg

 781

29 oktober 2013

 

(BW131029-05)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreid) Gertrudisstraat 3.

Besluit: 1.   Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure. De vergunning wordt krachtens mandaat verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 782

05 november 2013

 

(BW131105-04)

¯ Project 'Werkervaringsbanen voor niet-westerse allochtone bijstandsgerechtigden'.

Besluit: Instemmen met de inzet van de reservemiddelen inburgering voor tien werkervaringsbanen voor niet-westerse allochtone bijstandsgerechtigden, taalonderwijs en twintig arbeidstrainingsplaatsen bij de Risse of externe partijen.

 783

05 november 2013

 

(BW131105-09)

¯ Actieprogramma Intergratie 2012-2014.

Besluit: 1.   Vaststellen van de voortgangsrapportage;

2.   Besluiten om de proef van het Pools spreekuur te beėindigen per 1 januari 2014;

3.   Akkoord gaan met het voornemen om geen nieuw actieprogramma integratie op te stellen na 2014.

 784

05 november 2013

 

(BW131105-12)

¯ Beantwoording brieven Wijkraad Leuken.

Besluit: 1.   Instemmen met de beantwoording van de brieven van de Wijkraad Leuken over de maatschappelijke voorzieningen in de wijk middels bijgevoegde antwoordbrief.

2.   Informeren van raadsleden via de TILS lijst.

 785

05 november 2013

 

(BW131105-14)

¯ Memo tussenstand leerwerkplekken.

Besluit: Kennisnemen van de memo 'tussenstand leerwerkplekken' en de raad informeren via de TILS-lijst.

 786

05 november 2013

 

(BW131105-16)

¯ Instemmen met de Voortgangsrapportage over de uitgezette acties in het kader van de Kanteling.

Besluit: 1.   Instemmen met de Voortgangsrapportage over de uitgezette acties in het kader van de Kanteling.

2.   Commissie Welzijn informeren via de Tils-lijst.

 787

05 november 2013

 

(BW131105-17)

¯ Managementrapportages 2013 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: Instemmen met de 1e en 2e managementrapportage 2013.

 788

05 november 2013

 

(BW131105-21)

¯ Evaluatie Wmo prestatieveld 6 van het jaar 2012.

Besluit: 1.   Vaststellen van de evaluatie van het jaar 2012 van prestatieveld 6 Wmo individuele voorzieningen

2.   Instemmen met een keer in de 2 jaar evalueren van prestatieveld 6 Wmo individuele voorzieningen in de vorm zoals gehanteerd vanaf 2008.

3.   Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

 789

05 november 2013

 

(BW131105-24)

¯ Raadsinformatiebrief Werk.Kom

Besluit: Bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlagen via de TILS lijst ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.

 790

05 november 2013

 

(BW131105-30)

¯ Ontwerp bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

Besluit: 1.   Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening en het ontwerpbesluit.

2.   Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.

3.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.