Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 12 februari 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 791

05 november 2013

 

(BW131105-30)

¯ 1.   Kennisnemen van het verkoopbeleid van het vastgoedcluster, afdeling projectontwikkeling;

2.   Beantwoording van moties, V.M.1, V.M.3 en VI.M.1 van 7 november 2012.

Besluit: Kennisnemen van het verkoopbeleid en de hierin opgenomen beantwoording van de moties van 7 november 2012. Het verkoopbeleid ter informatie aan de raad sturen.

 792

12 november 2013

 

(BW131112-11)

¯ Verzoek toestaan activiteit in De Bosuil.

Besluit: ° Kennisnemen van het verzoek (d.d. 8 oktober 2013) van de groep “Voorheen Merg en Been” om een geschikt podium voor de presentatie van hun nieuwe show.

° Uw beslissing om het optreden niet toe te staan in De Bosuil, te handhaven.

 793

12 november 2013

 

(BW131112-13)

¯ Afwijzen van verzoek RegioBank voor ondersteuning van initiatief plaatsing geldautomaten.

Besluit: 1. Afwijzen van verzoek RegioBank voor financiėle ondersteuning in de exploitatiekosten van het plaatsen van geldautomaten als voorziening om de leefbaarheid op peil te houden.

2. Instemmen met verzending van bijgevoegde concept antwoordbrief.

 794

12 november 2013

 

(BW131112-18)

¯ Brief naar Provincie Limburg over intercitystatus station Weert en spoorverbinding voor personen naar Belgiė.

Besluit: Instemmen met concept-brief naar Provincie Limburg over intercitystatus station Weert en spoorverbinding voor personen naar Belgiė.

 795

19 november 2013

 

(BW131119-02)

¯ Laatste School Dag (LSD) 2014.

Besluit: Beėindigen regierol gemeente Weert bij LSD met ingang van 2014.

 796

19 november 2013

 

(BW131119-03)

¯ Bushalte Maaslandlaan.

Besluit: Vaststellen verkeersbesluit bushalte Maaslandlaan.

 797

19 november 2013

 

(BW131119-04)

¯ Productovereenkomst Volwasseneneducatie 2014.

Besluit: 1.   Vaststellen de Productovereenkomst Volwasseneneducatie 2014.

2.   Instemmen met het besteden van € 11.440, - van de voorziening inburgering nieuwkomers aan uren ondersteuning ten behoeve van het project conversatielessen in vier wijken van Weert.

 798

19 november 2013

 

(BW131119-05)

¯ Tussentijdse evaluatie Project Acht (het bankje) over de periode februari tot en met augustus 2013.

Besluit: Instemmen met de tussentijdse evaluatie van het project Acht over de periode februari tot en met augustus 2013.

 799

19 november 2013

 

(BW131119-06)

¯ Ondertekenen Bestuursovereenkomst 2.0 RUD Limburg Noord.

Besluit: 1.   Instemmen met de bestuursovereenkomst 2.0 RUD Limburg Noord en vanuit uw bevoegdheid ondertekenen

2.   Aan wethouder Coolen mandaat verlenen voor ondertekening van de bestuursovereenkomst 2.0 RUD Limburg Noord.

 800

19 november 2013

 

(BW131119-07)

¯ Ondertekenen dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD Limburg Noord.

Besluit: 1.   Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst RUD Limburg Noord voor de uitvoering van basistaken en eventuele verzoektaken en vanuit uw bevoegdheid ondertekenen

2.   Aan wethouder Coolen mandaat verlenen voor ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst RUD Limburg Noord.

 801

19 november 2013

 

(BW131119-08)

¯ Verkeersbesluit tijdelijke bushalte Emmasingel 37.

Besluit: Vaststellen van het verkeersbesluit tijdelijke bushalte Emmasingel 37.

 802

19 november 2013

 

(BW131119-09)

¯ Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord.

Besluit: Verlenen van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan de directeur RUD Limburg-Noord.

 803

19 november 2013

 

(BW131119-10)

¯ Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid.

Besluit: 1.   Instemmen met het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid van de GGD voor de gemeenten Weert en Nederweert

2.   De commissie welzijn informeren via de TILS lijst.

 804

19 november 2013

 

(BW131119-18)

¯ Vaststellen Huisvestingsprogramma en -overzicht primair en voortgezet onderwijs 2014.

Besluit: Vaststellen van het Huisvestingsprogramma en -overzicht primair en voortgezet onderwijs 2014.

 805

26 november 2013

 

(BW131126-02)

¯ Evaluatie gladheid bestrijding seizoen 2012-2013.

Besluit: Kennis nemen van de evaluatie gladheid bestrijding seizoen 2012-2013

Instemmen met de voorgestelde aanbevelingen voor het seizoen 2013-2014.

 806

26 november 2013

 

(BW131126-13)

¯ Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

Besluit: Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari tot en met augustus 2013 van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

 807

26 november 2013

 

(BW131126-17)

¯ Wijziging beleidsregels: aanpassen geldigheidsduur indicaties hulp bij het huishouden.

Besluit: 1.   Vaststellen van de gewijzigde beleidsregels Wmo 2013 met betrekking tot geldigheidsduur van de indicaties hulp bij het huishouden

2.   Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

 808

26 november 2013

 

(BW131126-20)

¯ Omvorming MOV Weert.

Besluit: Besluiten om:

1.   bijgevoegde voortgangsrapportages vast te stellen, waardoor ingezet wordt op sluiting van de dagopvang per 1 januari 2014 en op sluiting van de nachtopvang per 1 april 2014, op voorwaarde dat de flexibelisering van de maatschappelijke opvang in het eerste kwartaal van 2014 succesvol verloopt;

2.   bij centrumgemeente Venlo een projectsubsidie aan te vragen voor de flexibilisering van de maat-schappelijke opvang voor 2014 van € 38.757,45, conform bijgevoegde concept-subsidieaanvraag;

3.   de commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst;

4.   aan Stichting MOVEOO een subsidie te verlenen voor 2013 voor 1,5 uur extra openstelling van de dagopvang van maximaal € 51.906,- , conform bijgevoegde concept-beschikking.

5.   de aanvraag voor subsidie voor 2014 van Stichting MOVEOO voor 1,5 uur extra openstelling van de dagopvang te weigeren, op grond van artikel 9 lid 1 sub e, conform bijgevoegde concept-beschikking.

 809

26 november 2013

 

(BW131126-27)

¯ Maken van afspraken met Provisus over openluchttheater de Lichtenberg.

Besluit: Provisus verzoeken om medewerking voor het op kosten van de gemeente schoonhouden van het openluchttheater en incidenteel gebruik.

 810

19 november 2013

 

(NO BW131119-04)

¯ Locatie bospop 2014.

Besluit: 1.   Kennis nemen van het multidisciplinair advies van de gezamenlijke hulpdiensten in de regio Limburg-Noord en de daarbij behorende integrale risicoanalyse met betrekking tot de locatie Bospop 2014 A2 Weert Noord.

2.   Stichting Bospop informeren en vragen een definitieve aanvraag in te dienen waarbij alle noodzakelijke gegevens tot op detail zijn uitgewerkt.

3.   De aanvraag genoemd onder 2 in behandeling nemen en de burgemeester adviseren vergunning te verlenen met inachtneming van het multidisciplinair advies en de diverse voorschriften welke nodig zijn om een veilig en verantwoord Bospop festival te organiseren op de gewenste locatie.

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing. Openbaarmaking na persbericht Bospop organisatie.

 811

03 december 2013

 

(BW131203-02)

¯ Kwartaalrapportage 2013-3 van het Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal.

Besluit: 1.   Kwartaalrapportage voor kennisgeving aannemen;

2.   Advies op TILS-lijst plaatsen.

 812

03 december 2013

 

(BW131203-04)

¯ Competitie Communities in Bloom International.

Besluit: 1.   In beginsel deelnemen aan de genoemde competitie in 2014.

2.   Bestuurlijk in overleg treden met de provincie Limburg over een gezamenlijke aanpak en financiering.

3.   Op basis van de uitkomsten van het overleg met de provincie een definitief voorstel maken inclusief noodzakelijke middelen.

4.   Deelname aan de competitie als onderdeel van het promotioneel uitnutten van de titel “Groenste stad van Europa”.

 813

10 december 2013

 

(BW131210-03)

¯ Kennis nemen van de jaarstukken 2012 en verlenen subsidie 2014 van Muziekcentrum de Bosuil.

Besluit: a.   De jaarstukken 2012 van Muziekcentrum de Bosuil voor kennisgeving aannemen en het definitief subsidie 2012 vaststellen op  € 207.853,00;

b.   Verlenen van het voorlopig maximaal subsidie 2014 ad € 215.205,00 aan Muziekcentrum de Bosuil.

 814

10 december 2013

 

(BW131210-05)

¯ Uitvoeren motie raad Weert schaliegas vrij.

Besluit: Versturen van de brieven aan de Tweede Kamer. Europese Unie, Minister van Economische Zaken en de Stichting Schaliegasvrij Nederland.

 815

10 december 2013

 

(BW131210-09)

¯ Visie op de Erfgoedruimte.

Besluit: 1.   Instemmen met het uitvoeren van een quickscan (SWOT-analyse) naar de structurele huisvestingsmogelijkheden van archiefbewaarplaats en musea;

2.   Instemmen met het vergelijken van de locaties: Jacob van Horne/Tiendschuur, Beekstraatkwartier, Birgittinessenklooster en Martinusschool in deze quickscan;

3.   Kennisnemen van de conceptnotitie 'De Erfgoedruimte in nieuw perspectief' en deze als voorlopig richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van de locaties;

4.   Instemmen met de voorgestelde evaluatiematrix waaraan de locaties worden getoetst;

5.   Instemmen met het beschikbaar stellen van € 10.000,- uit het budget Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedhuis voor het uitvoeren van de quickscan;

6.   De raad te informeren middels de TILS-lijst.

 816

10 december 2013

 

(BW131210-13)

¯ Huur en exploitatie het Keenter hart.

Besluit: 1.   Instemmen met de nieuwe huurovereenkomst tussen gemeente en Punt Welzijn voor het Keenter hart waarbij de huur onder de huidige voorwaarden wordt voortgezet voor een periode van 5 jaar en aansluitend stilzwijgend voor periodes van telkens 5 jaar;

2.   Instemmen met het niet verruimen van de exploitatiemogelijkheden voor het Keenter hart.

3.   Instemmen met het voortzetten van de subsidierelatie met Punt Welzijn conform uw eerdere besluit van 18 december 2012.

4.   Informeren van raadsleden via de TILS lijst.

 817

17 december 2013

 

(BW131217-02)

¯ Handhavingsverzoeken gericht op het voorkomen van verval/verwaarlozing van de Fatimakerk aan de Coenraad Abelsstraat 31a in Weert.

Besluit: Besluiten om:

1.   Vereniging voor Cultuur en Milieubehoud 'De Kring', Stichting De Aldenborgh, Stichting Vrienden van de Fatimawijk en Stichting Cuypersgenootschap ontvankelijk te verklaren in hun handhavingsverzoeken;

2.   de handhavingsverzoeken toe te wijzen voor zover deze zien op de hemelwaterafvoeren en voor het overige af te wijzen;

3.   het Kerkbestuur Fatimaparochie te waarschuwen voor handhavend optreden als niet binnen zes weken na de dagtekening van de bestuurlijke brief de afvoeren ter plaatse van de vergaarbakken worden afgekoppeld en van de muren worden afgeleid;

4.   het Kerkbestuur Fatimaparochie erop te wijzen om:

- de toestand van de gewelven van het middenschip te monitoren en hoge prioriteit te geven aan het herstel van de dakbedekking en dit verzoek aan de initiatiefnemer van de herbestemmingsplannen door te geven;

- de water- en cv-leidingen af te laten tappen om daarmee mogelijke bevriezing te voorkomen en

- de gecorrodeerde gasleiding en andere technische installaties door een erkend installateur te laten controleren

(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit).

 818

17 december 2013

 

(BW131217-04)

¯ P&C-cyclus 2014.

Besluit: Instemmen met de P&C-cyclus 2014.

 819

17 december 2013

 

(BW131217-06)

¯ Ontwerp Bestemmingsplan Vrakkerstraat ong.

Besluit: 1.   Instemmen met bijgevoegde overeenkomst.

2.   Instemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Vrakkerstraat ong. en het plan in procedure brengen.

3.   Het ontwerpbestemmingsplan op de TILS-lijst zetten.

4.   Mandaat te verlenen aan Myriam Meertens, directeur sector Ruimte voor het ondertekenen van de overeenkomst.

 820

17 december 2013

 

(BW131217-08)

¯ Evaluatie Oranje Vrijmarkt 2013.

Besluit: 1.   Kennisnemen van het evaluatieverslag Oranje Vrijmarkt 2013.

2.   De Oranje Vrijmarkt 2014 te houden op zaterdag 26 april (landelijke viering Koningsdag) en vanaf vrijdag 25 april (20.00 uur) de opbouw toe te staan.

3.   De noodzakelijke extra inzet van BOA's en verkeersregelaars organiseren vanuit een herschikking van beschikbare middelen en capaciteit.

4.   Bewoners Organisatie Binnenstad informeren over de te nemen maatregelen.

5.   Raadscommissie Algemene Zaken informeren via Tils lijst.

 821

17 december 2013

 

(BW131217-10)

¯ Financiėle bijdrage carpoolplaats Nederweert.

Besluit: Instemmen met een financiėle bijdrage van € 3.500,-- aan de carpoolplaats Nederweert in 2014.

 822

17 december 2013

 

(BW131217-14)

¯ Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Nelissenhofweg.

Besluit: Vaststellen verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Nelissenhofweg.

 823

17 december 2013

 

(BW131217-15)

¯ Informeren belanghebbenden dat de Fatimakerk geen rijksmonument wordt.

Besluit: Kennisnemen van de reactie van de Rijksdienst op het verzoek de Fatimakerk aan te wijzen als rijksmonument en de belanghebbende hierover informeren.

 824

17 december 2013

 

(BW131217-23)

¯ 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw'.

Besluit: 1.   Instemmen met het toepassen van de hardheidsclausule in de 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw' voor de nieuwbouw starterswoningen 'Vrouwenvelde' en de inkomensgrens verhogen van € 40.000,- naar € 50.000,-.

2.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 825

17 december 2013

 

(BW131217-24)

¯ Afrekening projecten St. Theunis.

Besluit: Instemmen met de financiėle afrekening die is opgemaakt van de ontwikkeling van St. Theunis waarbij is gerealiseerd: school Het College, sporthal, aanleg hockeyvelden met kleedaccommodatie, atletiekbaan met accommodatie en inrichting openbaar gebied.

 826

17 december 2013

 

(BW131217-35)

¯ Transitieatlas voorzieningen Midden Limburg.

Besluit: 1.   Kennisnemen van bijgevoegde brief van de stuurgroep GOML over de routekaart (stappenplan) Transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg

2.   Informeren van gemeenteraad over de Transitieatlas voorzieningen via de TILS lijst.

 827

17 december 2013

 

(BW131217-45)

¯ Verplanten en kappen bomen op Kampershoek 2.0.

Besluit: - Verplanten van es 1 en 2.

- Kappen van es 3 en 4 en compensatiebedrag opnemen voor nieuwe aanplant.

- Kappen van es 7 en compensatiebedrag opnemen voor nieuwe aanplant. Hiervoor is reeds kapmelding gedaan.

 828

17 december 2013

 

(BW131217-46)

¯ Bezwaarschrift tegen aanschrijving om gebruik van een bedrijfsgebouw voor wonen aan de Koenderstraat 1B te beėindigen en beėindigd te houden en de inrichting te verwijderen.

Besluit: 1.   Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en het oorspronkelijk besluit in stand laten.

2.   Uw besluit op de TILS-lijst plaatsen.

 829

17 december 2013

 

(BW131217-49)

¯ Stoomtrein Weert - Neerpelt v.v. in 2014.

Besluit: 1.   In beginsel instemmen met het verzoek van de genoemde werkgroepen om een trekkende rol te vervullen in het laten rijden van een stoomtrein.

2.   De juridische, financiėle en technische gevolgen nader uitwerken.

3.   Bij voldoende belangstelling (voorinschrijving) het aantal momenten uitbreiden.

4.   De eerste rit richten op de 'verjaardag' van Weert (11 juni 2014).

5.   De uitgewerkte businesscase voor deze stoomtrein kostenneutraal uitwerken en ter besluitvorming aan het college voorleggen .

6.   Met de gemeente Neerpelt, Hamont-Achel, Cranendonck overleggen om samen garant te staan voor een mogelijk tekort.

 830

17 december 2013

 

(BW131217-32)

¯ Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van Stichting Rick.

Besluit: De jaarrekening en het jaarverslag 2012 van Stichting Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) voor kennisgeving aannemen en het definitief subsidie 2012 vaststellen op € 1.248.242,00.

 831

17 december 2013

 

(BW131217-27)

¯ Steenmozaļek van een Rog van kunstenaar Jan Tullemans.

Besluit: 1.   Kennisnemen van de brief van het bestuur van Veldeke, kring Weert d.d. 30 oktober 2013

2.   Instemmen met de concept-antwoordbrief aan het bestuur van Veldeke, kring Weert.

 832

17 december 2013

 

(BW131217-47)

¯ Verlening extra subsidie voor het schooljaar 2012/2013 voor de uitbreiding van de muzieklessen door Stichting Rick in Stramproy.

Besluit: Verlenen van een extra subsidie van € 27.471,00 voor het schooljaar 2012/2013 voor de uitbreiding van de muzieklessen door Stichting Rick in Stramproy.

 833

7 januari 2014

 

(BW140107-15)

¯ Prestatieafspraken met Woningstichting Sint Joseph Stramproy.

Besluit: 1.   Instemmen met de tussentijdse monitoring van de prestatieafspraken met Woningstichting Sint Joseph Stramproy.

2.   Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 834

7 januari 2014

 

(BW140107-21)

¯ Uit te voeren onderhoud en reparatie aan sanitaire unit standplaats Oude Laarderweg 2F.

Besluit: 1.   Besluiten om de unit voor € 250,- in eigendom over te nemen van de verhuurder;

2.   besluiten de unit op te knappen voor een maximaal bedrag van       € 19.000,- op basis van aanneming in regie;

3.   i.v.m. het spoedeisende karakter de raad informeren via de TILS-lijst en de financiėle gevolgen verwerken bij de 1e rapportage 2014.

 835

7 januari 2014

 

(BW140107-23)

¯ Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012.

Besluit: Kennisnemen van het verslag.

 836

7 januari 2014

 

(BW140107-24)

¯ Project: Kansrijk in de wijk!.

Besluit: Kennisnemen van het bijgevoegde projectplan ‘Kansrijk in de wijk!’.

 837

7 januari 2014

 

(BW140107-25)

¯ Kennisnemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over begrotingstoezicht 2014.

Besluit: 1.   Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 11 december 2013 over het begrotingstoezicht 2014.

2.   De raad informeren via de TILS-lijst.

 838

7 januari 2014

 

(BW140107-14)

¯ Wijziging begroting 2013 De Risse Groep.

Besluit: Kennisnemen van de eerste wijziging in de begroting 2014 van de Risse Groep.