Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 25 maart 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

839

14 januari 2014

 

(BW140114-23)

Brief over spoorverbinding personenvervoer Weert Antwerpen.

Besluit: Kennisnemen van bijgevoegde brief.

840

14 januari 2014

 

(BW140114-04)

Actieplan integrale veiligheid 2014.

Besluit: Instemmen met het Actieplan integrale veiligheid 2014.

841

21 januari 2014

 

(BW140121-04)

Inventarisatienota voorzieningenplannen.

Besluit: 1. Instemmen met bijgevoegde inventarisatienota voorzieningenplannen stedelijk gebied, Altweerterheide, Swartbroek en Tungelroy.

2. Informeren van raadsleden via de TILS lijst.

842

21 januari 2014

 

(BW140121-05)

Buitengebied Stramproy.

Besluit: 1. Instemmen met het verkeersbesluit buitenwegen Stramproy;

2. Instemmen met brief aan mevrouw C. Maesen, contactpersoon namens de bewoners van het buitengebied in Stramproy.

843

21 januari 2014

 

(BW140121-07)

Verbeteren van opname en afhandeling van aangifte bij de politie in het Robuuste Basis Team Weert, Nederweert en Leudal door middel van het gebruik van de App (Aangifte Op Locatie) en de aanschaf van de daarbij behorende Ipads.

Besluit: Instemmen met voorfinanciering van de aanschaf van de Ipads die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de App (Aangifte Op Locatie).

844

21 januari 2014

 

(BW140121-14)

Taxaties gemeentelijke gebouwen en onderwijsgebouwen.

Besluit: Instemmen met het reserveren van het uitkeringsbedrag van OVO ad 32.792,06 voor de taxaties gemeentelijke gebouwen en onderwijsgebouwen ten behoeve van de verzekering.

Raad informeren via TILS-lijst.

845

21 januari 2014

 

(BW140121-16)

Jaarverslag en financieel jaarrapport Centrummanagement Weert 2012.

Besluit: 1. Kennis nemen van het jaarverslag en financieel jaarrapport Centrummanagement Weert 2012.

2. Het jaarverslag en financieel jaarrapport via de TILS lijst ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

846

21 januari 2014

 

(BW140121-18)

Volledig werken op afspraak in het nieuwe stadhuis.

Besluit: Besluiten om, vanaf de datum van verhuizing naar het nieuwe stadhuis, volledig werken op afspraak in te voeren. Huidige openingstijden handhaven en een jaar na invoering van het volledig werken op afspraak, evalueren.

847

21 januari 2014

 

(BW140121-19)

Fiets- en voetgangersverbinding tussen Boshoven en de fietstunnel ter hoogte van de Maesenburg in het kader van het afsluiten van het project turborotonde.

Besluit: Instemmen met het maken van een fiets- en voetgangersverbinding tussen Boshoven en de fietstunnel ter hoogte van de Maesenburg in het kader van het afsluiten van het project turborotonde.

848

21 januari 2014

 

(BW140121-21)

Vragen art. 40 RvO van de PvdA over waterdruk.

Besluit: 1. Instemmen met ontwerp-antwoordbrief.

2. De commissie EZ informeren via de TILS-lijst.

849

21 januari 2014

 

(BW140121-23)

Beantwoording brief wijkraad Rond de Kazerne.

Besluit: 1. Instemmen met de antwoordbrief.

2. De commissie Economische Zaken informeren via de TILS-lijst.

850

28 januari 2014

 

(BW140128-03)

Bouwen van woningen in Vrouwenhof.

Besluit: Instemmen met bijgevoegd addendum op de exploitatie-overeenkomst met de heer en mevrouw Van de Kerkhof-Clement inzake het plan Vrouwenhof, welke rechten en verplichtingen zijn overgedragen aan Vrouwenvelde Weert B.V.

851

28 januari 2014

 

(BW140128-05)

Burgerhulpverlening/AED's.

Besluit: 1. Instemmen met de tweede voortgangsrapportage van het project Burgerhulpverlening

2. Besluiten tot het verlenen van een bijdrage van 0,03 per inwoner voor gebruikmaking van het AED-alarmeringssysteem in 2014

3. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief

4. De Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

852

28 januari 2014

 

(BW140128-06)

Handboek Informatiebeveiliging WIZ.

Besluit: Vaststellen van het handboek Informatiebeveiliging WIZ.

853

28 januari 2014

 

(BW140128-12)

Omgevingsvergunning (uitgebreid) Noordkade 49.

Besluit: 1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure. De vergunning wordt krachtens mandaat ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

854

28 januari 2014

 

(BW140128-13)

Geluidsscherm Oda Ringbaan Noord.

Besluit: Akkoord gaan met de antwoordbrief aan CDA Weert.

855

28 januari 2014

 

(BW140128-18)

Tussenrapportage Lokale Educatieve Agenda 2013.

Besluit: Instemmen met de tussenrapportage 2013 van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

856

28 januari 2014

 

(BW140128-21)

Uitwerkingsovereenkomst 2014.

Besluit: 1. Kennisnemen van de actualisatie ten aanzien van de subsidierelatie met de convenantspartners;

2. Vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst 2014 met stichting Rick;

3. Kennisnemen van het samenwerkingsonderzoek tussen Rick en Myouthic, onder geheimhouding van de bedrijfsgegevens, in bijgevoegd memo, die op grond van de WOB niet openbaar zijn;

4. De raad informeren over dit besluit door middel van de TILS-lijst.

857

04 februari 2014

 

(BW140204-02)

Indeling kermisterrein Bassin.

Besluit: Instemmen met de conclusies van het overleg met de wethouders Litjens en Cardinaal, over de nieuwe indeling van kermisterrein Bassin en daaraan gekoppeld de wijziging van verkeersstromen rondom de kermis, een en ander conform het bij dit advies behorend verslag van 9 oktober 2013.

858

11 februari 2014

 

(BW140211-02)

Voortgangsrapportage Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligersbeleid en Verknopen van kennis.

Besluit: 1. Instemmen met de voortgangsrapportages

2. Instemmen om de voortgang vanaf 2014 te volgen via de reguliere rapportagemomenten van Punt Welzijn

3. Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

859

11 februari 2014

 

(BW140211-03)

Verlenen van een subsidie aan Punt Welzijn voor de ondersteuning van de maatschappelijke stage-activiteiten en voor het samen met het onderwijs in beeld brengen van andere vormen van vrijwilligerswerk voor jongeren.

Besluit: 1. Besluiten om een subsidie aan Punt Welzijn te verlenen van maximaal 67.500,= voor:

- de ondersteuning van de maatschappelijke stage activiteiten in het schooljaar 2013-2014, en:

- het samen het onderwijs in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn voor jongeren om ervaring op te doen als vrijwilliger in het schooljaar 2014-2015 en verder.

2. Besluiten om vanaf 2015 geen subsidie meer te verlenen voor de maatschappelijke stage, omdat de rijksbijdrage vervalt.

3. De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

860

11 februari 2014

 

(BW140211-20)

Concept antwoordbrief op bezwaarbrieven over het mogelijk verdwijnen van het openbaar vervoer in Altweerterheide.

Besluit: Instemmen met antwoordbrief op bezwaarbrieven over het mogelijk verdwijnen van het openbaar vervoer in Altweerterheide.

861

11 februari 2014

 

(BW140211-24)

Vragen art. 40 RvO van de PvdA over straatnaamborden en gedenkteken.

Besluit: 1. instemmen met ontwerp-antwoordbrief

2. de commissie EZ informeren via de TILS-lijst.

862

11 februari 2014

 

(BW140211-25)

Concept antwoordbrief SP versobering openbaar vervoer in Weert.

Besluit: Instemmen met concept antwoordbrief SP versobering openbaar vervoer in Weert.

863

11 februari 2014

 

(BW140211-26)

Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Punt Welzijn.

Besluit: Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van Punt Welzijn en het definitief subsidie 2012 vaststellen op 1.905.163,00.

864

11 februari 2014

 

(BW140211-27)

Ontwikkeling KMS terrein.

Besluit: Akkoord gaan met bijgevoegde brief.

865

11 februari 2014

 

(BW140211-28)

Kennisnemen van de tussenijdse bevindingen 2013 Deloitte Accountants.

Besluit: 1. Kennisnemen van de tussentijdse bevindingen 2013 van de accountant en akkoord gaan met de opgestelde reactie op deze bevindingen.

2. De managementletter en de reactie daarop via de TILS-lijst ter kennis brengen van de raad.

866

11 februari 2014

 

(BW140211-29)

Grondslagen begroting 2015.

Besluit: 1. Akkoord gaan met de grondslagen voor de begroting 2015.

2. De grondslagen voor de begroting 2015 via de TILS-lijst ter kennis brengen van de raad.