Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 28 mei 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 867

18 februari 2014

 

(BW140218-02)

¯ Aanpassing beleidsregels re-integratie.

Besluit: 1.   Vaststellen van de beleidsregel om een zoekperiode van vier weken in te stellen voor personen van 27 jaar en ouder.

2.   Intrekken van de Beleidsregels Re-integratieverordening 2012 gemeente Weert.

3.   Vaststellen van de herziene Beleidsregels Re-integratie Weert 2014.

4.   Informeren van de raadsleden via de TILS-lijst.

 868

18 februari 2014

 

(BW140218-14)

¯ Aanvulling artikel 2 van de 'Subsidieverordening professionele instellingen 2008'.

Besluit: Besluiten tot het aanwijzen van instellingen als bedoeld in artikel 2 van de 'Subsidieverordening professionele instellingen 2008' conform bijgaand conceptbesluit.

 869

18 februari 2014

 

(BW140218-16)

¯ Weekmarkt te Stramproy: evaluatie.

Besluit: Besluiten om bijgevoegde evaluatie over de weekmarkt te Stramproy vast te stellen en aan de Commissie EZ aan te bieden en aan de raadsleden.

 870

18 februari 2014

 

(BW140218-18)

¯ Betaald parkeren P-garage Stationsplein.

Besluit: Kennis nemen van de informatie over de ingebruikname van de Parkeergarage Stationsplein en de consequenties van de vertraagde invoering van het betaald parkeren.

 871

25 februari 2014

 

(BW140225-12)

¯ Verzoek Stichting OntspanWater om invulling te geven aan de Boostengymzalen.

Besluit: 1.   geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Stichting OntspanWater;

2.   instemmen met de bijgaande antwoordbrief aan Stichting OntspanWater.

 872

11 maart 2014

 

(BW140311-02)

¯ Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen.

Besluit: Voor het jaar 2013 maximaal 18 GPO trajecten financieren. Voor de eerste helft van het jaar 2014 maximaal 18 GPO trajecten financieren. Deze subsidie verlenen onder specifieke voorwaarden zoals omschreven onder subsidievoorwaarden.

 873

11 maart 2014

 

(BW140311-03)

¯ Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Besluit: Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord op grond van artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 18.4 van de Wet milieubeheer (Wm), en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder intrekking van het eerdere besluit BW-005674, d.d. 19 februari 2013.

 874

11 maart 2014

 

(BW140311-04)

¯ Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst project N280-West.

Besluit: 1.   In te stemmen met het aangaan van de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst project N280-West.

2.   Portefeuillehouder verkeer en vervoer machtigen om deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

 875

11 maart 2014

 

(BW140311-08)

¯ Bijdrage vanuit de regeling 'Ruimte voor de Fiets'.

Besluit: Instemmen en akkoord gaan met:

1.   Het financiėle voorstel over de bijdrage van Prorail van uit de regeling 'Ruimte voor de Fiets'.

2.   De reactiebrief aan Prorail.

 876

11 maart 2014

 

(BW140311-20)

¯ Visie op inkoop jeugdhulp en nieuwe Wmo-taken.

Besluit: 1.   Besluiten tot vaststelling van het document ‘visie op inkoop jeugdhulp en nieuwe WMO-taken’.

2.   Instemmen met het gezamenlijk voor de 7 samenwerkende gemeenten uitwerken van het operationeel inkoopplan.

 877

11 maart 2014

 

(BW140311-25)

¯ SUWI-bedrijfsverzamelgebouw in het Complex Poort van Limburg.

Besluit: 1.   instemmen met de het voorstel om een aanvullende claim aan het adres van UWV te richten als gevolg van hun vertrek uit Weert;

2.   instemmen met de bijgevoegde brief aan UWV waarin de claim wordt verwoord.

 878

18 maart 2014

 

(BW140318-05)

¯ Eindrapport Interreg project grenspark Kempen~Broek.

Besluit: 1.   Kennisnemen van het eindrapport Interreg project grenspark Kempen~Broek en gerealiseerde projecten voor de periode 2010-2013.

2.   Kennisnemen van het voornemen van het projectsecretariaat Kempen~Broek om met de gezamenlijke projectpartners Kempen~Broek de mogelijkheden tot internationale opschaling van het grenspark te onderzoeken.

 879

18 maart 2014

 

(BW140318-06)

¯ Voorstellen tot overheveling budgetten van 2013 naar 2014.

Besluit: Overhevelen van restantbudgetten tot een totaal bedrag van € 2.278.293,-- (€ 1.358.716,-- “reguliere” overhevelingen en € 919.577,-- dat via de resultaatbestemming wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen) van 2013 naar 2014.

 880

18 maart 2014

 

(BW140318-08)

¯ Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer 2012-2013.

Besluit: 1.   Vaststellen van het Jaarverslag.

2.   De raad informeren via de TILS-lijst.

 881

18 maart 2014

 

(BW140318-09)

¯ Communicatieplan voor de drie decentralisaties voor gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

Besluit: Besluiten tot het vaststellen van het communicatieplan Sociaal Domein Midden-Limburg West.

 882

18 maart 2014

 

(BW140318-10)

¯ Subsidieverzoek van Stichting Filmhuis Weert voor het jaar 2014.

Besluit: Weigeren van het subsidieverzoek van de Stichting Filmhuis Weert.

 883

18 maart 2014

 

(BW140318-13)

¯ Branding Midden Limburg als groene regio.

Besluit: 1.   Definitief besluiten om deel te nemen aan de competitie Community 's in Bloom 2014.

2.   Akkoord gaan met de ambitie om Midden Limburg als groene regio uit te dragen.

3.   Akkoord gaan met de samenwerking met Connect Limburg en de provincie Limburg en deze bevestigen.

4.   De gemeentelijke kosten ad. € 15.000,= ten laste brengen van de post Economische Structuurversterking en Promotie (ESP).

 884

18 maart 2014

 

(BW140318-17)

¯ Beleidsplan en uitwerkingsovereenkomst 2014-2016 van muziekcentrum De Bosuil.

Besluit: Kennisnemen van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 van muziekcentrum De Bosuil ;

Instemmen met de ontwerp-uitwerkingsovereenkomst 2014-2016;

Instemmen met bijgaande conceptbrief aan muziekcentrum De Bosuil, aangaande het wijzigen van de functie van de oefenruimten;

Instemmen met bijgaande conceptbrief aan muziekkollektief De Bosuil, aangaande het opzeggen van de huur per 1 januari 2015;

De raad informeren middels de TILS-lijst.

 885

25 maart 2014

 

(BW140325-02)

¯ Lokaal Gezondheidsbeleid.

Besluit: 1.   Instemmen met het in 2014 ‘on hold’ zetten van de acties uit het Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016

2.   Commissie welzijn informeren via de TILS-lijst.

 886

25 maart 2014

 

(BW140325-05)

¯ Manifest tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland.

Besluit: Betuigen van steun aan het manifest tegen proefboringen naar schaliegas en het Klimaatverbond Nederland met bijgevoegde brief hierover te informeren.

 887

25 maart 2014

 

(BW140325-09)

¯ Rapport Commissie Van Geel.

Besluit: 1.   Kennisnemen van het rapport van de Commissie Van Geel “Betrokken, dichtbij en niet alleen”.

2.   De notitie “Rapport Commissie Van Geel: hoe staat Weert er voor?” vaststellen.

3.   De notitie ter kennis brengen aan de raad, inclusief de bijgevoegde ontwerpbrief.

 888

01 april 2014

 

(BW140401-10)

¯ Verlenen subsidie Stichting Weert 600 jaar stad.

Besluit: Besluiten om aan de Stichting Weert 600 jaar stad een  aanvullende subsidie te verlenen van maximaal € 365.000 -, conform het bepaalde in bijgaande concept beschikking.

 889

01 april 2014

 

(BW140401-12)

¯ Overzicht herverdeeleffecten Groot Onderhoud Gemeentefonds 2015.

Besluit: 1.  kennis nemen van het overzicht herverdeeleffecten Groot Onderhoud Gemeentefonds 2015 en definitieve inzichten afwachten via de Mei-circulaire 2014.

 890

01 april 2014

 

(BW140401-18)

¯ Ontwerp bestemmingsplan 'Roermondseweg 130'.

Besluit: 1.  Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Roermondseweg 130' en het ontwerp raadsbesluit.

2.  Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

3.  Instemmen met de anterieure overeenkomst.

4.  Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 891

08 april 2014

 

(BW140408-04)

¯ In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Rietstraat 28'.

Besluit: -    Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Rietstraat 28';

 -    Advies op TILS-lijst plaatsen.

 892

08 april 2014

 

(BW140408-05)

¯ Gevolgen herinrichting acute zorg voor SJG Weert.

Besluit: 1.   Besluiten om bijgaande ontwerpbrief aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeentebesturen van Nederweert, Leudal en Cranendonck.

2.   Verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Welzijn om naar aanleiding van reacties van de genoemde gemeentebesturen, de ontwerpbrief zo nodig aan te passen en vervolgens te verzenden.

3.   De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst.

 893

08 april 2014

 

(BW140408-11)

¯ Vaststellen voortgangsrapportage Ontwikkelingen Maatschappelijke opvang Weert.

Besluit: Besluiten om:

1.   de voortgangsrapportage Ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang Weert (maart 2014) vast te stellen;

2.   de voortgangsrapportage toe te zenden aan de Leidende Coalitie Regionaal Kompas;

3.   de commissie Welzijn te informeren via de TILS lijst.

 894

08 april 2014

 

(BW140408-14)

¯ Rietstraat Laar.

Besluit: Instemmen met bijgaande brief aan de dorpsraad Laar.

 895

08 april 2014

 

(BW140408-13)

¯ Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan - 2e fase.

Besluit: 1.   deze 2e fase van de gebiedsontwikkeling Wilhelminalaan-Driesveldlaan de status van zwaar project toekennen;

2.   de bijgevoegde projectopdracht vaststellen.

 896

15 april 2014

 

(BW140415-02)

¯ Ondertekening  overeenkomst KAR voorrangsvoertuigen.

Besluit:  1.  In te stemmen met de overeenkomst KAR voorrangsvoertuigen

2.  Instemmen met het ondertekenen van de overeenkomst tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg

3.  Directeur Ruimte, M. Meertens te mandateren namens college van b&w wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen en te ondertekenen.

 897

15 april 2014

 

(BW140415-04)

¯ Evaluatie Risicojeugdgroep Weert 2013.

Besluit:  Instemmen met de evaluatie Risicojeugdgroep 2013.

 898

15 april 2014

 

(BW140415-07)

¯ Intentieovereenkomst Hulp bij het Huishouden.

Besluit:   1. Besluiten tot het aangaan van een intentieovereenkomst Hulp bij het Huishouden.

2. Machtigen de Portefeuillehouder Wmo tot ondertekenen van de intentieovereenkomst, ex artikel 171 van de Gemeentewet.

3. Opdracht verlenen om ambtelijk het overleg aan te gaan met de zorgaanbieders met de intentieovereenkomst als richtlijn en het (onderhandelings-) resultaat aan uw college voor te leggen.

4. De raad informeren via de Tils en de raadsinformatiebijeenkomst op 7 mei 2014.

 899

15 april 2014

 

(BW140415-11)

¯ Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van Bibliocenter.

Besluit:  Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van Bibliocenter en het definitief subsidie 2013 vaststellen op € 1.176.212,00.

 900

15 april 2014

 

(BW140415-12)

¯ Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van het Munttheater.

Besluit:  Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van het Munttheater en het definitief subsidie 2013 vaststellen op                 € 1.058.078,00.

 901

15 april 2014

 

(BW140415-14)

¯ Voeren van verweer naar aanleiding van beroep Korein Kinderplein.

Besluit:  1.  Voeren van verweer naar aanleiding van beroep Korein Kinderplein tegen ongegrond verklaren van bezwaar 25 november 2013 conform bijgevoegd verweerschrift

2. Machtigen van mw. R. Klaessen-Gijsen om namens de gemeente verweer te voeren tijdens de behandeling van het beroep door rechtbank Limburg.

 902

15 april 2014

 

(BW140415-18)

¯ Voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV.

Besluit:  - Akkoord gaan met de verkoop van aandelen in Attero aan Waterland volgens de voorwaarden vastgesteld in de SPA;

- Ondertekenen van de toetredingsakte

- Ondertekenen van de volmacht.

 

 903

22 april 2014

 

(BW140422-02)

¯ Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliėnten Platform Minima (CPM).

Besluit:  Toekennen van éénmalig 146 extra ondersteuningsuren voor CPM door Punt Welzijn voor het jaar 2014.

 904

22 april 2014

 

(BW140422-07)

¯ Financiėle bijdrage carpoolplaats Nederweert als prioriteit in begroting 2015.

Besluit:  Instemmen met het meenemen van de financiėle bijdrage  € 69.500,-- voor de carpoolplaats Nederweert bij de afweging van de prioriteiten voor de begroting 2015.

 905

22 april 2014

 

(BW140422-12)

¯ Subsidie aan de stichting Bospop voor 2014 en volgende jaren.

Besluit:  Akkoord met 1.

1.   Toepassen van de hardheidsclausule artikel 17 van de Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 voor het subsidiejaar 2014 en in afwijking van artikel 15 lid 1 en lid 2, aan Stichting Bospop een subsidie verlenen van € 8.815,- voor de organisatie van Bospop in 2014 conform de bijgevoegde concept-beschikking

 

Niet akkoord met 2.

2.   De subsidie aan Stichting Bospop vanaf 2015 te verstrekken op basis van een afzonderlijk in de gemeentebegroting op te nemen begrotingspost voor een vast bedrag van maximaal € 8.815,- en dit te verwerken in de begroting 2015

 

Bij de begroting conform de regels inbrengen voor besluitvorming..