Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 9 juli 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 906

29 april 2014

 

(BW140429-02)

¯ Aanleg vee roosters op Pruiskensweg en verbindingsweg tussen Grensweg en Lochtstraat.

Besluit:  Instemmen met het in gebruik geven van openbare ruimte voor de aanleg van vee roosters.

 907

29 april 2014

 

(BW140429-03)

¯ Wet Markt en Overheid.

Besluit:  De raad voorstellen om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet:

-        exploitatie van sportaccommodaties;

-        exploitatie van maatschappelijk vastgoed;

-        exploitatie van parkeervoorzieningen;

-        exploitatie fietsenstallingen.

 908

29 april 2014

 

(BW140429-07)

¯ Verkeersbesluit Veldstraat – St. Jozefstraat Stramproy.

Besluit:  Vaststellen van het verkeersbesluit Veldstraat – St. Jozefstraat Stramproy.

 909

29 april 2014

 

(BW140429-08)

¯ Verkeersbesluit appendix Louis Regoutstraat 30 km/uur-zone.

Besluit:  Vaststellen van het verkeersbesluit appendix  Louis Regoutstraat 30 km/uur zone.

 910

29 april 2014

 

(BW140429-09)

¯ Verkeersbesluit Haveneind.

Besluit:  Vaststellen van het verkeersbesluit Haveneind.

 911

6 mei 2014

 

(BW140506-02)

¯ Ontwerp bestemmingsplan Roermondseweg 98-100.

Besluit:  1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Roermondseweg 98-100' en het ontwerp raadsbesluit.

2. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 912

6 mei 2014

 

(BW140506-04)

¯ Uitwerkingsovereenkomst muziekcentrum De Bosuil.

Besluit:  1. Kennisnemen van de brief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert d.d. 9 april 2014

2. Instemmen met de concept antwoordbrief d.d. 29 april 2014

3. Instemmen met de uitwerkingsovereenkomst 2014-2016

4. De gemeenteraad informeren middels de TILS-lijst.

 913

6 mei 2014

 

(BW140506-05)

¯ Evaluatie verkiezingen gemeenteraad van 19 maart 2014.

Besluit:  Instemmen met bijgevoegd evaluatierapport over de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en de daarin genoemde conclusies en aanbevelingen.

 914

6 mei 2014

 

(BW140506-07)

¯ Vragen artikel 40 reglement van orde Rotonde Maaseikerweg.

Besluit:  1. Instemmen met ontwerp-antwoordbrief

2. De commissie EZ informeren via de TILS-lijst.

 915

6 mei 2014

 

(BW140506-08)

¯ Verlenen van subsidie voor database G!DS.

Besluit:  Verlenen van een subsidie van € 14.363,50 als aanvulling op het jaarlijkse subsidie aan Bibliocenter, voor het beheer van adressen voor de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 916

20 mei 2014

 

(BW140520-05)

¯ Beėindigen samenwerkingsovereenkomst met Singel Vastgoed.

Besluit:  Instemmen met beėindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Singel Vastgoed BV en de gemeente Weert inzake de realisatie van het plan Bloemen.

 917

20 mei 2014

 

(BW140520-14)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de geringe uitbreiding van een agrarisch bouwblok aan het Wisbroek 4.

Besluit:  1.  Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp besluit.

2.  Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

3.  Instemmen met de planschadeovereenkomst.

4.  De vergunning wordt ambtshalve verleend, indien er geen zienswijzen worden ingediend.

5.  Advies op de TILS-lijst plaatsen.

 918

20 mei 2014

 

(BW140520-15)

¯ Brief aan Provincie Limburg over rapportage Commissie Van Geel.

Besluit:  1.  Instemmen met de bijgevoegde ontwerpbrief aan de Provincie Limburg.

2.  De raad via de TILS-lijst informeren.

 919

27 mei 2014

 

(BW140527-02)

¯ Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan en de Ringselvenweg.

Besluit:  1.   Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp besluit.

2.  Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

3.  De vergunning wordt ambtshalve verleend, indien er geen zienswijzen worden ingediend.

4.  Advies op de TILS-lijst plaatsen.

 920

27 mei 2014

 

(BW140527-11)

¯ Principeverzoek met betrekking tot het samenvoegen c.q. verbinden van de bouwvlakken aan de Kazernelaan 126 voor de bouw van 1 woning in plaats van 2 woningen.

Besluit:  Gevraagde medewerking verlenen met toepassing van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (herziening bestemmingsplan).

 921

27 mei 2014

 

(BW140527-10)

¯ Ondersteunen restauratie en herbestemming Fatimakerk.

Besluit:  Indienen van een subsidieverzoek bij de provincie Limburg voor de restauratie en herbestemming van de Fatimakerk.

 922

27 mei 2014

 

(BW140527-16)

¯ Beantwoording brief Stichting Scarabee.

Besluit:  Instemmen met de concept antwoordbrief.

 923

27 mei 2014

 

(BW140527-17)

¯ Bestuurlijke afspraken cliėntondersteuning 2015 MEE Midden-Limburg en de Midden Limburgse gemeenten.

Besluit:  1.   Akkoord gaan met de inhoud van de bestuurlijke afspraken cliėntondersteuning tussen MEE Midden-Limburg en de zeven Midden Limburgse gemeenten;

2.  Besluiten tot het mandateren van wethouder Sterk om namens de gemeente Weert de bestuurlijke afspraken te ondertekenen.

3.  Commissie welzijn informeren via TILS-lijst.

 924

3 juni 2014

 

(BW140603-08)

¯ Ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan ongenummerd.

Besluit:  1.  Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan ongenummerd en het ontwerp raadsbesluit.

2.  Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3.  Instemmen met het opstarten van de bestemmingsprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

4.  Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.