Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 24 september 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 925

3 juni 2014

 

(BW140603-11)

¯ Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van de wethouders.

Besluit:  1.  Vaststellen melding nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van de wethouders conform bijgaande overzichten.

2.  Nevenfuncties op de gebruikelijke wijze algemeen openbaar maken.

3.  Raad informeren via plaatsing van dit besluit op de TILS-lijst.

 926

3 juni 2014

 

(BW140603-10)

¯ Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord.

Besluit:  1.  Wethouder van Eersel aan te wijzen als lid van het bestuurlijk overleg van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord tot de dag waarop de zittingsperiode van het college afloopt.

2.  Bij ontstentenis of verhindering van wethouder van Eersel hem te vervangen in het bestuurlijk overleg door wethouder Litjens.

3.  Instemmen met de bestuursovereenkomst 3.0 RUD Limburg-Noord en vanuit uw bevoegdheid ondertekenen.

4.  Aan wethouder van Eersel mandaat verlenen voor ondertekening van de bestuursovereenkomst 3.0 RUD Limburg-Noord d.m.v. bijgevoegde machtiging.

 927

10 juni 2014

 

(BW140610-04)

¯ 2e fase Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel - Driesveldlaan.

Besluit:  1.  Instemmen met het 2e addendum bij de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en BAM Woningbouw BV inzake de ontwikkeling van woningbouw, commerciėle ruimten en private buitenterrein als 2e fase van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel – Driesveldlaan.

2.  Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3 van het addendum (exploitatieberekening BAM) op grond van artikel 10, lid 1 onder c WOB.

 928

10 juni 2014

 

(BW140610-09)

¯ Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van het Munttheater.

Besluit:  De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2014  van het Munttheater voor kennisgeving aannemen en instemmen met bijgaande conceptbrief.

 929

10 juni 2014

 

(BW140610-15)

¯ Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van de Stichting Moveoo.

Besluit:  De jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de Stichting Moveoo voor kennisgeving aannemen en het  en het definitief subsidie 2013 vaststellen op € 51.906,00.

 930

10 juni 2014

 

(BW140610-18)

¯ Kennisnemen van de begrotingsbrief 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Besluit:  Kennisnemen van de begrotingsbrief 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg en deze via de TILS-lijst ter kennis brengen van de raad.

 931

10 juni 2014

 

(BW140610-19)

¯ Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van Bibliocenter.

Besluit:  De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2014 van Bibliocenter voor kennisgeving aannemen.

 932

10 juni 2014

 

(BW140610-22)

¯ Fiets- en voetgangersverbinding tussen Boshoven en de fietstunnel ter hoogte van de Maesenburg in het kader van het afsluiten van het project turborotonde.

Besluit:  Intrekken van B&W besluit nr. 006830: 'instemmen met het maken van een fiets-voetgangersverbinding tussen Boshoven en de fietstunnel ter hoogte van de Maesenburg in het kader van het afsluiten van het project turborotonde'.

De fiets- en voetgangersverbinding tussen Boshoven en de fietstunnel ter hoogte van de Maesenburg in het kader van het project turborotonde niet uit te voeren.

 933

10 juni 2014

 

(BW140610-24)

¯ Verlenen topsportsubsidie 2014 Stichting Volleybalpromotion Weert en kennisnemen stand van zaken.

Besluit:  Besluiten om:

1.   een subsidie van maximaal € 11.000,- te verlenen aan Stichting Volleybalpromotion Weert voor het jaar 2014 conform bijgevoegde conceptbeschikking

2.   geheimhouding opleggen ten aanzien van de bijlagen 1 t/m 5 op grond van art. 10 lid 1 onder c en lid 2 onder g van de WOB

3.   stand van zaken via TILS-lijst ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 934

16 juni 2014

 

(BW140616-06)

¯ Ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.

Besluit: 1.  Instemmen met de ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.

2.  De inspraakprocedure met betrekking tot deze structuurvisie opstarten middels de ter inzage legging van het plan.

3.  Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 935

16 juni 2014

 

(BW140616-11)

¯ Subsidieaanvraag provincie Limburg in kader van motie leisure.

Besluit:    1.  Kennisnemen van de Toerisme- en Recreatievisie Midden-Limburg, het afwegingskader en projectenprogramma

2.   Akkoord gaan met verzending van bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg  waarin subsidie wordt aangevraagd voor de herinrichting van de Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek en het Zintuigenpark.

 936

16 juni 2014

 

(BW140616-12)

¯ Vaststellen jaarverslag toezicht kinderopvang 2013.

Besluit:  Vaststellen jaarverslag toezicht kinderopvang 2013 en indienen bij inspectie van onderwijs.

 937

16 juni 2014

 

(BW140616-15)

¯ Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringdienst Limburg-Noord.

Besluit:    Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord op grond van artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 18.4 van de Wet milieubeheer (Wm), en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder intrekking van het eerdere besluit BW-006991, d.d. 11 maart 2014.

 938

16 juni 2014

 

(BW140616-16)

¯ Verlenen van een subsidie 2014 aan Punt Welzijn en vaststellen van het Dienstenboek 2014.

Besluit:    1.  Verlenen van een subsidie 2014 aan Punt Welzijn ad € 2.005.596,00.

2.  Vaststellen van het Dienstenboek 2014 van Punt Welzijn op grond van artikel 2.2 van de Uitwerkingsovereenkomst 2012-2015.

 939

16 juni 2014

 

(BW140616-17)

¯ Pilot sociale wijkteams Weert.

Besluit:  Besluiten om:

1.  Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Deelproject "Pilots Sociale Wijkteams/Gebiedsteams" in het kader van  de (drie) decentralisatie(s);

2.  Voor de monitoring en evaluatie van deze pilots opdracht te verstrekken aan Vilans conform bijgevoegde concept-brief en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen namens de samenwerkende gemeenten van Midden-Limburg West van € 49.716,-;

3.  Medewerking te verlenen aan het project "Het wordt druk in de wijk" (pilot Weert-Centrum/Biest);

4.  Voor de duur van fase 1 van dat project een bedrag van maximaal € 15.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten voor projectleiding, op voorwaarde dat de samenwerkende zorg- en welzijnspartijen eenzelfde bedrag investeren;

5.  Wethouder P.H.H. Sterk te machtigen om namens de gemeente Weert bijgevoegde intentieovereenkomst te tekenen ex artikel 171 Gemeentewet;

6.  De raad te informeren via de TILS-lijst.

 940

16 juni 2014

 

(BW140616-18)

¯ Intrekken verkeersbesluit Veldstraat/St.Jozefstraat Stramproy.

Besluit:    Intrekken van het genomen verkeersbesluit Veldstraat/St.Jozefstraat Stramproy.

 941

24 juni 2014

 

(BW140624-02)

¯ Protocol huisbezoek WIZ.

Besluit:  Instemmen met 'Protocol huisbezoek WIZ' (bijlage 1).

 942

24 juni 2014

 

(BW140624-03)

¯ Zienswijze op ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoerprogramma.

Besluit: 1.  Instemmen met één gezamenlijke reactie van de gemeenten in Noord- en Midden Limburg op het ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerprogramma conform bijgevoegde brief Regionaal Mobiliteitsoverleg.

2.  Instemmen met bijgevoegde conceptbrief over onze aanvullende zienswijze op het ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerprogramma.

 943

24 juni 2014

 

(BW140624-12)

¯ Besluiten tot het verlenen van 'zomermandaat 2014' aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit: 1.  Besluiten voor de periode 16 juli 2014 tot en met 11 augustus 2014 'zomermandaat' te verlenen aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Weert conform bijgaand concept besluit.

2.  Bepalen dat bij gebruikmaking van het zomermandaat, de adviezen op de gebruikelijke wijze ter besluitvorming worden aangeboden via sectordirecteur, bestuurssecretariaat en gemeentesecretaris.

3.  Bepalen dat het college in de eerstvolgende vergadering na de zomervakantie, middels een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die op basis van zomermandaat zijn genomen.

4.  Bepalen dat de onder 3. Bedoelde mandatenlijst, tezamen met de besluitenlijst van deze vergadering openbaar wordt gemaakt.

 944

24 juni 2014

 

(BW140624-07)

¯ Wijzigen oppervlaktes verhuur aan Stichting Kinderopvang Humanitas en gebruik Basisschool Aan de Bron, Maaslandlaan 1 te Weert.

Besluit:  Instemmen met het onttrekken van 130 m² uit de verhuur aan Stichting Kinderopvang Humanitas en deze 130 m² ter beschikking stellen als onderwijsruimten ten behoeve van Basisschool Aan de Bron waarmee het gebruik van de gymzaal als speellokaal voor de toekomst komt te vervallen.

 945

24 juni 2014

 

(BW140624-11)

¯ Evaluatie pilot generalisten 2013.

Besluit:  Vaststellen van bijgaande evaluatie van de pilot generalisten over de periode nov. '12 - nov. '13.

 946

1 juli 2014

 

(BW140701-04)

¯ Uitspraak voorzittter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de opslag van eieren van derden op het perceel gelegen aan de Koenderstraat 9.

Besluit: 1.  Kennisnemen van de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

2.  Instemmen met het uitoefenen van toezicht zoals in dit advies is omschreven.

 947

1 juli 2014

 

(BW140701-05)

¯ Aanschaf mini- tractor t.b.v. inzet op kinderboerderij.

Besluit:  Instemmen met de aanschaf van een mini- tractor voor de inzet op de kinderboerderij.

 948

1 juli 2014

 

(BW140701-10)

¯ Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan Weert 2014-2015.

Besluit:  Instemmen met het convenant Veilig en Gezellig Uitgaan 2014-2015.

 949

1 juli 2014

 

(BW140701-16)

¯ Reactie op concept notitie "Reikwijdte en detailniveau schaliegas".

Besluit:  Versturen van bijgevoegde brief aan “Bureau energieprojecten”.

 950

8 juli 2014

 

(BW140708-02)

¯ Herziening beleidsregels inzake met omgevingsvergunning afwijken van bestemmingsplan.

Besluit:  1. Akkoord gaan met de vaststelling van gewijzigde beleidsregels om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

2. De herziene beleidsregels bekend maken.

3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

 951

8 juli 2014

 

(BW140708-07)

¯ Bezwaarschrift tegen het besluit dat het strijdige gebruik van de bedrijfswoningen aan de Rietstraat 13 en 15 als burgerwoningen beeindigd moet worden uiterlijk 1 januari 2024.

Besluit:  1. Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en het oorspronkelijke besluit in stand laten.

2. uw besluit op de TILS-lijst plaatsen.

 952

8 juli 2014

 

(BW140708-09)

¯ Benoeming AB Risse.

Besluit:  Benoemen tot leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse, wethouder Litjens en wethouder Sterk.

 953

8 juli 2014

 

(BW140708-12)

¯ Voorzien in huisvesting ten behoeve van een nevenvestiging voor (V)SO school De Maaskei.

Besluit:  Instemmen met het bijplaatsen van een tweetal tijdelijke lokalen, om te voorzien in huisvesting van een nevenvestiging voor de (V)SO school de Maaskei, school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen op de locatie nabij het Palet, per 1 augustus aanstaande.

 954

8 juli 2014

 

(BW140708-16)

¯ Positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) in het nieuwe jeugdstelsel.

Besluit:  1. Vaststellen uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin, 2014-2016;

2. Kennisnemen van “het inrichtingsplan Centra voor Jeugd en Gezin bij het  AMW-ML” d.d. 30 juni 2014;

3. Instemmen met het voor een periode van minimaal 4 jaar, per 1 januari 2015, onderbrengen van de taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin bij de apart  op te richten stichting op basis van het uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin, 2014-2016 en het inrichtingsplan Centra voor Jeugd en Gezin bij het AMW-ML, d.d. 30 juni 2014;

4. Akkoord gaan met de oprichting van een aparte stichting door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor de uitvoering van CJG-taken waarbij de invloed van de gemeenten op de werkzaamheden van de stichting optimaal wordt geregeld;

5. Akkoord gaan met de uitwerking van een aantal formele documenten en/of keuzes in het kader van het opdrachtgever-en  opdrachtnemerschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin: 

- notariėle akte voor de aparte, nog op te richten stichting door het AMW-ML (in overleg met de gemeenten);

- het opstellen van een raadsvoorstel om wensen en bedenkingen te uiten bij het oprichten van een aparte stichting door het AMW-ML voor de uitvoering van de CJG taken;

- de voorbereiding van een procedure om gedeputeerde staten van de provincie toestemming te vragen voor het oprichten van een nieuwe stichting;

- uitwerking van de zeggenschap  van de gemeenten in de stichting;

- een convenant tussen de gemeenten in Midden-Limburg met betrekking tot de uitvoering van de CJG-taken;

- een uitvoeringsovereenkomst tussen de aparte stichting en de afzonderlijke gemeenten in Midden-Limburg waarin opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap beschreven worden;

- een mandaatregeling voor het CJG voor het realiseren van de toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp;

- toetsingsdocument over het niet van toepassing zijn van overgang van onderneming (artikel 7:663 BW).  

6.  Instemmen om het AMW-ML verantwoordelijk te maken voor de aansturing van de pilot per 1 september 2014 tot de ingangsdatum van de nieuwe  jeugdwet.

 955

8 juli 2014

 

(BW140708-18)

¯ 1.  Intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO informatie gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert.

2.  Het organiseren van een gezamenlijk  tekenmoment aangaande bovengenoemde intentieverklaring.

Besluit:  1. Instemmen met de intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO informatie gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert.

2. De intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO informatie gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert tijdens een gezamenlijk moment door de betreffende portefuillehouder te laten tekenen.

 956

8 juli 2014

 

(BW140708-20)

¯ Jaarverslag 2013 de Risse Groep.

Besluit:  Kennisnemen van het jaarverslag 2013 de Risse Groep.

 957

15 juli 2014

 

(BW140715-04)

¯ Kwaliteitseisen voor het sociaal domein.

Besluit:  1.  Vaststellen van het groeidocument " kwaliteit, verantwoorden en motiveren in het sociaal domein".

2.  Aansluiten bij de bestaande wettelijke kwaliteitssystemen en resultaatmetingen voor de Jeugdwet 2015, de WMO 2015 en de Participatiewet 2015 voor zover deze van kracht worden.

3.   Instemmen tot handhaving van de bestaande kwaliteitssystemen van aanbieders.

4.   Informeren van de raad via de Tils-lijst.

 958

15 juli 2014

 

(BW140715-06)

¯ Vaststellen concept-Wmo Verordening 2015.

Besluit:  Besluiten om:

1.  de concept-Wmo Verordening vast te stellen;

2.  inspraak te verlenen voor de concept-verordening Wmo 2015, conform het in dit collegevoorstel opgenomen voorstel;

3.  de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 959

15 juli 2014

 

(BW140715-12)

¯ Tijdelijk extra inzet in verband met De Kanteling.

Besluit:  Besluiten:

1.  een eenmalige subsidie te verlenen aan het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 12.012,- voor deelname aan de pilot Wmo toegang De Kanteling, conform bijgevoegde concept-beschikking;

2.  een eenmalige subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 35.200,- voor deelname aan de pilot Wmo toegang De Kanteling, conform bijgevoegde concept-beschikking;

3.  De commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst.

 960

15 juli 2014

 

(BW140715-21)

¯ Inkoop van de JeugdzorgPlus (gesloten Jeugdzorg).

Besluit: 1.  Instemmen met het bijgevoegde voorstel voor de inkoop van JeugdzorgPlus, zoals voorgelegd aan de gemeenten in zorggebied Zuid, op basis waarvan er een inkoopteam Zuid  geformeerd wordt om de onderhandelingen aan te kunnen gaan met de JeugdzorgPlus instellingen namens de gemeenten in de regio Zuid.

2.  Informeren van de raad via TILS.

 961

15 juli 2014

 

(BW140715-22)

¯ Verlenen subsidies Lokale Educatieve Agenda 2014-2015.

Besluit:  Verlenen subsidies Lokale Educatieve Agenda 2014-2015.

 962

15 juli 2014

 

(BW140715-24)

¯ Flexibele maatschappelijke opvang.

Besluit:  Besluiten om:

1. bijgevoegde voortgangsrapportage (juli 2014) vast te stellen en toe te zenden aan de centrumgemeente Venlo;

2. aan de stichting Zelfregiecentra NL een subsidie te verlenen van € 35.353,- voor de periode april-juli 2014 als bijdrage in de kosten van de flexibele maatschappelijke opvang, conform bijgevoegde concept-beschikking;

3. bij de gemeente Venlo een aanvullende subsidie aan te vragen van € 88.250,- voor de periode augustus-december 2014, conform bijgevoegde concept-aanvraag;

4. de raad te informeren via de TILS-lijst.

 963

15 juli 2014

 

(BW140715-27)

¯ Toekennen activiteitengeld en verlengen convenanten combinatiefunctionarissen tot en met 31 december 2014.

Besluit:  Besluiten om

1.  Het activiteitengeld voor 2013 en 2014 van € 30.000 per jaar toe te kennen aan Punt Welzijn zoals deze middels de prioriteiten zijn toegekend

2. Verlengen van de convenanten met betrekking tot de combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn, Rick, atletiek, handbal, hockey, zwemmen, Philips van Horne S.G. en Het Kwadrant tot en met 31 december 2014.

 964

15 juli 2014

 

(BW140715-28)

¯ Opheffen commissie voor de bezwaarschriften Sociale Zaken huidige vorm en overgaan tot ambtelijk horen binnen de afdeling WIZ met ingang van 1 september 2014.

Besluit:  1.   De commissie voor de bezwaarschriften Sociale Zaken huidige vorm opheffen met ingang van 1 september 2014 en overgaan tot het ambtelijk horen binnen de afdeling WIZ.

2.    De commissieleden middels bijgevoegde conceptbrief hierover informeren.

3.    Aanwijzen van de volgende personen om ambtelijk te  horen binnen de afdeling WIZ:

mevrouw mr. K.A.H. van de Laar (medewerker bezwaar en beroep WIZ) 

mevrouw mr. K. Chedi (medewerker bezwaar en beroep WIZ)

mevrouw M.C. Lambers (medewerker bezwaar en beroep WIZ) 

de heer mr. V. Paulissen (medewerker bezwaar en beroep (inhuur)

mevrouw M.M.H.F. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur sector Inwoners)

4.    Op langere termijn nader onderzoek en uitwerking van de bezwaarprocedure gemengde vorm (ambtelijk horen en onafhankelijke bezwarencommissie), rekening houdend met de landelijke trend en de (inter) gemeentelijke  samenwerking.

5.    Alle betrokken partijen tijdig informeren.

 965

12 augustus 2014

 

(BW140812-21)

¯ Ondersteuning door B.B.N. Adviseurs bij de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen.

Besluit:  Instemmen met ondersteuning door B.B.N. Adviseurs bij de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke  gebouwen en de kosten ad € 65.000 op te vangen via de Voorzieningen onderhoud gebouwen.

 966

12 augustus 2014

 

(BW140812-13)

¯ Projecten Willibrordushof en De Duizendpoot.

Besluit:  1. Instemmen met het vastleggen van afspraken omtrent het doorsluizen van de verkregen subsidies naar Woningstichting Sint Joseph Stramproy.

2. Instemmen met het verzoek aan de provincie Limburg om de looptijd van het project te verlengen.

 967

12 augustus 2014

 

(BW140812-17)

¯ In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30'.

Besluit: - Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30';

- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst;

- Advies op TILS-lijst plaatsen.

 968

Zomermandaat

22 juli 2014

 

(ZM140722-02)

¯ Reactiebrief over herinrichting Spoorzone Moesel en Keent.

Besluit:  Instemmen met de reactiebrief.