Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 26 november 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

974

23 september 2014

 

(BW140923-07)

Verlengen tijdelijke arbeidscontracten de Risse.

Besluit: 1. In te stemmen met de verlenging van de huidige tijdelijke SW-contracten.

2. In te stemmen met de conceptbrief ter beantwoording van het schrijven van de OR d.d. 27-08-2014.

975

7 oktober 2014

 

(BW141007-02)

Jaarverslag Centrummanagement Weert 2013.

Besluit: 1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2013

inclusief financieel Jaarrapport 2013.

2. Jaarverslag en Jaarrapport 2013 via de TILS

lijst ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

976

7 oktober 2014

 

(BW141007-15)

Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014.

Besluit: Vaststellen van beleidsregel

koopkrachttegemoetkoming 2014.

977

14 oktober 2014

 

(BW141014-03)

Instellen Weerter Erfgoedprijs.

Besluit: Instellen Weerter Erfgoedprijs volgens bijgevoegde randvoorwaarden en de prijs voor het eerst medio december 2014 bekend maken.

978

14 oktober 2014

 

(BW141014-08)

Ontwerp bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41.

Besluit: 1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41 en het ontwerp raadsbesluit.

2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

3. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

979

14 oktober 2014

 

(BW141014-10)

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

Besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde concept-wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

2. Instemmen met het bespreken van de wijzigingen met belanghebbenden en hen te vragen om een reactie.

980

14 oktober 2014

 

(BW141014-15)

Beantwoorden brief over opheffen Stichting Wijkraad Rond de Kazerne.

Besluit: Instemmen met verzending van antwoordbrief.