Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 22 december 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 981

28 oktober 2014

 

(BW141028-05)

¯ Uitvoeringsprogramma Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2015.

Besluit:   - Instemmen met bijgevoegd Uitvoeringsprogramma RUD-taken 2015 gemeente Weert. 

- In het bestuurlijk overleg van 14 november 2014 aangeven dat de gemeente Weert in principe meer taken wenst in te brengen in de RUD en dit in 2015 wordt geconcretiseerd met een voorstel tot bijstelling van het Uitvoeringsprogramma.

 982

28 oktober 2014

 

(BW141028-13)

¯ Ontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.

Besluit:  1. Vaststellen van het Eindverslag inspraak over de ingekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.

2. Instemmen met drie planschadeovereenkomsten.

3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014', het ontwerp raadsbesluit en het ter inzage leggen van het plan.

 983

28 oktober 2014

 

(BW141028-08)

¯ Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015.

Besluit:

1) Besluiten tot:
a.  het gunnen van de Uitvoeringscontracten
     Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo 2015 voor
     de gemeente Weert aan de rechts- en natuurlijke
     personen zoals vermeld op de bijgevoegde lijst
     (bijlage 1);

b.  het stellen van een bovengrens aan de tarieven voor kortdurend verblijf (perceel 3), gelijk aan de maximum NZA-tarieven 2014, zoals vermeld op de bijgevoegde vertrouwelijke bijlage (bijlage 2);

c.  vaststellen van de tarieven per aanbieder per product, zoals vermeld op de bijgevoegde vertrouwelijke bijlage (bijlage 2);

d.  het, onder voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten / Bergkamp, vaststellen van de maximum budgetten per aanbieder voor de gemeente Weert, zoals vermeld op de bijgevoegde vertrouwelijke bijlage (bijlage 3), dat in 2015 gefactureerd mag worden per aanbieder die beschikt over cliėnten met overgangsrecht (‘bestaande aanbieder’). Met nieuwe aanbieders worden alleen tariefafspraken gemaakt;

e.  het opleggen van geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 2 en 3, op grond van artikel 55 gemeentewet, juncto de artikelen 10 1e lid onder c en artikel 10 2e lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet 2012;

f.  vaststellen van de bijgevoegde raadinformatiebrief en doorleiden naar de raad.

2)   Besluiten akkoord te gaan met het aangaan van contractuele verplichtingen voor de gemeente Weert € 353.092 (= 12%) boven het lokaal beschikbare budget voor inkoop van maatwerkvoorzieningen overeenkomstig de in de vertrouwelijke bijlage 3 vermelde budgetten per gemeente per aanbieder;

3)   Besluiten om de overschrijding van de door het college vastgestelde budget voor inkoop van maatwerkvoorzieningen te dekken uit de post onvoorzien, zoals gepresenteerd in de bijlage ‘exploitatie-opzet nieuwe taken Wmo’ van het collegebesluit van 9 september 2014 en de te verwachten extra inkomsten uit eigen bijdragen.

4)   Verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder WMO om de definitieve Uitvoeringscontracten maatwerkvoorzieningen WMO vast te stellen en te besluiten tot het aangaan van deze overeenkomsten, als bedoeld in art. 160 Gemeentewet. Dit onder de voorwaarde dat de regionale uniformiteit geborgd blijft en het te behalen schaalvoordeel en de (regionale) sturing niet in gevaar komt.

 984

28 oktober 2014

 

(BW141028-17)

¯ Werving en verevening jeugdhulp Midden-Limburg.

Besluit: 

Ten aanzien van de inkoop jeugdhulp te besluiten:

1.  Tot vaststelling van:

a)  de lijst met rechtspersonen waarmee de gemeente al dan niet een uitvoeringscontract gespecialiseerde Jeugdhulp 2015 aangaat tot het leveren van diensten in het kader van de Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 aan burgers in deze gemeente;

b)  de budgetten, zoals deze vermeld staan op de onder punt 1.a genoemde lijst, die per contractant in 2015 voor de verschillende te leveren diensten beschikbaar zijn, conform de overeengekomen verdeelsleutel per gemeente op basis van het macrobudget; dit onder voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten / Bergkamp,

c)  de tarieven voor de vrijgevestigde uitvoerders van jeugdhulp zoals opgenomen in dit voorstel.

2.  Intrekking van genomen besluiten d.d. 02 en 09 september 2014 ten aanzien van 11 in de lijst met rechtspersonen opgenomen aanbieders waarmee  een raamovereenkomst zou zijn aangegaan. Dit omdat alsnog is gebleken dat zij niet aan de geldende voorwaarden voldoen. 

 

Ten aanzien van de subsidiering jeugdhulp te besluiten:

3.  Subsidie te verlenen of  te weigeren  conform voorliggend voorstel op grond van een nadere door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijziging;

4.  Tot vaststelling van:

a)  de lijst met instellingen die een subsidieaanvraag in hebben gediend  met motivering voor verlening of weigering

b)  de financiėle middelen, zoals deze vermeld staan op de onder punt 4.a genoemde lijst, die per subsidieaanvrager in 2015 voor de aanvragers verleend , conform de overeengekomen verdeelsleutel per gemeente op basis van het macrobudget, of geweigerd worden;

 

Ten aanzien van de werving (inkoop en subsidiėring) jeugdhulp algemeen te besluiten:

5.  Vaststelling van het AEF rapport over zorggebruik en kosten van de jeugdhulp;

6.  Doorleiding van het raadsvoorstel om financiėn te verevenen voor 2015 op basis van het bijgevoegde vereveningsmodel;

7.  Vaststelling van de ontwikkelopgaven voor 2015 en verder zoals voortgekomen uit de werving jeugdhulp en deze te gebruiken voor een ontwikkelagenda met partners in 2015;

8.  Bijlagen 1 en 2 niet openbaar te maken op grond van artikel 55 gemeentewet, juncto de artikelen 10 1e lid onder c en artikel 10 2e lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet 2012.

 985

04 november 2014

 

(BW141104-02)

¯ Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van de burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Besluit: 1.  Vaststellen melding nevenfuncties en (financiėle) belangen in ondernemingen en organisaties van de burgemeester en wethouders conform bijgaande overzichten.

2.  Nevenfuncties op de gebruikelijke wijze algemeen openbaar maken.

3.  Raad informeren via plaatsing van dit besluit op de TILS-lijst.

 986

11 november 2014

 

(BW141111-17)

¯ Kosten deelname Communities in Bloom.

Besluit: Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan de gemeenteraad.

 987

11 november 2014

 

(BW141111-12)

¯ Provinciaal Sportgala in Weert.

Besluit: 1.  Instemmen met de organisatie van het sportgala / Limburgse sportprijs 2014 door de provincie Limburg in Weert op maandagavond 15 december 2014.

2.  Instemmen met een gemeentelijke financiėle bijdrage van € 5.000,=.

3.  De gemeentelijke financiėle bijdrage ten laste brengen van het budget promotie.

Akkoord met advies inclusief wijziging in besluit.

 988

18 november 2014

 

(BW141118-11)

¯ Stand van zaken communicatie ‘Groenste regio van de wereld.

Besluit: Instemmen met het communicatieplan 'Groenste regio van de wereld'.

Akkoord met advies. Begin 2015 nadere uitwerking inclusief afweging inzet promotie middelen.

 989

18 november 2014

 

(BW141118-12)

¯ In procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert'.

Besluit: - Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert'.;

- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst.

 990

18 november 2014

 

(BW141118-13)

¯ Beleidsplan Politie Limburg 2015 - 2018 'Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen'.

Besluit: - Kennisnemen van het definitieve beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 ‘Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen’

-  Kennisgeven aan de raad van het definitieve beleidsplan Politie Limburg 2015 – 2018 ‘Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen’.

 991

18 november 2014

 

(BW141118-16)

¯ Beantwoording brief dorpsraad Laar.

Besluit: Instemmen met de beantwoording van de brief van dorpsraad Laar d.d. 27-05-2014 conform bijgevoegde concept antwoordbrief.

Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

 992

18 november 2014

 

(BW141118-18)

¯ Vaststelling documenten Centrum voor Jeugd en Gezin.

Besluit: 1.  Kennis te nemen van de notitie Centrum jeugd en gezin (CJG), gefaseerde groei van de formatie ambulante hulp en toegang;

2.  Vaststellen van het samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin tussen de zeven gemeenten in de regio Midden-Limburg;

3.  Vaststellen van de notitie zeggenschap in het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg;

4.  Mandateren van wethouder P. Sterk voor ondertekening van het samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin op 20 november 2014 (als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet).

 993

18 november 2014

 

(BW141118-19)

¯ Samenwerking tussen gemeente, de Raad voor Kinderbescherming en het gedwongen kader.

Besluit: Vaststellen van het samenwerkingsprotocol gemeente- Raad voor de Kinderbescherming.

Vaststellen van samenwerkingsafspraken met gecertificeerde instellingen.

Machtigen door de burgemeester van wethouder P. Sterk voor ondertekening van het samenwerkingsprotocol Raad voor Kinderbescherming en samenwerkingsafspraken met gecertificeerde instellingen op 20 november 2014 (als bedoeld in artikel 171 van de gemeentewet).

 994

18 november 2014

 

(BW141118-21)

¯ Verwijsindex.

Besluit: 1.  Aangaan van het geactualiseerde samenwerkingsconvenant Verwijsindex Noord- en Midden Limburg en de bijbehorende bijlagen, dat per 1 januari 2015 in werking treedt;

2.  Mandaat verlenen aan de regiobeheerders van Noord- en Midden-Limburg voor de uitoefening van de taken zoals beschreven in de artikelen 18, 19 en 20 van het convenant;

3.  Mandaat verlenen aan de regiobeheerders van Noord- en Midden-Limburg om te beslissen over toetreding van nieuwe convenantpartners en om het aansluitprotocol tot toetreding van nieuwe partners te ondertekenen;

4.  Het gebruik van de Verwijsindex NML eind 2016 evalueren.

 995

25 november 2014

 

(BW141125-02)

¯ Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00 aan het Munttheater.

Besluit: Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00 aan het Munttheater.

 996

25 november 2014

 

(BW141125-06)

¯ Mandaatovereenkomst om de taak eenmalige PGB's over te dragen van de Sociale Verzekeringsbank aan de gemeenten tot 1 januari 2016.

Besluit: 1. Besluiten tot het aan gaan van de mandaatovereenkomst met de  Sociale Verzekeringsbank om de taak eenmalige PGB's over te dragen naar de gemeente tot 1 januari 2016.

2. De portefeuillehouder Wmo machtigen tot ondertekening van de mandaatovereenkomst.

 997

25 november 2014

 

(BW141125-08)

¯ Collectieve maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.

Besluit: Besluiten om:

1. In te stemmen met de introductie van een collectieve maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten door middel van uitbreiding van de collectieve verzekering voor minima met de aanvullende zorgverzekering “Gemeente Extra Uitgebreid”;

2. De inkomensgrens voor deelname aan de collectieve verzekering voor minima vast te stellen op 130% van het sociaal minimum;

3. Als voorwaarde aan toelating tot de aanvullende zorgverzekering “Gemeente Extra Uitgebreid” de deelnemers te verplichten om het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen vooraf te betalen, waarbij het niet verbruikte eigen risico na afloop van het jaar door de zorgverzekeraar wordt geretourneerd;

4. De bijdrage vast te stellen aan de hand van de formule: A + (0,5 x (B-C)), waarbij

A = premiebijdrage huidige collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeente Extra),

B = verschuldigde premie na collectiviteitskorting voor aanvullende zorgverzekering “Gemeente Extra Uitgebreid”, en:

C = verschuldigde premie na collectiviteitskorting voor aanvullende zorgverzekering “Gemeente Extra”;

5. De beleidsregel bijzondere bijstand, zoals die door uw college op 8 oktober 2013 is vastgesteld (BW-6369) is vastgesteld, te wijzigen conform bovenstaande.

 998

25 november 2014

 

(BW141125-13)

¯ Transitieatlas Voorzieningen Midden-Limburg.

Besluit: 1. Kennisnemen van de inhoud van het eindrapport Transitieatlas Voorzieningen, d.d. 17 september 2014 en dit als inspiratie gebruiken voor de vervolgstappen.

2. Instemmen met de drie vervolgstappen zoals genoemd in de aanbiedingsbrief waarbij vervolgstap 2 geļncorporeerd wordt in het traject van de voorzieningenplannen in Weert.

3. Instemmen met de raadsinformatiebrief en deze brief samen met het rapport doorzetten aan de gemeenteraad.

4. Uitbrengen van het concept persbericht zoals opgenomen in bijlage.

 999

25 november 2014

 

(BW141125-14)

¯ 1. Verlenen subsidie stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide

 2. Ramen subsidie Korein Kinderplein, Hoera  Kindercentra, kdv 't Bengeltje en Vlinder Villa.

Besluit: 1. Verlenen maximaal € 10.500 voor peuterspeelzaal Olleke Bolleke

2. Ramen maximaal € 10.000 voor Korein Kinderplein, Hoera Kindercentra, kdv 't Bengeltje en Vlinder Villa

 1000

25 november 2014

 

(BW141125-15)

¯ 1. Verlenen subsidie peuteropvang 2015 aan stichting kinderopvang Humanitas

2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang 2015.

Besluit: 1. Verlenen van € 337.705 aan stichting kinderopvang Humanitas:

€ 163.900 voor 100 reguliere dagdelen van 5,5 uur x € 7,45 x 40 weken

€ 155.705 voor 95 VVE dagdelen van 5,5 uur x € 7,45 x 40 weken

€ 18.100 voor extra handen in de groep en overleg met onderwijs e.d.

2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang 2015

 1001

25 november 2014

 

(BW141125-16)

¯ 1. Verlenen subsidie PUNT welzijn voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2015

 2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuterspeelzaalwerk 2015

Besluit: 1. Verlenen maximaal € 96.280 voor (toeleiding) peuteropvang en voorschoolse educatie

2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuterspeelzaalwerk 2015

 1002

25 november 2014

 

(BW141125-22)

¯ In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Kazernelaan 128'.

Besluit: - Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Kazernelaan 128';

- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst.