Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 28 januari 2015

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 1003

02 december 2014

 

(BW141202-08)

 Nadere regels jeugdhulp gemeente Weert 2015.

Besluit: 1. Instemmen met de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Weert 2015.

2. Besluiten dat voor de overgangsklanten met een PGB, de hoogte van het PGB gedurende de periode van overgangsrecht gelijk is aan de hoogte van het PGB dat zij in 2014 hebben ontvangen.

 1004

02 december 2014

 

(BW141202-13)

 Intentieverklaring Mutsaersstichting.

Besluit: 1. Instemmen met bijgevoegde intentieverklaring Mutsaersstichting en gemeente Midden-Limburg;

2. Mandateren door de burgemeester van wethouder Sterk voor ondertekening op 3 december 2014 van deze intentieverklaring (als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentwet).

 1005

02 december 2014

 

(BW141202-05)

 Aanvraag subsidie Stadstriathlon Weert 2015.

Besluit: 1. In overleg treden met de provincie Limburg om de Stadstriathlon Weert als jaarlijks topsportevenement aan te willen merken.

2.  Indien de provincie Limburg meerjarig de status topsportevenement aan de Stadstriathlon Weert toekent, de raad voorstellen om -in lijn met de provincie Limburg- dat ook in Weert te doen.

3.  Dan tevens toekennen van een subsidie ad € 6.000 uit de begrotingspost topsportstimulering voor de organisatie NK OD Triathlon 2015.

4.  En meerjarig subsidie te verstrekken vanuit topsport budget.

 1006

09 december 2014

 

(BW141209-07)

 Verlenen subsidie voor project voorschoolse educatie.

Besluit: Verlenen van maximaal € 10.497 voor het project voorschoolse educatie door Bibliocenter.

 1007

09 december 2014

 

(BW141209-12)

 Vaststellen regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015.

Besluit: Besluiten om:

1. het regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 vast te stellen;

2. het college van de gemeente Venlo mandaat te verlenen, met bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor het nemen van besluiten inzake de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zoals bepaald in bijgevoegd mandaatbesluit.

 1008

09 december 2014

 

(BW141209-18)

 Contractering JeugdzorgPlus.

Besluit: 1. Besluiten in te stemmen met de inkoop voor de JeugdzorgPlus 2015 voor een bedrag van € 1.755.008 voor de regio Midden-Limburg, waarbij het aandeel voor de gemeente Weert € 319.279,- is.

2.   Instemmen met de bijgevoegde contracten voor de inkoop van de JeugdzorgPlus voor 2015.

3.   Machtigen door de burgemeester van wethouder P.P.H. Sterk voor ondertekening van de inkoopdocumenten (als bedoeld in artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet).

 1009

16 december 2014

 

(BW141216-05)

 Ontwerpbestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3'.

Besluit: 1. In principe medewerking verlenen aan de realisering van een Regionaal Kennis- en expertisecentrum aan de Beatrixlaan 1-3 met toepassing van artikel 3.1 Wro (bestemmingsplanherziening).

2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3.

3. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

 1010

16 december 2014

 

(BW141216-06)

 Projectopdracht en plan van aanpak doelgroepenvervoer.

Besluit: 1. Vaststellen van de projectopdracht en plan van aanpak doelgroepenvervoer

2. Beschikbaar stellen van een werkbudget voor de eerste fase van € 0,15 per inwoner

3. De raad informeren via TILS lijst

 1011

16 december 2014

 

(BW141216-12)

 Verlenen van subsidie voor project Kamers met Uitzicht PLUS.

Besluit: Verlenen van subsidie van maximaal € 33.000 ten behoeve van begeleiding jongeren  uit jeugdzorg in project Kamers met Uitzicht PLUS.

 1012

16 december 2014

 

(BW141216-14)

 Beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2015.

Besluit: Besluiten om de “beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2015” vast te stellen.

 1013

16 december 2014

 

(BW141216-02)

 Subsidieaanvraag dienstverlening MEE 2015.

Besluit: Besluiten om;

1. aan de Stichting MEE Noord- en Midden-Limburg voor 2015 een subsidie te verlenen van maximaal € 283.524,- voor de uitvoering van activiteiten genoemd in de aanvraag van 24-11-2014

2.  de subsidie te verlenen  voor de activiteiten genoemd in module 1. Dienstverlening Wmo, module  2. Maatschappelijke taken en  innovatie en module 3. Formele cliλntondersteuning                                 

3.  daarnaast een subsidie te verlenen van maximaal € 6.000,- voor de uitvoering van activiteiten Integrale Vroeghulp (Jeugd)

4. In te stemmen met de bijgevoegde concept beschikking inclusief de daarin genoemde aanvullende verplichtingen, verwoord in bijlage 2 bij de beschikking.

 1014

16 december 2014

 

(BW141216-08)

 Vraag SP fractie Weert over gevaarlijke situatie Van Halenstraat.

Besluit: Versturen antwoordbrief over gevaarlijke situatie Van Halenstraat aan SP fractie Weert.

 1015

16 december 2014

 

(BW141216-16)

 Versterken preventie jeugdigen.

Besluit: 1. Instemmen met het plan collectieve opvoedpreventie Midden-Limburg;

2. Instemmen met het plan van aanpak ondersteuningsstructuur basisvoorzieningen jeugd;

3. Kennis nemen van het format preventie jeugdhulparrangementen Midden-Limburg.

 1016

16 december 2014

 

(BW141216-23)

 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2015.

Besluit: Besluiten om vast te stellen:

1. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2013.

2. Beleidsregels Wmo 2015 Gemeente Weert, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert.

 1017

16 december 2014

 

(BW141216-27)

 Informatie Nelissenhofweg.

Besluit: 1. Instemmen met de informatiebrief.

2. De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst.

 1018

16 december 2014

 

(BW141216-32)

 Aankondigen bezuinigingen gesubsidieerde professionele instellingen.

Besluit: 1. Instemmen met de bijgevoegde concept brief aan de gesubsidieerde professionele instellingen

2. De commissie BV/Inwoners informeren middels de TILS-lijst

 1019

16 december 2014

 

(BW141216-34)

 Kennis nemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over begrotingstoezicht 2015.

Besluit: 1. Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg  van 9 december 2014 over het begrotingstoezicht 2015.

2. De raad informeren via de TILS-lijst.

 1020

16 december 2014

 

(BW141216-11)

 Borgstelling voor financiering voor nieuw- en verbouw kleedaccommodatie SV Laar.

Besluit: 1. Principebesluit nemen tot afwijzen van het verzoek tot borgstelling.

2. Keuze voor eventueel nieuw beleid betrekken bij vaststellen keuze catalogus en voorjaarsnota.

 1021

16 december 2014

 

(BW141216-28)

 Uitvoering motie II-M-6 betreffende Zwembad De IJzeren Man.

Besluit: 1. Een bedrag van € 101.701,- opnemen in de begroting 2015 ten behoeve van de uitvoering van het schoolzwemmen tot het einde van het schooljaar.

2. Meedenken in het onderzoek van de stichting naar een alternatieve invulling van het schoolzwemmen.

3. Instemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven per 1-1-2015.

4. Overleg voeren met het zwembad met als doel om uiterlijk in maart 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen voor een voorlopig besluit over de subsidie voor het jaar 2015.

5. Vooruitlopend op de besluitvorming in uiterlijk maart 2015 voor de maanden januari, februari en maart 2015 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.  

 1022

23 december 2014

 

(BW141223-10)

 Verzoek J.Wulms om bestemmingplan te wijzigen.

Besluit: Afwijzen van het verzoek om het bestemmingsplan Vrouwenhof te wijzigen middels toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.

 1023

23 december 2014

 

(BW141223-12)

 Aanvullende subsidieverlening Zelfregiecentra NL voor 2014 voor flexibele maatschappelijke opvang.

Besluit: Besluiten om aan de stichting Zelfregiecentra NL voor 2014 een aanvullende subsidie te verlenen van maximaal € 54.570,- voor de periode augustus tot december 2014 als bijdrage in de kosten voor flexibele maatschappelijke opvang, conform bijgevoegde concept-beschikking.