Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 25 februari 2015

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 1024

6 januari 2015

 

(BW150106-03)

¯ Beleidsregels Participatiewet 2015.

Besluit: 1. Vaststellen:

                - de Beleidsregel Re-integratie gemeente
                  Weert 2015 (bijlage 1);

                - de Beleidsregel Tegenprestatie gemeente
                  Weert 2015 (bijlage 2);

                - de Beleidsregel BUIG gemeente Weert 2015
                  (bijlage 3);

                - de Beleidsregel boete gemeente Weert
                  2015 (bijlage 4);

                - de Beleidsregels terug- en invordering PW,
                  IOAW en IOAZ gemeente Weert 2015
                  (bijlage 5).

            2. Intrekken per 1 januari 2015:

               - de Beleidsregels langdurigheidstoeslag
              Weert 2012.

 1025

27 januari 2015

 

(BW150127-03)

¯ Volwasseneneducatie.

Besluit: Kennisnemen van:

1.    De wetswijzigingen m.b.t. volwasseneneducatie per 1 januari 2015;

2.    De brief van ROC Gilde Opleidingen inzake het voornemen de opleidingen educatie binnen de hoofdstichting te beėindigen per 1 januari 2017;

3.    De afgesloten Productovereenkomst Educatie tussen de contactgemeente Roermond en het ROC Gilde Opleidingen 2015  voor  75%  van  het  regionaal  educatiebudget,  zijnde  € 373.687,-;

4.    De subsidieverlening van € 124.562,- aan ROC Gilde Opleidingen voor de uitvoering van de educatieprojecten als beschreven in bijlage 4.

 1026

27 januari 2015

 

(BW150127-05)

¯ Integraal asbestprotocol gemeente Weert.

Besluit: Vaststellen van het Integraal asbestprotocol gemeente Weert.

 1027

27 januari 2015

 

(BW150127-28)

¯ Voortgangsrapportage bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'.

Besluit: 1. instemmen met de voortgangsrapportage van
                de bestuursopdracht Samenwerken en
                Uitbesteden, deelopdracht 'Uitvoerende taken
                in het openbaar gebied' en

            2. deze ter informatie aanbieden aan de raad.

 1028

27 januari 2015

 

(BW150127-29)

¯ Voortgangsrapportage bestuursopdracht ‘Samenwerken en uitbesteden’, deelopdracht Stadstoezicht.

Besluit:  -    Kennis nemen van bijgevoegde voortgangs-
                  rapportage d.d. 26 januari 2015.

-       De rapportage ter kennis brengen van de gemeenteraad.