Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 25 maart 2015

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 1029

03 februari 2015

 

(BW150203-02)

¯ Voortzetten combinatiefunctionarissen.

Besluit:   Besluiten om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met betrekking tot combinatie-functionarissen/buurtsportcoaches voor de periode tot en met 31 augustus 2015 met:

1. Punt Welzijn (5,35 fte) en hiervoor het bedrag van € 151.083 te verlenen;

2. Rick (1,25 fte) en hiervoor het bedrag van € 25.000 te verlenen;

3. Stichting Basketball Promotie Limburg voor het Regionale Talenten Centrum (0,5 fte) en voor de breedtesport (0,5 fte) en respectievelijk € 6.667 en € 16.667 te verlenen mits overeenkomsten worden getekend;

4. wethouder Gabriėls te machtigen om namens de gemeente Weert betreffende samenwerkings-overeenkomsten te tekenen ex artikel 171 Gemeentewet.

 1030

03 februari 2015

 

(BW150203-18)

¯ Meerjarenplan en aanvraag subsidie Stadstriathlon Weert 2015.

Besluit:   1. Subsidie toekennen onder de uitsluitende voorwaarde dat de provincie Limburg ook een subsidie toekent van € 15.000.

2. Alsdan instemmen met het verstrekken van een gemeentelijke subsidie in het exploitatietekort van maximaal € 15.000.

3. Het collegebesluit van 2 december 2014 terug nemen en vervangen door dit collegebesluit.

4. De afweging om subsidie toe te kennen aan de Triathlon Weert, voor de jaren na 2015, betrekken bij de op te stellen keuzecatalogus.

 1031

10 februari 2015

 

(BW150210-11)

¯ Beantwoorden brief Abva/Kabo.

Besluit:   Besluiten om de binnengekomen brief van 15 december 2014 te beantwoorden met bijgevoegde concept brief.

 1032

24 februari 2015

 

(BW150224-10)

¯ 'Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en parkeerarrangementen 2015, versie 3'.

Besluit:   Vaststellen 'Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en parkeerarrangementen 2015, versie 3'.

 1033

24 februari 2015

 

(BW150224-12)

¯ Ontwerpbestemmingsplan 'Rakerstraat ongenummerd'.

Besluit:   1.  Instemmen met het ontwerp-

bestemmingsplan 'Rakerstraat ongenummerd' en het ontwerp raadsbesluit.

2.  Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

 1034

24 februari 2015

 

(BW150224-20)

¯ Parkeerabonnement bewoners Waltoren.

Besluit:   1.  Instemmen met het advies om bewoners van het appartementencomplex ; Waltoren’ de mogelijkheid te beiden een parkeerabonnement zone 1 te kopen;

2.  Vaststellen van de “Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen, parkeervergunningen en parkeerarrangementen 2015, versie 4”..

 1035

24 februari 2015

 

(BW150224-25)

¯ Beantwoording brief Stichting Gemeenschapscentrum De Zaal.

Besluit:   Beantwoording brief Stichting Gemeenschapscentrum De Zaal conform bijgevoegde brief.