Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 29 april 2015

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 1036

03 maart 2015

 

(BW150303-02)

¯ Decembercirculaire 2014 Gemeentefonds.

Besluit:   Kennis nemen van de decembercirculaire 2014 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

 1037

03 maart 2015

 

(BW150303-03)

¯ Uitwerkingsovereenkomst 2015 stichting Rick.

Besluit:   1. Kennisnemen van de actualisatie van de subsidierelatie met de

    convenantspartners en instemmen met voortzetting van het convenant;

2. Kennisnemen van de voortgang in de samenwerking met Myouthic;

3. Vaststellen van de uitwerkingsovereenkomst 2015 met de stichting Rick;

4. De raad informeren over dit besluit door middel van de TILS-lijst.

 1038

03 maart 2015

 

(BW150303-07)

¯ Aanleg Stadhuispromenade en Wilhelminaplein.

Besluit:   Instemmen met:

A. Het uit het contract met firma Van Boekel Zeeland B.V. halen van de aanleg van de Stadhuispromenade en het Wilhelminaplein.

B. Het verstrekken van de opdracht aan firma Kessels BV. voor de uitvoering van de Stadhuispromenade en het Wilhelminaplein.

C. Het mandateren van mevrouw M.J.M. Meertens, directeur sector Ruimte, voor het ondertekenen van de opdracht aan firma Kessels BV.

 1039

03 maart 2015

 

(BW150303-08)

¯ Aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en gebruik van Adfra Beheer BV voor het wijzigen en uitbreiden van de zeugenhouderij aan de St.Sebastiaans-kapelstraat 9a, 6003 NS te Weert.

Besluit:   Instemmen met het besluit om de door Adfra Beheer BV gevraagde omgevingsvergunning 1e fase, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen voor:

- de activiteit het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1 onder c);

- de activiteit milieu (art. 2.1, lid 1 onder e).

 1040

10 maart 2015

 

(BW150310-13)

¯ Tariefproblematiek PGB Wmo en Jeugdwet.

Besluit:  1. Besluiten om de hardheidsclausule, zoals bedoeld in artikel 17, lid 1 van de Wmoo verordening 2015 en artikel 11 van de Verordening jeugdhulp gemeente Weert  2015, toe te passen om maatwerk in PGB mogelijk te maken indien het tarief voor Begeleiding individueel door categorie A hulpverleners (professionele organisaties) hoger is dan het in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015 aangegeven maximum tarief.

2. Besluiten om mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd WIZ en het Centrum voor Jeugd en Gezin om in individuele gevallen en met een looptijd tot uiterlijk 1 juli 2015 het maximale tarief voor Begeleiding individueel door categorie A hulpverleners (professionele organisaties) te verhogen tot € 63,- per uur.

3. Besluiten om als tijdelijke oplossing de werkwijze in te

voeren zoals aangegeven in het advies van het regionaal

ondersteuningsteam 3D van 27 februari 2015.

 1041

10 maart 2015

 

(BW150310-17)

¯ Stopzetten forensenvergoeding burgemeester.

Besluit:   Besluiten de maandelijkse vaste forensenvergoeding voor burgemeester Heijmans te beėindigen ingaande 1 februari 2015.

 1042

10 maart 2015

 

(BW150310-03)

¯ Ondertekenen bestuursovereenkomst met Waterschapsbedrijf Limburg.

Besluit:   Het ondertekenen door de burgemeester van de bestuursovereenkomst tussen gemeente Weert en het Waterschapsbedrijf Limburg voor samenwerking in de waterketen.                                                          Het mandateren van portefeuillehouder H. Litjens voor het ondertekenen van de uitvoeringsover4eenomst tussen gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg voor het beheer en onderhoud van de gemalen en drukriolering.