Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg

Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bioboxen, bouw- of schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeente grond (openbare weg) geldt: alleen wanneer op eigen terrein géén ruimte is. Plaatsingsvoorwaarden zijn afhankelijk van situatie en plaats (zie voorwaarden).

Kosten

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (niet zijnde eigen grond) is men altijd precario verschuldigd. Voor het plaatsen van voorwerpen op grond waar betaald parkeren geldt, zijn er aparte tarieven voor gefiscaliseerde zones 1 en 2. Voor grotere bouwactiviteiten wordt een waarborgsom gevraagd.

Leges omgevingsvergunning: €41,60

Precario gemeente grond, met een minimum van €26,00:
per m²:
€ 0,30 per dag, € 1,50 per week, € 4,50 per maand, € 45,00 per jaar

per m²/zone 1:
€ 0,85 per dag, € 4,25 per week, € 12,75 per maand, € 140,25 per jaar

per m²/zone 2:
€ 0,65 per dag, € 3,25 per week, € 9,75 per maand, € 107,25 per jaar

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Wilt u toestemming vragen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg? Zorg er dan voor dat u dit tijdig van te voren doet.
Een melding doet u minimaal 10 werkdagen van te voren. Wanneer u vergunningplichtig bent, dan vraagt u minimaal 3 weken van te voren (op grond van de Wabo) een omgevingsvergunning aan. Of u Melding- of vergunningplichtig bent, leest u bij de voorwaarden.

Een melding doet u met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.

Voor kranen vanaf de weg dienen ook verkeersmaatregelen genomen te worden. Dit gebeurt in overleg met de verkeerdeskundige van de gemeente Weert.

Voorwaarden

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

 1. Het is verboden om zonder vergunning van het college de weg of een gedeelte van de weg te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen op of boven de weg:
  a. als dat niet minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het college vastgesteld formulier of;
  b. wanneer dat wel minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het college vastgesteld formulier en uiterlijk op de 10e werkdag na de melding een tegenbericht is ontvangen dat de melding niet akkoord bevonden is.

 2. Is op de 10e werkdag na de melding geen tegenbericht ontvangen dan is de melding van rechtswege akkoord bevonden en dan is geen vergunning nodig.

 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is een vergunning in elk geval nodig in een of meer van de volgende situaties:
  a. Het voorwerp komt op een plek op de singels in de binnenstad van Weert of binnen die singels, op de Stationsstraat, de Maaspoort of de Driesveldlaan;
  b. Het voorwerp zal langer dan 5 dagen op of boven de weg aanwezig zijn;
  c. Het voorwerp komt op een plek, waarop betaald parkeren of vergunningparkeren geldt;
  d. Het voorwerp komt niet direct voor of naast het eigen perceel van aanvrager te staan maar voor of naast het perceel van een ander.

 4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de in het eerste lid genoemde vergunning onder meer ook worden geweigerd én de melding is in elk geval, ook zonder het tegenbericht als bedoeld in lid 1 onder b, niet akkoord bevonden:
  a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
  b. indien het beoogde gebruik gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg;
  c. indien het beoogde gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 6. Het verbod in het eerste lid geldt niet:
  a. voor evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;
  b. voor terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2 onder d;
  c. voor standplaatsen als bedoeld in de gemeentelijke Standplaatsenverordening;
  voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal wegenreglement.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten