Aangepast vergaderschema raad gemeente Weert

(bericht van de gemeenteraad)

2-4-2020

De raadzaal in het stadhuis van Weert.

De raadzaal in het stadhuis van Weert.

Het effect van het coronavirus op onze samenleving is ongekend. De wereld is veranderd, onze leefruimte is tijdelijk beperkt. We moeten ons opeens anders ten opzichte van elkaar gedragen, afstand houden en contacten vermijden. Dat voelt onnatuurlijk. Gezondheidsrisico’s maken ons angstig. Niemand weet wanneer alles weer een beetje normaal wordt. De landelijke overheid heeft krachtige maatregelen opgelegd. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwoners van Weert de mentaliteit, kracht, motivatie en saamhorigheid bezitten om hier samen doorheen te komen. Alleen op die manier voorkomen we verdere verspreiding van dit virus. Wij helpen als raadsfracties daar waar we kunnen.

De fracties in de gemeenteraad van Weert betuigen hierbij hun medeleven met de inwoners van Weert die zijn getroffen door ziekte en hun naasten. Wij willen hier ook onze grote waardering uitspreken voor alle medewerkers in de zorg, hulpverleners en iedereen die zich tijdens deze crisis op welke manier dan ook extra hard inzet voor de Weerter samenleving.

Aangepast vergaderschema gemeenteraad

De agendacommissie heeft vanwege de coronacrisis het vergaderschema tot eind april 2020 als volgt aangepast:

Raadsvergadering

De raadsvergadering van 15 april wordt uitgesteld tot 29 april. Als de omstandigheden dat weer toelaten, wordt deze in het stadhuis gehouden. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan vergadert de gemeenteraad op afstand. De raads- en collegeleden nemen dan vanuit thuis deel aan de raadsvergadering. De vergadering is thuis voor iedereen te volgen via de livestream op de gemeentelijke website. Degenen die in dat geval gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie om af te spreken wat de beste handelwijze is (via griffie@weert.nl).

Raadscommissies

Op 22 april vindt er één commissievergadering plaats. Deze vindt niet plaats in het stadhuis, maar digitaal. De vergadering kan thuis worden gevolgd via de livestream op de gemeentelijke website. Tijdens deze vergadering komen de voorstellen aan de orde die voor de vergadercyclus van april gepland stonden en waarover de raadsleden vragen willen stellen of willen debatteren. Ook hierbij geldt dat degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht zich kunnen melden bij de griffie (via griffie@weert.nl).

De informatiebijeenkomst van 21 april, het sprekersplein van 7 mei en de raadsvergadering op 28 mei over de kadernota vinden geen doorgang.

Verder wordt, vanwege de coronamaatregelen, de behandeling van het onderzoeksrapport in het integriteitsonderzoek (dat wordt uitgevoerd door Berenschot) in een openbare raadsvergadering in de eerste helft van juni gepland. Mochten de coronamaatregelen van het kabinet tegen die tijd nog niet zijn opgeheven, dan wordt de situatie opnieuw bezien. Het onderzoek loopt op dit moment gewoon door.

Eind april beslist de agendacommissie weer of en hoe de overige geplande vergaderingen vanaf mei plaatsvinden.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!