Algemene voorwaarden parkeervergunning- of abonnement 2021

2.1 Alleen een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te corrigeren.
Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

2.2 Bij het verstrekken van een mantelzorgvergunning, parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de Basisregistratie personen doorslaggevend.

2.3 Een parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel is eerst geldig op moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

2.4 Parkeren is uitsluitend toegestaan met een originele parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning.

2.5 Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens dienen direct bij de afdeling Parkeerbeheer gemeld te worden.

2.6 Indien na verlening van de parkeervergunning of –abonnement blijkt dat deze op onjuiste gegevens is verleend kan de parkeervergunning of - abonnement terstond worden ingetrokken.

2.7 De parkeervergunning, -abonnement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor voertuigen.

2.8 Een parkeervergunning, –abonnement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning wordt niet verstrekt voor voertuigen die, conform de Algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Weert, een lengte van meer dan 6 meter, hoogte van 2.40 meter en/of van een breedte van 2.30 meter overschrijden.

2.9 Een parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel is niet overdraagbaar.

2.10 Aan een parkeervergunning, –abonnement of dagvergunning kan geen recht op een parkeerplaats ontleend worden.

2.11 Het vermelde kenteken op parkeervergunning of -abonnement dient overeen te komen met dat van het geparkeerde voertuig.

2.12 Een parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning dient duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst of, indien een voorruit ontbreekt, op een duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht.

2.13 Een parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor de daartoe aangewezen zone(s) alsmede gedurende voor die gebieden vastgestelde tijdvakken door het college.

2.14 Het college kan parkeergarages, parkeerterreinen en weggedeelten voor het verkeer afsluiten in verband met activiteiten of bijzondere omstandigheden. De houder van een parkeervergunning, –abonnement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of enige andere vorm van (financiële) vergoeding.

2.15 De houder van een parkeervergunning, –abonnement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning dient aanwijzingen van politieambtenaren, parkeercontroleurs en van gemeentewege aangewezen ambtenaren op te volgen. Een parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning dient op verzoek onverwijld aan hen te worden getoond.

2.16 Het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen op parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning maakt deze ongeldig.

2.17 Een parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel kan wederzijds worden opgezegd.

2.18 Bij opzegging van een parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel dient deze terstond ingeleverd te worden. Indien de parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel niet wordt ingeleverd blijft de betalingsverplichting voor de duur van de parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel bestaan en vindt geen restitutie plaats.

2.19 Bij opzegging door de houder van een parkeervergunning of –abonnement bestaat voor de houder aanspraak op restitutie voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar betaalde bedrag wanneer er na opzegging nog volle kalendermaanden overblijven.

2.20 Een dag(deel)vergunning kan niet geretourneerd worden en er vindt geen restitutie plaats.

2.21 Van verlies van een parkeervergunning of – abonnement dient melding te worden gemaakt door een e-mail te versturen naar parkeerbeheer@weert.nl. Tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een nieuwe parkeervergunning of –abonnement verleend.

2.22 Van verlies van een parkeerpas dient melding te worden gemaakt door een e-mail te versturen naar parkeerbeheer@weert.nl. Tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een nieuwe parkeerpas verleend.

2.23 Parkeren in strijd met deze voorschriften wordt beschouwd als parkeren zonder parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning.

2.24 Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden kan de parkeervergunning, –abonnement of parkeerbundel met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, zonder dat er een recht van restitutie bestaat.

2.25 Het parkeren van een voertuig op of in een gemeentelijke parkeergelegenheid geschiedt voor eigen risico. De gemeente Weert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade en/of diefstal.

2.26 Het wijzigen van het kenteken of zone op een parkeervergunning of –abonnement geschiedt uitsluitend tegen betaling van de vastgestelde verschuldigde leges. Dit geldt niet voor het wijzigen van het kenteken van een parkeerabonnement- of bundel van een parkeergarage.

2.27 Voor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeervergunning of –abonnement verleend.

2.28 Tijdens de evenementen "Paardenmarkt" en "Kermis" is het voor een abonnementhouders van zone 1 en 2 toegestaan om met een geldig parkeerabonnement te parkeren in zone 1, 2 of 3. Daarbij mag binnen deze zones niet op de volgende locaties worden geparkeerd: de Beekstraat, Korenmarkt, Schoolstraat, Begijnensteeg, Hegstraat, het Collegeplein (op maaiveldniveau) en het gedeelte van de Dries waar maximale parkeerduur van 2 uur geldt.

  • Voor de paardenmarkt geldt deze regel voor de vrijdag en de zaterdag.
  • Voor de kermis geldt dit vanaf dinsdag voor aanvang van de kermis tot en met de eerste vrijdag na de kermis.