Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Archief Nieuwsbrief Weert Zuid

Op deze pagina vindt u een overzicht van de eerder verzonden nieuwsbrieven over Weert Zuid.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. Beleidsadviseurs van de gemeente zijn hard aan de slag om in samenspraak met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Omdat u uw e-mailadres aan ons heeft doorgegeven, krijgt u deze 1e nieuwsbrief. Hierin leest u over:

 • Nieuwsbericht: Microbar 1 augustus 2019 niet dicht
 • Bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’
 • Informatieavonden in april voor verenigingen en inwoners
 • Informatie Weert-Zuid op de website

Nieuwsbericht: Microbar 1 augustus 2019 niet dicht

De Microbar kan na 1 augustus dit jaar in elk geval nog één jaar open blijven. De huuropzegging is namelijk uitgesteld tot 1 augustus 2020. De gemeente wil in het tussenliggende jaar een besluit nemen over de toekomst van de Microbar en buurthuis De Stegel. 

Bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’

Het college van burgemeester en wethouders is 12 maart akkoord gegaan met de bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’ (zie punt 19). In de opdracht staan de richtlijnen waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties in het stadsdeel. Gesprekspartners voor de gemeente bij de uitvoering van de opdracht zijn accommodatieaanbieders in Weert-Zuid, gebruikers van accommodaties, de wijkraden en natuurlijk de inwoners van Weert-Zuid. Woensdag 17 april bespreekt de gemeenteraad de bestuursopdracht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten neemt de raad volgend jaar het definitieve besluit over de best passende oplossing voor Weert-Zuid. 

Informatieavonden in april voor verenigingen en inwoners

In april gaan Lusan Korten en Roel Deneer, beleidsadviseurs van de gemeente Weert, in gesprek met verenigingen in Weert-Zuid en met inwoners. Verenigingen krijgen hiervoor een uitnodiging. Voor inwoners is er een aparte inloopavond. Datum, locatie en tijd voor deze avond worden nog bekend gemaakt. Doel van de bijeenkomsten is om te horen wat er leeft in de wijk. Maak gebruik van de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan!

Informatie Weert-Zuid op de website

Binnenkort komt er meer informatie over Weert-Zuid op onze website. Nieuws, veelgestelde vragen over ontwikkelingen in de wijk, geplande informatiebijeenkomsten en andere informatie over de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid vindt u dan op de website. 

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Besluit gemeenteraad
 • In gesprek met verenigingen en gebruikers
 • 1 mei inloopavond inwoners
 • Website Weert-Zuid

Besluit gemeenteraad

Gisteren, 17 april, heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht 'Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid' unaniem aangenomen. Ook nam de gemeenteraad een motie aan: in Moesel moet een voorziening blijven met een centrale functie voor de wijk.

We gaan nu mogelijke scenario’s uitwerken. In juni is er een extra informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waarin -op basis van een programma van eisen- mogelijke scenario’s op hoofdlijnen worden voorgelegd. Na de zomer worden inwoners van de wijk hierover bijgepraat.

In gesprek met verenigingen en gebruikers

De gemeente spreekt momenteel met diverse verenigingen en gebruikers in Weert-Zuid. We hebben nog niet met alle partijen aan tafel gezeten. Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek, meld u dan via weertzuid@weert.nl.

1 mei inloopavond inwoners

Zoals u in nieuwsbrief 1 heeft kunnen lezen, gaan we -behalve met verenigingen en gebruikers- nu ook in gesprek met inwoners uit de wijk. Woensdagavond 1 mei organiseren we overlegmomenten voor inwoners van Weert-Zuid die vragen hebben over de toekomst van maatschappelijke accommodaties in de wijk. De locatie van de avond kunnen we u volgende week melden.

De avond, die geen gezamenlijk deel kent, is van 18.30 tot 21.30 uur. Per persoon of groepje van maximaal vijf personen kunt u in gesprek met betrokken beleidsadviseurs van de gemeente. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken, is het gesprek maximaal 20 minuten.

U kunt aangeven op welk tijdstip u wilt komen. Geef via weertzuid@weert.nl door welk tijdstip uw 1e voorkeur heeft. Geef ook een 2e mogelijkheid op. Zijn er teveel aanmeldingen voor 1 mei, dan organiseren we een extra avond. Als u behoefte heeft om verder te praten, wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.

Er zijn acht momenten gepland. De tijden zijn:

18.30 – 18.50 uur
18.50 – 19.10 uur
19.10 – 19.30 uur
19.30 – 19.50 uur
20.10 – 20.30 uur
20.30 – 20.50 uur
20.50 – 21.10 uur
21.10 – 21.30 uur

Doel van de bijeenkomst is om te horen wat er leeft in de wijk. Maak gebruik van de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan! Hebt u vragen, maar kunt u 1 mei niet naar de inloopavond komen, mail dan uw vraag naar weertzuid@weert.nl.

Website Weert-Zuid

De website Weert-Zuid: www.weert.nl/weertzuid is in de lucht. Op de site vindt u nieuws en andere informatie over de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid, en vragen met antwoorden over ontwikkelingen in de wijk.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • De Stegel
 • In gesprek met de gemeente?
 • Opdracht voorzieningen Weert-Zuid
 • Website Weert-Zuid

De Stegel

De uitbaters van De Stegel hebben aangegeven misschien per 1 augustus 2019 te willen stoppen met het beheer van De Stegel. Dit is op eigen initiatief. Besluiten de uitbaters inderdaad te stoppen, dan houdt de gemeente De Stegel open.

In gesprek met de gemeente?

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, hebben we 1 mei een inloopavond georganiseerd voor inwoners van de wijken in Weert-Zuid. Daar is geen reactie op gekomen. Wilt u alsnog met de gemeente in gesprek om vragen te stellen over ontwikkelingen in de wijk of een mogelijk idee voor te leggen? Reageer dan via weertzuid@weert.nl. U kunt dan nog meepraten over de plannen die we in juni aan de gemeenteraad willen voorleggen.

De gemeente heeft intussen ook met diverse verenigingen en gebruikers in Weert-Zuid gesproken. We hebben nog niet met alle partijen aan tafel gezeten. Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek? Meld u dan via weertzuid@weert.nl.

Opdracht voorzieningen Weert-Zuid

17 april heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht 'Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid' unaniem aangenomen. Ook nam de gemeenteraad een motie aan: in Moesel moet een centrale voorziening blijven voor de wijk.

Website Weert-Zuid

De website Weert-Zuid: www.weert.nl/weertzuid is in de lucht. Op de site vindt u nieuws en andere informatie over de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid, en vragen met antwoorden over ontwikkelingen in de wijk.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Dinsdag 11 juni géén bijeenkomst gemeenteraad Weert

De gemeente Weert heeft vernomen dat bij sommige inwoners het idee leeft dat er dinsdagavond 11 juni een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad is, waar de mogelijke plannen voor Weert Zuid worden gepresenteerd. Via deze nieuwsbrief willen wij laten weten dat er 11 juni géén bijeenkomst met de gemeenteraad is.

Op dit moment werken verschillende beleidsadviseurs van de gemeente alle mogelijke oplossingen voor Weert Zuid op hoofdlijnen uit. Donderdag 27 juni worden deze opties aan de gemeenteraad voorgelegd tijdens een extra informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is niet openbaar. Hiervoor is gekozen om de raadsleden alle ruimte te geven om in een minder formele setting met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke toekomstplannen voor Weert Zuid. De gemeenteraad geeft tijdens de bijeenkomst aan naar welke plannen de voorkeur uitgaat. De gemeente zal daarna deze mogelijke oplossingen verder onderzoeken en uitwerken. Alle partijen worden hierbij betrokken.

Bijeenkomst in de wijk

Donderdag 4 juli presenteert de gemeente de mogelijke plannen aan de inwoners van Weert Zuid. Op korte termijn laten we via deze nieuwsbrief de exacte locatie en tijd weten.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Informatieavond 4 juli
 • In gesprek
 • Bijeenkomst gemeenteraad 27 juni

Informatieavond 4 juli

Donderdagavond 4 juli organiseert de gemeente Weert een informatieavond in Buurtcentrum Moesel. Hier worden mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties in het stadsdeel Weert-Zuid gepresenteerd. Verenigingen en bewoners van Weert-Zuid en alle andere belangstellenden zijn welkom. Tijdens de avond licht de gemeente de mogelijke oplossingen toe en kunnen aanwezigen vragen stellen. De zaal opent om 19.00 uur. U bent dan welkom om alvast een kopje koffie of thee te drinken. We starten om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze avond.

In gesprek

De gemeente heeft de afgelopen tijd gesproken met verschillende belanghebbenden. Hieruit is gebleken waar behoeftes en voorkeuren liggen. Deze zijn meegenomen in de mogelijke oplossingen die de gemeente in kaart heeft gebracht.

Bijeenkomst gemeenteraad 27 juni

De mogelijke oplossingen zijn 27 juni aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 een definitief besluit nemen.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Informatieavond 4 juli
 • Hoe nu verder?

Informatieavond 4 juli

Op donderdagavond 4 juli was er een bijeenkomst in Buurtcentrum Moesel. Hier waren circa 50 wijkbewoners en een aantal raadsleden aanwezig. Het doel van de avond was het bepalen van een richting voor een toekomstbestendig aanbod van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.

De gemeente heeft een presentatie gegeven waarin de mogelijke oplossingen zijn toegelicht. De aanwezigen hebben onderling deze mogelijke oplossingen besproken. Vervolgens kreeg iedereen de kans om vragen te stellen en toevoegingen aan te dragen. Op verzoek van de aanwezigen werd een nieuwe variant aan de mogelijke oplossingen toegevoegd. Het gaat om gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie van het Microhalcomplex. Na de stemronde bleek deze mogelijke oplossing veruit de meeste stemmen te hebben gekregen.

De presentatie van de avond kunt u terugvinden op www.weert.nl/weertzuid

Hoe nu verder?

Er worden nu enkele oplossingen uitgewerkt. Onder andere de haalbaarheid en financiële gevolgen van deze oplossingen worden in kaart gebracht. De gemeente gaat in ieder geval de voorkeursoplossing van de aanwezige wijkbewoners verder uitwerken. Dat geldt ook voor de mogelijke oplossing waar een afvaardiging van de gemeenteraad een voorkeur voor heeft uitgesproken, namelijk nieuwbouw op het perceel aan de Nassaulaan tegenover de Verrezen Christus. Bekeken wordt of er daarnaast nog andere mogelijke oplossingen worden toegevoegd.

De stappen die nu zijn gezet, betekenen niet dat er al een besluit is genomen. Het geeft alleen een richting voor verder onderzoek. Een besluit wordt pas genomen in het eerste kwartaal van 2020.

Zodra er nieuwe informatie bekend is, wordt u geïnformeerd via deze nieuwsbrief.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Sluiting Microbar, De Stegel blijft open

Sluiting Microbar, De Stegel blijft open

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Weert vernomen dat uitbaters Jos Janssen en Toos Slenders van de Microbar hebben besloten om maandag 2 september definitief hun deuren te sluiten. De gemeente respecteert deze keuze.

Al eerder maakten de uitbaters van de Microbar bekend te stoppen met het beheer van De Stegel. Dit beheer is sinds 1 augustus overgenomen door de gemeente. Met gebruikers van De Stegel zijn afspraken gemaakt over het voorzetten van hun activiteiten.

4 juli heeft de gemeente een informatieavond gehouden in de wijk. Hier zijn mogelijke oplossingen voor een toekomstig aanbod van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid gedeeld. De gemeente vindt het jammer dat nu blijkt dat deze mogelijke oplossingen niet voldoende houvast hebben gegeven om de uitbating van de Microbar voort te zetten.

Momenteel werkt de gemeente aan het uitwerkingen van de oplossingen, waarin deze gewijzigde situatie moet worden meegenomen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 een besluit.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Doorstart Microbar definitief

Doorstart Microbar definitief

Ongeveer 2 weken geleden hebben Jos Janssen en Toos Slenders besloten om te stoppen met het uitbaten van de Microbar. Dit kwam voor de omwonenden in de wijk Moesel, maar ook voor de gemeente, als een verrassing.

In dezelfde week ontving de gemeente signalen over een mogelijke doorstart van de Microbar. De gemeente is toen in gesprek gegaan met verschillende initiatiefnemers.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er vandaag een contract is getekend met twee nieuwe exploitanten: Aggie Toenders en Louis Pols. De Microbar maakt dus definitief een doorstart. Naar verwachting wordt de Microbar in het weekend van 21 september weer heropend. De nieuwe exploitanten informeren de omwonenden binnenkort over de exacte openingsdag.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Vier scenario's voor maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid

Vier scenario's voor maatschappelijke accommodaties Weert-Zuid

Het college van B&W heeft negen mogelijke scenario’s voor een maatschappelijke accommodatie in Weert-Zuid bekeken. Er zijn nu nog drie scenario’s over die het college verder wil gaan uitwerken. Daarnaast is een vierde scenario toegevoegd. Dit scenario is niet eerder onderzocht. In december wordt aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de uitwerking van deze vier scenario’s.

De drie gekozen scenario's

Het eerste scenario dat uitgewerkt wordt, is de realisatie van een nieuwe maatschappelijke accommodatie in het centrum van Moesel. De beoogde locatie voor deze accommodatie is het perceel aan de Nassaulaan voor de kerk De Verrezen Christus.

Het tweede scenario is renovatie van het Microhalcomplex. Dit scenario wordt uitgewerkt op verzoek van belanghebbenden die aanwezig waren bij een informatiebijeenkomst in juli van dit jaar.

Het derde scenario is behoud van het buurtcentrum Moesel.

Vierde scenario

Het vierde scenario, dat niet eerder is onderzocht, is een maatschappelijke accommodatie die onderdeel uitmaakt van de totale planontwikkeling voor Weert-Zuid. Dit scenario kwam pas concreet in beeld na gesprekken die de gemeente Weert, de provincie Limburg en Wonen Limburg onlangs hebben gevoerd. In dit scenario worden locatie en invulling van de maatschappelijke accommodatie optimaal afgestemd met alle andere ontwikkelingen die spelen in Weert-Zuid. Dit scenario sluit daarmee nog beter aan bij de integrale aanpak waar de gemeenteraad om heeft gevraagd.

Op 14 november 2019 ondertekenden de gemeente Weert, de provincie Limburg en Wonen Limburg een intentieovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt om samen op te trekken in de aanpak van de wijken Keent en Moesel.

Planning

Na instemming van de gemeenteraad in december wordt gestart met de verdere uitwerking van de vier scenario’s. Het nieuw toegevoegde vierde scenario krijgt binnen de samenwerking tussen de gemeente Weert, de provincie Limburg en Wonen Limburg hoge prioriteit. Door de nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een langere doorlooptijd. Naar verwachting neemt de raad medio 2020 een besluit.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Dit jaar is er veel gebeurd rondom de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. In deze nieuwsbrief geven wij een samenvatting van alles wat er is gebeurd en een overzicht van wat gaat gebeuren.

De bestuursopdracht

Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht “Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid” en een aanvullende motie aangenomen. Hiermee gaf de gemeenteraad opdracht om:

 • in Moesel een centrale voorziening voor de wijk te realiseren;
 • de grootte hiervan en de gebruiksmogelijkheden nader te bepalen, afgestemd op de mogelijkheden.

Kortom: de gemeente moet op zoek naar een geschikte locatie, en de eisen waaraan deze voorziening moet voldoen moeten worden meegenomen in deze opdracht.

Mogelijke oplossingen

De gemeente heeft gesproken met verschillende belanghebbenden, waaronder de gebruikers en aanbieders van de accommodaties. Uit deze gesprekken is gebleken waar behoeftes en voorkeuren liggen. Vervolgens zijn 9 mogelijke oplossingen in kaart gebracht en besproken met de belanghebbenden.

Van 9 naar 3.

Uit deze besprekingen zijn drie oplossingen gekozen die verder worden uitgewerkt. Dit zijn:

 1. Nieuwbouw
  Bouw van een nieuwe maatschappelijke accommodatie in het centrum van Moesel. De beoogde locatie voor deze accommodatie is het perceel aan de Nassaulaan voor de kerk De Verrezen Christus.
 2. Renoveren Microhalcomplex
  Behouden en renoveren van het Microhalcomplex. De functies van de Microbar, de Stegel en het buurthuis Moesel worden samengevoegd in het complex.
 3. Renoveren buurtcentrum Moesel
  Behouden en renoveren van het buurtcentrum Moesel. De functies van De Stegel en buurthuis Moesel worden samengevoegd in een nieuw buurtcentrum.

Van 3 naar 4.

Uiteindelijk is een vierde mogelijke oplossing toegevoegd.

  4. Een accommodatie afgestemd op het totaalplaatje in Weert-Zuid
        De locatie en invulling van de maatschappelijke accommodatie wordt optimaal afgestemd met alle andere ontwikkelingen die spelen in deze wijk.

We begrijpen dat deze vierde mogelijkheid vragen bij u kunnen oproepen. Op de twee belangrijkste vragen geven we hieronder antwoord.

Waarom is deze vierde mogelijkheid toegevoegd?
In Weert-Zuid staat de komende jaren veel te gebeuren, onder andere op het gebied van woningen, vervanging van riolen, vernieuwing van straten, maar ook sociaal-maatschappelijke thema’s. De nieuwe maatschappelijke accommodatie moet onderdeel worden van de totale planontwikkeling voor Weert-Zuid.

Wat is de status van de 14 tijdelijke woningen?
Er is een voorstel gedaan voor het realiseren van 14 tijdelijke woningen op de locatie van de voormalige Zevensprong. Het College van B&W en de gemeenteraad vinden dat dit vraagstuk niet los mag worden gezien van de totale aanpak in Weert-Zuid. Doordat we deze vierde mogelijkheid nu verder gaan onderzoeken, betekent dit dat er op korte termijn geen woningen worden gerealiseerd op de locatie van de voormalige Zevensprong.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeenteraad heeft deze week besloten dat we verder kunnen met de verdere uitwerking van de hierboven genoemde oplossingen. Eerst maken we een gebiedsvisie: een globaal kader voor de ontwikkeling en toekomst van Weert-Zuid. Bij de ontwikkeling van deze gebiedsvisie informeren we jullie, de inwoners van Weert-Zuid. De maatschappelijke voorziening (oftewel: de accommodatie) is onderdeel van de gebiedsvisie.

Natuurlijk kijken we ook wat financieel haalbaar is. Als we alle informatie bij elkaar hebben, leggen we dit voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze welke van de 4 oplossingen het gaat worden.

Vragen?

Wanneer er nog vragen zijn dan kan altijd contact worden opgenomen met Lusan Korten – Kavelaars, projectleider, te bereiken op telefoonnummer 0495 – 575518 of per email l.korten@weert.nl of op het centrale e-mailadres weertzuid@weert.nl 

Dit jaar is veel gebeurd rondom de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. In het verleden heeft u zich geabonneerd op de digitale nieuwsbrief Weert-Zuid. Via deze nieuwsbrief, ditmaal in de vorm van een email, brengen we graag op de hoogte van het besluit dat het college vorige week genomen heeft. De gemeenteraad behandelt in februari 2021 het voorstel van het college.

Voorstel college: Toekomst van de maatschappelijke voorziening in Weert Zuid wordt gekoppeld aan de Gebiedsvisie.

Het College van B&W heeft dinsdag 15 december 2020 ingestemd met het voorstel om de verdere uitwerking van het realiseren van een maatschappelijke voorziening voor Weert-Zuid te koppelen aan de Gebiedsvisie Keent-Moesel. In deze visie wordt het voorstel gedaan om de maatschappelijke voorziening te laten landen op de locatie van het Microhalcomplex. De maatschappelijke voorziening wordt gecombineerd met woningbouw, aldus het voorstel richting de raad. De gemeenteraad neemt op 3 februari 2021 een besluit over het voorstel om de toekomst van de maatschappelijke voorziening te koppelen aan de Gebiedsvisie.

Achtergrond

De gemeenteraad heeft besloten dat er voor Weert-Zuid, in aanvulling op Keenterhart, één centrale maatschappelijke voorziening in het hart van Moesel moet komen. Deze voorziening moet onderdak bieden aan de verschillende verenigingen met hun eigen verenigingsactiviteiten. De activiteiten die nu gehuisvest zijn in De Stegel en het Buurtcentrum Moesel moeten vanuit deze centrale voorziening kunnen plaatsvinden.

De raad heeft destijds ingestemd met een nadere uitwerking van 4 mogelijke oplossingen voor de maatschappelijke voorziening in Moesel:

 • Nieuwbouw (locatie terrein aan de Nassaulaan voor de kerk De Verrezen Christus)
 • Renovatie / vernieuwbouw huidige Microhalcomplex (locatie Nassaulaan 5)
 • Renovatie / vernieuwbouw Buurtcentrum Moesel (locatie Christinelaan 25)
 • Integratie in de gebiedsvisie Keent-Moesel (locatie nader te bepalen)

Voorstel aan de raad

Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor de vierde variant: integratie in de Gebiedsvisie Keent-Moesel, waarbij een nieuwe maatschappelijke voorziening in combinatie met woningen wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige Microhalcomplex. Reden voor deze voorkeur is dat er in Weert-Zuid veel ontwikkelingen gaande zijn. Ontwikkelingen van ruimtelijke aard (onder anderen wonen, riool, openbare inrichting, verkeer) maar ook van maatschappelijke aard. Veel van deze ontwikkelingen zijn verbonden met elkaar. Het college kiest voor een integrale aanpak waarbij alle lopende vraagstukken en ontwikkelingen in een totale gebiedsvisie worden meegenomen. De gebiedsvisie wordt in dezelfde raadsvergadering behandeld als het voorstel over de maatschappelijke voorziening. Door deze integrale aanpak is de samenhang gewaarborgd en kunnen weloverwogen toekomstbestendige keuzes worden gemaakt.

Maatschappelijke voorziening én wonen

In de gebiedsvisie wordt de maatschappelijke voorziening bij voorkeur gecombineerd met woningbouw gerealiseerd in de buurt van het centrum van het gebied. Deze locatie is hiervoor geschikt omdat deze ligt tussen bestaande woningbouw en in de lijn van het centrum waardoor voldoende aansluiting is met het winkelgebied. Daarnaast is de grond van de Nassaulaan 5 eigendom van de gemeente, waardoor de realisatie van een maatschappelijke voorziening gemakkelijker is.

Luisteren naar de inwoners

In 2020 is een enquête uitgezet onder alle inwoners van Keent en Moesel, om te komen tot goed inzicht in de behoeften van de bewoners. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat inwoners veel waarde hechten aan een maatschappelijke voorziening in de wijk. Het college wil de raad ook voorleggen om de uitkomsten van die enquête mee te nemen in de verdere besluitvorming. 

Tot slot

Wanneer er nog vragen zijn dan kan altijd contact worden opgenomen op het centrale e-mailadres weertzuid@weert.nl

Nieuwe maatschappelijke voorziening voor Weert-Zuid

Nieuw gebouw op locatie Microhalcomplex

De gemeenteraad van Weert heeft tijdens de raadsvergadering van 3 februari 2021 het raadsvoorstel Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid aangenomen. Vorig jaar werden vier scenario’s voor de maatschappelijke voorziening aan de raad voorgelegd. De raad heeft besloten om te gaan voor het scenario om de toekomstige maatschappelijke voorziening in Weert-Zuid onderdeel uit te laten maken van de Gebiedsvisie Keent & Moesel.  Andere onderzochte scenario’s waren de renovatie/vernieuwbouw van het Microhalcomplex, nieuwbouw aan de Nassaulaan en renovatie/vernieuwbouw van Buurtcentrum Moesel.

Het besluit betekent concreet dat er op de locatie van het Microhalcomplex een nieuw gebouw komt waarin zowel de maatschappelijke voorziening als woningen worden gerealiseerd. De eerstvolgende stap is het actualiseren van het programma van eisen van de maatschappelijke voorziening. De huidige gebruikers van het buurthuis Moesel en de Microbar/De Stegel, wijkraden en bewoners worden hierbij betrokken. Uiteraard wordt ook goed nagedacht over de tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers.

Tot slot

Wanneer er nog vragen zijn dan kan altijd contact worden opgenomen op het centrale e-mailadres weertzuid@weert.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten