Ga terug naar:

Armoedebeleid 2021-2024

Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten

16-12-2020

Geldbiljetten in een portemonnee.

Geldbiljetten in een portemonnee.

Sinds 2018 zet de gemeente Weert extra in op armoedebestrijding. Het Aanvalsplan armoede loopt ten einde en vanaf januari wordt de inzet verankerd in het nieuwe beleidsplan 2021-2024. De gemeenteraad heeft op dinsdag 15 december ingestemd met dit plan. De komende jaren wordt er ingezet op het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ondanks de relatief korte periode van 3 jaar, hebben we met het Aanvalsplan armoede een stevige basis neergezet om de strijd tegen armoede aan te gaan. Vele organisaties, scholen, bedrijven en vrijwilligers hebben dit samen opgepakt. Daar ben ik trots op. Met het nieuwe beleid 2021-2024 gaan we de basis verder verdiepen en versterken.”

Experimenten & investeren

In het Aanvalsplan armoede is er extra geld vrijgemaakt om een armoedebeleid in Weert op te zetten. Er was ruimte om te experimenteren en te investeren. Van 2018 tot en met 2020 heeft de gemeente Weert verschillende nieuwe initiatieven opgezet. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in het opzetten van De VoorzieningenWijzer en SUN Weert en het kindpakket is uitgebreid. De VoorzieningenWijzer helpt inwoners besparen op vaste lasten en SUN Weert is er voor mensen in acute financiële nood. Daarnaast is er ingezet op tijdelijke acties, zoals de campagne ‘trek aan de bel’ om mensen met (dreigende) financiële problemen aan te sporen op tijd hulp te zoeken.

De gemeente heeft de initiatieven van de afgelopen 3 jaar samen met partners geëvalueerd. Samen is gekeken wat echt werkt en dus een vervolg moet krijgen. Daarnaast is ook gekeken wat mist en waar dus nog nieuwe acties nodig zijn.

Voorkomen, bestrijden en verzachten

In het nieuwe beleid wordt ingezet op 3 pijlers: het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede. Kinderen blijven een prioritaire doelgroep.

Met pijler 1 (voorkomen) wordt ingezet op bewustwording, kennis en vaardigheden om financiële problemen te kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn lespakketten over financiële redzaamheid, vroegtijdige inzet van Thuisadministratie Weerterland of het toegankelijk maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met weinig geld.

Met pijler 2 (bestrijden) wordt erop ingezet dat inwoners boven de armoedegrens uitkomen. Deze pijler raakt ook andere beleidsterreinen zoals participatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en beleid schulddienstverlening. Interventies in deze pijler zijn bijvoorbeeld De VoorzieningenWijzer of de inzet ‘155 Help een bedrijf’, een hulploket voor ondernemers.

Pijler 3 (verzachten) gaat over het mee kunnen doen en erbij horen. Dat je ondanks je financiële situatie even kan ontspannen en weer op kunt laden. Voorbeelden in deze pijler zijn het zomerpakket voor gezinnen met kinderen en de Meedoenbijdrage.