Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Begroting gemeente Weert 2024

Inzet op aantrekkelijk woon- en leefklimaat

6-10-2023
Luchtfoto skyline binnenstad Weert

Luchtfoto skyline binnenstad Weert

Het college van B&W heeft op 5 oktober de begroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Opnieuw een begroting waarbij financiële ruimte is voor de realisatie van de ambities uit het coalitieprogramma ‘Samen Doen: eerlijk, sociaal en ambitieus’. Het college zet in op het maatschappelijke voorzieningenniveau en de (positieve) gezondheid van Weertenaren. In de kadernota in juni is deze focus aangebracht, in de begroting is deze verder uitgewerkt.

De druk op de woningmarkt – die mede door de groei van de Brainport regio Eindhoven toeneemt – heeft invloed op het woon- en leefklimaat van de inwoners van Weert. Het college richt zich dan ook op een goed en aantrekkelijke voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, ontmoeten en zorg, naast het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor iedere doelgroep.

Wethouder Wendy van Eijk.

“Het voorzieningenniveau is belangrijk voor huidige en toekomstige inwoners, maar ook voor bezoekers die naar Weert komen vanwege de centrumfunctie die Weert heeft.”

Wethouder Wendy van Eijk

Realisatie van ambities

In 2024 bouwt Weert verder aan een sterke sociale basis voor iedereen. Aandacht heeft gezondheid, armoedebestrijding en maatschappelijke participatie. Door stimulering van het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad, heeft het college ook nadrukkelijk aandacht voor ‘energiearmoede’.

Het college verwacht de samenwerking in Midden-Limburg te intensiveren via de Regio Deal, waarvoor een nieuw voorstel wordt ingediend bij het Rijk en de Provincie. Om de uitvoering in de regio te versterken blijft Weert stevig investeren in samenwerkingsverbanden als SML (Samenwerking Midden-Limburg), Kempen~Broek en Keyport.

Bij de identiteit en eigenheid van Weert en de dorpen speelt erfgoed een grote rol. De restauratie van de Lichtenberg is daar een mooi voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de evenementen. De visie op evenementen en de vernieuwde citymarketingorganisatie gaan helpen om de verwondering in Weert en de herkenbaarheid buiten Weert te vergroten. Carnavalsseizoen 2024/2025 is Weert de 'Närrische kultuurstadt' van Europa. In 2024 vinden hiervan de voorbereidingen plaats. 

Het college zet de ingezette lijn bij de woningbouwopgave en het grondbeleid door. Een duurzame en veilige omgeving is hierbij uitgangspunt. Als het nieuwe kabinet de huidige plannen vervolgt, wordt de transitie van het landelijk gebied en de ontwikkeling van de agrarische sector in 2024 zeer belangrijk. In 2024 start de gemeente met een eigen gemeentelijk programma landelijk gebied. Ook wil het college de recreatieve functie van het buitengebied vergroten en aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars.

Financiële ruimte en onzekerheden

“We hebben voldoende financiële ruimte voor de realisatie van onze ambities, maar er zijn ook onzekerheden. Aan de inkomstenkant is onduidelijk hoeveel geld we na 2025 van het Rijk gaan ontvangen uit het Gemeentefonds. Ook is onduidelijk wat eventuele bezuinigingen bij het Rijk gaan betekenen voor de omvang van het gemeentefonds”, stelt Wendy van Eijk. De inflatie betekent onzekerheid aan de uitgavenkant. In de begroting is hiermee zoveel als mogelijk rekening gehouden.

Medewerkers zijn van groot belang om de ambities waar te maken en de resultaten te behalen. Weert kampt, net als veel organisaties, met veel vacatures. Met de nieuwe werkgeverscampagne positioneert Weert zich beter in de werkgeversmarkt.

Ontwikkeling van de tarieven

Dit alles heeft geleid tot een begroting 2024 die sluit met een positief saldo van ruim 1 miljoen euro. Het college wil de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk houden en deze niet harder laten stijgen dan de prijsontwikkeling. Het college stelt voor de lokale belastingen alleen te indexeren met 3,6% en niet verder te verhogen. De woonlasten voor de inwoners van Weert blijven hiermee ook in 2024 onder het landelijke gemiddelde.

Samen werken aan de groene thuishaven Weert

Samen met inwoners, ondernemers, het onderwijs, verenigingen en belangengroepen werkt Weert aan de ontwikkeling van de stad en dorpen. Het realiseren van de doelen uit de strategische visie 2030 - een groene en veilige thuishaven waar iedereen goed kan wonen, mee kan doen en elkaar kan ontmoeten – doet Weert met waardering voor ieders rol en verantwoordelijkheden. De gemeente pakt aan wat nodig is vanuit het algemeen belang en laat los wat net zo goed of zelfs beter door anderen kan worden georganiseerd.

Donderdag 9 november bespreekt de raad de begroting tijdens een openbare raadsvergadering. Deze is te volgen via gemeenteraad.weert.nl of www.weertfm.nl. De begroting 2024 is te bekijken op de website weert.begroting-2024.nl.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten