Bekendmaking ontwerp gebiedsvisie Keent en Moesel

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 25 november 2020 bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp ‘Gebiedsvisie Keent & Moesel’. Het plan is tevens digitaal beschikbaar via de website www.keentmoesel.nl 

Vanuit verschillende achtergronden hebben gemeente Weert en Wonen Limburg er voor gekozen om samen deze gebiedsvisie op te stellen. In de gebiedsvisie wordt aangegeven hoe een duurzame, toekomstbestendige transformatie van ongeveer 650 portieketagewoningen in Keent en Moesel nagestreefd wordt. Optimalisering en verduurzaming van maatschappelijke voorzieningen in Moesel en openbare ruimte in Keent en Moesel maken deel uit van de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie wordt aldus richting gegeven aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Keent en Moesel op sociaal en fysiek gebied. De gebiedsvisie is geen vastomlijnd plan. Het bevat een richting en biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen. In de loop van het proces, dat langere tijd in beslag zal nemen, zullen herijkingen plaats vinden.

De Gebiedsvisie Keent & Moesel dient in juridische zin te worden beschouwd als een beleidsregel. Een beleidsregel is een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Beleidsregels behoren tot de categorie besluiten van algemene strekking. Het instellen van beroep tegen beleidsregels – en op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht ook het maken van bezwaar daartegen – is uitgesloten in artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar verwachting zal de gebiedsvisie in februari 2021 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot voornoemd plan kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen dan verzoeken wij u hiertoe telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0495) 575 221.

Weert, 14 oktober 2020