Bestemmingsplan 3e gedeeltelijke wijziging Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 29 augustus 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘3e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde besluit. Het bestemmingsplan omvat de vormverandering van het agrarisch bouwblok aan de Pelmersheideweg 18.

Dit plan is op 3 juli 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBuitengeb2011H3-VA01.

Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juli 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘3e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg 18’ kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen dan wel niet tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk in het digitaal loket voor meer informatie.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 30 augustus 2018). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 20 juli 2018).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.9a lid 4 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 18 juli 2018

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.