Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Het bestemmingsplan is:

 •  Vastgesteld op 26 juni 2013
 •  In werking getreden op 16 augustus 2013
 • Onherroepelijk geworden op 18 februari 2015 met inachtneming van het volgende:
  - De aanduiding 'voormalige agrarische bedrijfswoning' ter plaatse van de Zoomweg 36 is vernietigd.
  - De bestemmingen voor de locaties Koenderstraat 9 en Tobbersdijk 64 zijn vernietigd.
  - De dubbelbestemming ‘Waarde – Ecologie’ ter plaatse van de Grotesteeg 4 is vernietigd.
  - De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch uitgesloten – uitbreiding dierenverblijf’ ter plaatse van de Vetpeelweg 3 is vernietigd.
  - Doorgehaald is artikel 4.3.1 sub a.
  - Doorgehaald is artikel 6, lid 6.8.1, onder 8 voor wat betreft de woorden: ‘met uitzondering van de randen aansluitend aan de bestaande bebouwing’.
 • De gemeenteraad dient binnen 16 weken een nieuw besluit te nemen met betrekking tot de locaties Koenderstraat 9 en Tobbersdijk 64 alsmede artikel 6, lid 6.8.1, onder 8.

Downloads