Bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong. Weert

 

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 3 oktober 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 13 november 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 – Tungeler Dorpsstraat ong.’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 25 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 – Tungeler Dorpsstraat ong.’

Het bestemmingsplan omvat het verplaatsen van een bestaande bouwtitel aan de Tungeler Dorpsstraat ong. naar de Gebleektesteeg tussen de woningen Vensteeg 2 en Gebleektesteeg 5. De overige gronden op de kavel aan de Gebleektesteeg worden herbestemd tot ‘Tuin’. De gronden aan de Tungeler Dorpsstraat ong. worden herbestemd tot ‘Agrarisch’.

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 – Tungeler Dorpsstraat ong.’ is NL.IMRO.0988.BPGebleektesteeg3-VA01.

Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 25 september 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘Gebleektesteeg 3 – Tungeler Dorpsstraat ong.’, bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 14 november 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 4 oktober 2019).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 2 oktober 2019

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.