Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bestemmingsplan wijzigen

Opgelet! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente Weert vanaf 1 september 2023 omgaat met aanvragen en verzoeken over de fysieke leefomgeving. Op www.weert.nl/omgevingsplan lees je hier meer over.

Als u gaat (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

Vaststellen bestemmingsplan

 • De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp) bestemmingsplan.
 • Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
 • Vervolgens ligt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar maken (zienswijzen).
 • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 • Binnen 4 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Voorwaarden

De gemeente is verplicht een bestemmingsplan voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen op te stellen. Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn voor zowel de bebouwde gebieden als het buitengebied. Het kan ook zijn dat de provincie of het Rijk een bestemmingsplan (inpassingsplan) heeft opgesteld.

Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te herzien. De legeskosten voor zo'n verzoek bedragen € 750,-.

Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

Meenemen

U stuurt een brief met daarin uw beargumenteerde verzoek. Het is raadzaam tevens schetsen of tekeningen mee te nemen of mee te sturen over:

 • De huidige situatie.
 • Uw mogelijke bouwplannen.

Op deze wijze kan worden bezien of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Verzoeken tot wijziging kunnen dus leiden tot verandering van het bestemmingsplan. Indien u het niet eens bent met de voorgenomen aanpassingen in het bestemmingsplan, dan dient u uw reactie met argumenten te onderbouwen en deze schriftelijk in te dienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening).

Tips

 • Als u wilt gaan bouwen, doe dan eerst de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Blijkt daaruit dat u deze vergunning nodig heeft, vraag deze dan direct aan via hetzelfde omgevingsloket. Het bevoegd gezag zal het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan automatisch koppelen aan uw aanvraag. 
 • Het bevoegd gezag zal altijd reageren met een ontvangstbevestiging. Het bevoegd gezag kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstantie als de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. 

Buitengebied

Woont u in een buitengebied of wilt u hier een woning kopen, dan kan dit belangrijke beperkingen tot gevolg hebben. Zo kunnen bepaalde uitbreidingen niet toegestaan zijn en kan met name de aankoop van een voormalig agrarisch bedrijf problemen opleveren gelet op de strijdigheid van het gebruik met het bestemmingsplan. Dit kan ertoe leiden dat het strijdige gebruik beëindigd moet worden en u de woning moet verlaten.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten