Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bestemmingsplannen

Opgelet! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente Weert vanaf 1 september 2023 omgaat met aanvragen en verzoeken over de fysieke leefomgeving. Op www.weert.nl/omgevingsplan lees je hier meer over.

 De bestemmingsplannen van de gemeente Weert kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden, etc.

Bij de aanschaf of huur van een woning is het van belang te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden gedaan in de directe leefomgeving? Deze informatie kan u helpen bij de keuze voor een woning.

Op de website 'www.ruimtelijkeplannen.nl' kunt u zoeken op adres, de naam van een plan, het identificatienummer of op 'Weert' voor alle bestemmingsplannen in de gemeente Weert. 
Als u vervolgens een bestemmingsplan opent, ziet u in het midden een kaart van het plangebied. Via de tab 'Documenten' aan de rechterkant, kunt u doorklikken naar alle bijbehorende stukken.

Is het door u gezochte bestemmingplan niet digitaal beschikbaar? Neem dan even contact op met de gemeente.

Officiële bekendmakingen / zienswijze indienen

Is het bestemmingsplan nog in procedure? Dan staat ook de officiële bekendmaking op de website erbij. In de bekendmaking staat dan beschreven hoe en binnen welke termijn u een zienswijze kunt indienen.
U kunt de bekendmakingen van bestemmingsplannen ook vinden op de pagina 'Officiële bekendmakingen'. Het is ook mogelijk deze bekendmakingen automatisch per e-mail te ontvangen. 

In dit stappenplan kunt u lezen hoe u een digitaal bestemmingsplan kunt raadplegen.

  • De bestemmingsplannen van de gemeente Weert zijn te vinden op de landelijke website 'RuimtelijkePlannen.nl'. Hier kunt u zoeken op adres, de naam van een plan, het identificatienummer of op 'Weert' voor alle bestemmingsplannen in de gemeente Weert.
  • Als u vervolgens een bestemmingsplan opent, ziet u in het midden een kaart van het plangebied. Via de tab 'Documenten' aan de rechterkant, kunt u doorklikken naar alle bijbehorende stukken.
  • Vervolgens krijgt u te zien waaruit het desbetreffende bestemmingsplan bestaat en wanneer het bestemmingsplan is goedgekeurd, vastgesteld en in werking is getreden.
  • In de plankaart zoekt u de plek op waar u meer over wilt weten.
  • Aan de hand van de legenda op de kaart kunt u zien welke bestemming(en) er op het perceel van toepassing is/zijn.
  • Vervolgens gaat u kijken in de toelichting en voorschriften (pdf-bestand). In de voorschriften staat vermeld wat voor soort bebouwing of gebruik er mag plaatsvinden. Daarnaast leggen de voorschriften vast hoe er gebouwd mag worden. Zo worden bijvoorbeeld de maximale afmetingen genoemd en de eventuele afstand tot aangrenzende percelen. In de toelichting zijn de kenmerken van een plangebied vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt.
  • Nadat u het bestemmingsplan bekeken hebt, is het van belang dat u bekijkt of er een paraplubestemmingsplan geldt voor het gebied waar u meer informatie over wilt hebben.
    Wanneer de gemeente een regeling wil laten gelden voor een bepaald gebied waar op verschillende bestemmingsplannen van kracht zijn, wordt er een paraplubestemmingsplan gemaakt. Deze onderliggende bestemmingsplannen worden dan alleen op dat punt waar de regeling voor geldt gewijzigd door het paraplubestemmingsplan.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan regels over het (ver)bouwen en gebruik van de grond en de gebouwen in de gemeente Weert. Er wordt omschreven waar wel en niet gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden dit mag. Daarnaast geeft het aan waar zich bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijvigheid of horeca mogen bevinden, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

Een toelichting. De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. In de toelichting wordt het rijks, provinciaal- en gemeentelijk beleid weergegeven, worden de kenmerken van een wijk vastgelegd, komen milieuaspecten aan de orde en worden eventuele ontwikkelingen in
het plangebied in kaart gebracht.

Een plankaart (na  1 juli 2009 een 'verbeelding' genoemd). De plankaart is een soort plattegrond van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Hierop staan onder andere de bestemmingen die aan gronden zijn toegekend. Daarnaast staan er voorwaarden op de kaart voor bebouwing, bijvoorbeeld de maximale hoogte en oppervlakte.

Regels (voor 1 juli 2008 'voorschriften' genoemd).  De planregels geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn verschillende regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. In het landelijke gebied wordt er vaak ook een stelsel van aanlegvergunningen opgenomen.

Wat is een aanlegvergunning?

Een aanlegvergunning geeft toestemming om een weg aan te leggen, stukken grond op te hogen of juist af te graven of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.
Voor landschappelijk gevoelige gebieden zoals bosgebied, natuurgebied en buitengebied, kan in een bestemmingsplan staan dat een aanlegvergunning nodig is, of dat het verlenen van een vergunning niet mogelijk is. Deze bepalingen beschermen het landschap voor aantasting door aanlegactiviteiten.

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u terecht bij de gemeente, afd. Vergunning, Toezicht en Handhaving, tel. (0495) 575 000.

 

Zie ook: Beleidsregels voor het afwijken van een bestemmingsplan

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten