Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde omgevingsvergunning, een foute belastingaanslag of overschrijding van de doorlooptijd. De gemeente doet een uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwarencommissie

  • In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
  • Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
  • In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Beroepschrift

  • Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
  • U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
  • De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
  • Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.