Bomen kappen

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Bomen kappen

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet u een omgevings-vergunning hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Voorwaarden

Voor het kappen van bomen of andere houtopstanden geldt een meldingsplicht. U kunt dit melden met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.
Als u dit volledig ingevuld retourneert, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is. Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor de bomen of houtopstand in kwestie, kunt u direct beginnen met de werkzaamheden. In de periode 15 maart-15 juli mag, in verband met het broedseizoen, op grond van de Flora- en Faunawet geen kap of snoei plaatsvinden.

Als een boom in het bomenregister staat vermeld, is het wel nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het betreft dan vaak monumentale bomen of bomen en hout­opstanden die zich in beschermde gebieden bevinden. Het college van B&W zal in dat geval bepalen of een omgevings­vergunning aan u wordt verleend.

De proceduretijd bedraagt 8 weken. Als het college van B&W besluit een omgevingsvergunning aan u te verlenen, wordt deze in de eerst volgende editie van De Trompetter/Land van Weert
gepubliceerd. Na publicatie is er een bezwaartermijn van 6 weken. Als dit niet leidt tot ingediende bezwaren kunt u, rekening houdende met het broedseizoen, direct overgaan tot het vellen van de bomen of de houtopstand.

Als publicatie wel leidt tot bezwaren, zal dit een vertragende werking hebben op de beoogde kap. Bij twijfel over de procedure, is het verstandig vooraf advies in te winnen bij de Gemeente Weert, tel. (0495) 575 000.

Achtergrondinformatie

De eis van een omgevingsvergunning kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door de gemeenteraad een regeling opgenomen op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. De APV beoogt waardevolle houtopstanden te beschermen.

Niet in alle gemeenten zal de regeling voor het kappen van houtopstanden hetzelfde zijn. De bepalingen zullen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Boswet

De Boswet beoogt het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. In het kader van de Boswet is daarom met name het herplanten van bomen van belang. Door herplanting blijft het bosgebied in stand. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, dit betreft o.a. wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden echter steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de APV het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

Uitzonderingen

In de meeste gevallen zal voor het kappen van een houtopstand of boom een vergunning benodigd zijn op grond van de APV. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In de model-APV, de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, worden onder andere de volgende uitzonderingen op het verbod gemaakt:

  1. Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden, beiden voor zover niet bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen.
  2. Vruchtbomen en windschermen rond boomgaarden.
  3. Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar en bestemd en gekweekt als kerstboom op een hiertoe bestemd terrein.
  4. Kweekgoed.
  5. Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
  6. Houtopstand die geveld wordt krachtens de Plantenziektewet of krachtens aanschrijving van de gemeente.

De eerste 4 uitzonderingen vloeien voort uit de Boswet. In deze gevallen is geen omgevingsvergunning vereist maar moet een melding gedaan worden bij het bureau Laser van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor het kappen van alle andere houtopstanden is op grond van de APV een vergunning vereist van de gemeente.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Bomen kappen'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

snoeivergunning; toestemming tot het omhalen van een boom; kapvergunning; velvergunning; zagen; neerhalen; vellen; kappen; snoeien; ruimen; hakken; omhakken; rooien; hakvergunning; omhakken; ontwortelen; omzagen; verwijderen; bomen; struiken; kap vergunning; tak; boom; zaag; wortel; bladval; overhangende; snoeihout; bomen rooien; bomen verwijderen; boom rooien; boom verwijderen; boom vellen; bomen vellen; boom kappen; bomen kappen; boom neerhalen; bomen neerhalen; bomen verwijderen; boom snoeien; bomen snoeien; boom zagen boom omzagen; bomen zagen; bomen omzagen; kapvergunningen; hout; boom omhakken; bomen omhakken;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten