Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

Als u als eigenaar of huurder van een pand of woning wilt gaan (ver)bouwen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Veel kleinere bouwwerken zoals het plaatsen van een prieel zijn vergunningsvrij.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Gang van zaken

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van VROM, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen.
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Gefaseerde aanvraag

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het in de meeste gevallen mogelijk de activiteiten apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Vooroverleg

Bij een vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing. En moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen.

De gemeente adviseert burgers en ondernemers te beginnen met een vooroverleg. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden. De legeskosten van een vooroverleg bedragen 50% van de totale verschuldigde leges. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden voornoemde leges in mindering gebracht van de totaal verschuldigde leges.

Milieumelding voor bedrijven

Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen. Controleer online via het afwegingsmodel op www.aimonline.nl of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening kunt u beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de procedure moet u daarvoor wel eerst bezwaar aantekenen (reguliere voorbereidingsprocedure) of een zienswijze indienen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Voorwaarden

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van wat u wilt bouwen. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Vergunningvrij bouwen

U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer uw bouwvoornemen geen wezenlijke veranderingen in het aanzicht van de woning tot gevolg heeft. Overigens is het wel makkelijker gebouwen aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger 10 jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Denk daarbij aan de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Toets uw bouwwens aan de criteria volgens de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent!

2. Bouwen met een omgevingsvergunning

Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig dan kunt u deze bij hetzelfde omgevingsloket direct digitaal aanvragen.

Bij een vergunningsplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan

 • Het bestemmingsplan.
 • De gemeentelijke bouwverordening.
 • Het Bouwbesluit.
 • De redelijke eisen van welstand (bijvoorbeeld volgens de Welstandsnota).

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouwing rekening met zaken als kabels en leidingen (telecommunicatie, gas, riool, elektriciteit e.d.). Dit moet u apart aanvragen bij de betreffende leveranciers of instellingen.

De gemeentelijke bouwverordening is via deze website te bekijken.

Wat heeft u nodig?

Afhankelijk van uw aanvraag, 1 of meer tekeningen (van zowel de huidige als de gewenste situatie) met informatie over

 • De plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk.
 • Lengte- en dwarsdoorsneden.
 • Alle gevelaangezichten.
 • Principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk.
 • Constructieberekeningen.
 • Situatieschets.
 • Mogelijk andere vergunningen die hierop betrekking hebben.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

Achtergrondinformatie

U wilt een bouwwerk gaan realiseren of gaan gebruiken in strijd met het geldende bestemmingsplan? Wat moet u doen? Er bestaan dan twee mogelijkheden:

1. u hoeft niets te doen
Indien door u een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt aangevraagd. Door het aanvragen van voornoemde vergunning vraagt u automatisch aan om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

2. u dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning stedenbouw in te dienen.
Indien door u geen aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd en u toch wilt afwijken van het bestemmingsplan.
Voor meer informatie kijkt u bij het product: bestemmingsplan, toestemming.

Vermindering of teruggave legeskosten

Als u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning intrekt of na afgifte van de vergunning afziet van de bouw, heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vermindering of gedeeltelijke teruggave van de legeskosten.

Huurder mag ook (ver)bouwen!

Als huurder kunt u - onder bepaalde omstandigheden - aan uw woning of pand (ver)bouwen. Neem hierover wel vooraf contact op met uw verhuurder!

Bezwaren van omwonenden

Het is niet uit te sluiten dat uw omgeving of buren minder blij zijn met uw bouwproject. Eventuele bedenkingen tegen uw project worden meegewogen bij de beoordeling van uw aanvraag. Voorkom daarom teleurstellingen en praat eerst met uw buren over uw plannnen!

Archeologie

Bij het aanvragen van omgevingsvergunning is het raadzaam om vooraf bij de gemeente te controleren of er belangrijke archeologische resten zich in de bodem zouden kunnen bevinden.