Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg

Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bioboxen, bouw- of schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeente grond (openbare weg) geldt: alleen wanneer op eigen terrein géén ruimte is. Plaatsingsvoorwaarden zijn afhankelijk van situatie en plaats (zie voorwaarden).

Kosten

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (niet zijnde eigen grond) is men altijd precario verschuldigd. Voor het plaatsen van voorwerpen op grond waar betaald parkeren geldt, zijn er aparte tarieven voor gefiscaliseerde zones 1 en 2. Voor grotere bouwactiviteiten wordt een waarborgsom gevraagd.

Leges omgevingsvergunning: € 59,00

 

Algemeen tarief

per m²:
€ 0,34 per dag, € 1,70 per week, € 5,10 per maand, € 56,10 per jaar met een minimum van € 28,65

Voorwerpen in gefiscaliseerde zones

per m²:
€ 0,92 per dag, € 4,75 per week, € 14,25 per maand, € 156,75 per jaar met een minimum van € 28,65

Gang van zaken

Wilt u toestemming vragen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg? Zorg er dan voor dat u dit tijdig van te voren doet.
Een melding doet u minimaal 10 werkdagen van te voren. Wanneer u vergunningplichtig bent, dan vraagt u minimaal 3 weken van te voren (op grond van de Wabo) een omgevingsvergunning aan. Of u Melding- of vergunningplichtig bent, leest u bij de voorwaarden.

Een melding doet u met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.

Voor kranen vanaf de weg dienen ook verkeersmaatregelen genomen te worden. Dit gebeurt in overleg met de verkeerdeskundige van de gemeente Weert.

Voorwaarden

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

 1. Het is verboden om zonder vergunning van het college de weg of een gedeelte van de weg te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen op of boven de weg:
  a. als dat niet minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het college vastgesteld formulier of;
  b. wanneer dat wel minimaal 10 werkdagen van te voren is gemeld middels een door het college vastgesteld formulier en uiterlijk op de 10e werkdag na de melding een tegenbericht is ontvangen dat de melding niet akkoord bevonden is.

 2. Is op de 10e werkdag na de melding geen tegenbericht ontvangen dan is de melding van rechtswege akkoord bevonden en dan is geen vergunning nodig.

 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is een vergunning in elk geval nodig in een of meer van de volgende situaties:
  a. Het voorwerp komt op een plek op de singels in de binnenstad van Weert of binnen die singels, op de Stationsstraat, de Maaspoort of de Driesveldlaan;
  b. Het voorwerp zal langer dan 5 dagen op of boven de weg aanwezig zijn;
  c. Het voorwerp komt op een plek, waarop betaald parkeren of vergunningparkeren geldt;
  d. Het voorwerp komt niet direct voor of naast het eigen perceel van aanvrager te staan maar voor of naast het perceel van een ander.

 4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de in het eerste lid genoemde vergunning onder meer ook worden geweigerd én de melding is in elk geval, ook zonder het tegenbericht als bedoeld in lid 1 onder b, niet akkoord bevonden:
  a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
  b. indien het beoogde gebruik gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg;
  c. indien het beoogde gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 6. Het verbod in het eerste lid geldt niet:
  a. voor evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;
  b. voor terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2 onder d;
  c. voor standplaatsen als bedoeld in de gemeentelijke Standplaatsenverordening;
  voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal wegenreglement.