Ontwerp beleidsnotitie ‘Extra ruimte voor zonneweides’

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 16 april 2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 27 mei 2020 bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp Beleidsnotitie ‘Extra Ruimte voor Zonneweides’. Zoals gebruikelijk is dit document ook digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Weert, zie het pdf-bestand onderaan deze pagina. In verband met de corona-crisis dringen wij er op aan het document zoveel als mogelijk digitaal te raadplegen. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de gemeente Weert. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, onder andere grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking binnen de gemeentegrenzen. Om voldoende energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen, blijkt in elk scenario dat de gemeente er niet aan ontkomt om buiten het stedelijk gebied maatregelen ten behoeve van energieopwekking te treffen, zoals zonneweides en windparken. De huidige Tweede partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 (hierna Structuurvisie) biedt onvoldoende ruimte om grootschalige opstelling van zonnepanelen in het buitengebied te realiseren. De mismatch tussen ambitie en huidige kaders wordt door extra ruimte voor zonneweides te creëren overbrugd. Om hieraan invulling te kunnen geven, is in de bijgevoegde experimentele beleidsnotitie “Extra ruimte voor zonneweides” beschreven op welke wijze verruiming van het huidige beleid mogelijk is. 

Naar verwachting zal de experimentele beleidsnotitie op 8 juli 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreacties met betrekking tot voornoemde beleidsnotitie kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw inspraakreactie mondeling naar voren wenst te brengen dan verzoeken wij u hiertoe telefonisch of via email een afspraak te maken via telefoonnummer (0495) 575 354 of t.fijlstra@weert.nl.

Weert, 15 april 2020

Downloads

Bestand Grootte
Ontwerp Beleidsnotitie Extra ruimte voor zonneweides.pdf (3.7 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.