Hulp voor ondernemers / organisaties

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal landelijke regelingen.

  Let op: u kunt deze regeling niet meer aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen, zie de informatie hieronder.

Er is extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Via een versnelde procedure kunnen zelfstandig ondernemers aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum krijgen voor levensonderhoud, de zogenaamde Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers.

Ondersteuning kon worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kon een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen die ontstaan zijn door de coronacrisis. De Tozo kon met terugwerkende kracht worden aangevraagd binnen de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

De Tozo regeling is met ingang van 1 juni 2020 verlengd met 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot 30 september 2020. Hierover leest u meer onder Tozo 2.

AOW'ers en grenswerkers

Vanaf 1 mei 2020 komen ook grenswerkers en AOW’ers in aanmerking voor Tozo. Uiteraard moeten deze zelfstandigen ook aan de Tozo-voorwaarden voldoen.

AOW’ers

De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen vanaf 8 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Dit kan via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online.

Grenswerkers

De zelfstandig ondernemer die in Nederland woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan vanaf 8 mei bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen. Dit kan via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online.

De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf 18 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. De aanvraag kan worden gedaan bij de gemeente Maastricht. Zij behandelen alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo voor het hele land.

Corona - Tozo1

Klik voor een grotere versie.

 Let op: u kunt deze regeling niet meer aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen, zie de informatie hieronder.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De regeling is bedoeld voor ondernemers die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen komen en bestaat uit een aanvullende inkomensondersteuning voor de kosten van levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 kunt u tot en met 30 september aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen via de gemeente. Dit kan vanaf 1 juni.

Verlenging aanvragen via SOLO

U heeft eerder via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) een aanvraag ingediend en u wilt nu een verlenging aanvragen. Wat moet u doen?

Om een verlenging aan te vragen gaat u naar uw “Persoonlijke Internet Pagina (PIP)” op de SOLO-website. Volg onderstaande stappen:

 • Open uw eerdere zaak.
 • Klik geheel onderaan de pagina onder het kopje “Acties” op de link “Verlenging aanvragen”.
 • Kijk goed naar alle vragen en eerder gegeven antwoorden. Waar nodig past u deze antwoorden aan.
 • Verstuur uw nieuwe aanvraag.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’?

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast

Belangrijkste verschil is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij 'Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?'.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september.

 • Ondernemers bij wie Tozo eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging aanvragen voor juni, juli, augustus en september
 • Ondernemers bij wie Tozo eind juni afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september
 • Ondernemers bij wie Tozo eind juli afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maand augustus en september.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo 1?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro.

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen?

Via de website www.krijgiktozo.nl kan een ondernemer zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. (Let op: deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer.) Als uit de beslisboom blijkt dat de ondernemer mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt de ondernemer rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met de gemeente via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online. Er wordt dan bekeken of de ondernemer onder de tijdelijke regeling valt.

 Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf.

Corona - Tozo2

Klik voor een grotere versie.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind september aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van maximaal 6 maanden. De regeling is bedoeld voor ondernemers die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen komen en bestaat uit een aanvullende inkomensondersteuning voor de kosten van levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. De verlengde regeling (Tozo 3) loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Ook als u nog geen gebruik heeft gemaakt van Tozo kunt u ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer kan ik Tozo 3 aanvragen?

In tegenstelling tot Tozo 1 en Tozo 2, kan Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Alleen in de maanden oktober en november 2020 kunt u met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 Tozo 3 (uitkering levensonderhoud) aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020. Het is  met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik al Tozo 2 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 3, dan kunt u verlenging aanvragen via de gemeente.  Dit kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met uiterlijk 31 maart 2021.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 3?

De Tozo 3 zonder vermogenstoets loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. U kunt de nieuwe voorwaarden bekijken op de website van de Rijksoverheid.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 3 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan (als u aan de voorwaarden voldoet) worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Kan ik een beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 of Tozo 2 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van uw onderneming. In het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het artikel meerdere handige links naar onder meer hoe een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting te maken zijn.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het ondernemers-klankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen óók zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Aanvragen?

Onderstaand treft u de aanvraagformulieren aan voor de Tozo 3. Na invulling van één van de formulieren, kunt u deze mailen naar bbz@weert.nl.

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. (Let op: deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer.) Als uit de beslisboom blijkt dat u mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online. Er wordt dan bekeken of u onder de tijdelijke regeling valt.

 Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf.

Corona - Tozo3

Klik voor een grotere versie.

Het Bbz biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van een aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 Help een Bedrijf bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. Ook kunt u een aanvraag indienen via het Sociaal Ondernemersloket Online.

De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) int tot 30 juni 2020 geen belastingen bij niet-woningen. Denk hierbij aan bedrijven, kantoren, winkels,  culturele instellingen, maatschappelijke accommodaties en sportaccommodaties. Er worden in deze periode ook geen aanslagen toeristenbelasting en precario gestuurd.

De gemeente zet haar actieve invorderingen voor verenigingen en instellingen stop tot 30 juni 2020. Dit betekent dat de gemeente in die periode geen betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen naar verenigingen of instellingen stuurt.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen
De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen
Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

Vanaf 15 mei a.s. kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Kijk voor meer informatie op www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet of kijk op de website van VECOZO. Voor vragen over uw aanvraag of inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen tussen 22 juni en 12 juli 2020 bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.
U kunt de TOFA aanvragen via de website van UWV. Hier vindt u ook meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer: 0495 575 000.

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

Op krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

  Let op! Deze pagina werkt niet goed in browser Internet Explorer! Gebruikt een andere browser, bijboorbeeld Microsoft Edge, Safari, Google Chrome of Firefox.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

 

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!