Hulp voor ondernemers / organisaties

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Er komt extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Via een versnelde procedure kunnen zelfstandig ondernemers aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum krijgen voor levensonderhoud. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als de ondernemer pas in mei in de financiële moeilijkheden komt, kan er op dat moment nog een aanvraag gedaan worden voor ondersteuning. De gemeente heeft een versnelde procedure tot voorschotverstrekking ingericht voor zzp’ers die financieel in de knel komen. Om de regeling uit te voeren, zet de gemeente extra medewerkers in.

Is er sprake van acute geldnood?
Als er sprake is van acute geldnood, waardoor er niet meer aan de dagelijkse kosten van levensonderhoud voldaan kan worden (voeding, vaste lasten en onderdak), dan kunnen ondernemers contact opnemen met de gemeente. Dat kan via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online. Er wordt dan bekeken of de ondernemer onder de tijdelijke regeling valt. Als dat het geval is, kan er vooruitlopend op de aangekondigde steunmaatregelen al een financieel voorschot verstrekt worden. Via de website www.krijgiktozo.nl kun je zelf beoordelen of je in aanmerking kom voor de regeling. (Let op: deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer)
Aanvraag van Tozo regeling.

 Klik voor een grotere versie.

Het Bbz biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van een aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 Help een Bedrijf bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. Ook kunt u een aanvraag indienen via het Sociaal Ondernemersloket Online.

De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) int tot 30 juni 2020 geen belastingen bij niet-woningen. Denk hierbij aan bedrijven, kantoren, winkels,  culturele instellingen, maatschappelijke accommodaties en sportaccommodaties. Er worden in deze periode ook geen aanslagen toeristenbelasting en precario gestuurd.

De gemeente zet haar actieve invorderingen voor verenigingen en instellingen stop tot 30 juni 2020. Dit betekent dat de gemeente in die periode geen betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen naar verenigingen of instellingen stuurt.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen
De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen
Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer: 0495 575 000.

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen (maatregelen 12 maart , maatregelen 17 maart) en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

Op krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

  Let op! Deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

  Op dit moment kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. De Tozo regeling is sinds woensdag 24 maart beschikbaar en er komen op dit moment veel aanvragen tegelijk binnenkomen. Hierdoor is het druk op de website. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen, maar vragen u ook om het op een later moment te proberen.

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

Nieuws

25-03-2020 Gemeente Weert neemt maatregelen om ondernemers en instellingen te helpen
23-03-2020 Sociaal ondernemersloket online (SOLO)
19-03-2020 Soepelere regels bevoorrading winkels
19-03-2020 Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond en blijf thuis!