Hulp voor ondernemers / organisaties

"Alleen samen krijgen we corona onder controle"

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal landelijke regelingen.

De regelingen Tozo 1, 2, 3 en 4 zijn afgesloten en kunt u niet meer aanvragen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt de Tozo met 3 maanden verlengd.

De verlengde regeling (Tozo 5) loopt van 1 juli 2021 tot met 30 september 2021. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Informatie over Tozo 5 (Infographic).

Klik voor een grotere versie.

Wanneer kan ik Tozo 5 aanvragen?

Tozo 5 kunt u vanaf 1 juli 2021 aanvragen voor juli, augustus en september 2021. Net als in de Tozo 4 is er sprake van een beperkte aanvraagperiode om met terugwerkende kracht de regeling te kunnen aanvragen.

In augustus en september 2021 kunt u de uitkering aanvragen met één maand terugwerkende kracht. Dus in augustus 2021 kunt u een uitkering aanvragen juli, augustus en september 2021. In september 2021 kunt u een uitkering aanvragen voor augustus en september 2021.

In de maand juli 2021 is het niet meer mogelijk Tozo aan te vragen voor juni 2021.

Krijg ik automatisch Tozo 5 als ik al Tozo 4 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 5, dan kunt u (verlenging) aanvragen via de gemeente. Dit kan vanaf 1 juli 2021.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 5’?

De Tozo 5 heeft dezelfde voorwaarden als de Tozo 4. U vindt alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 5 aanvragen?

U kunt de uitkering voor kosten van levensonderhoud, als u aan de voorwaarden voldoet, aanvragen over de maanden juli, augustus en september 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Per 1 oktober 2021 stopt de Tozo-regeling. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Bbz blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  Het Bbz is een voorziening met strenge voorwaarden en waarvan de behandeling een lange doorlooptijd heeft.  

Kan ik een beroep doen op de Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 of Tozo 4 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

U kunt geen beroep doen op Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Aanvragen?

Onderstaand treft u de aanvraagformulieren aan voor de Tozo 5. Na invulling van één van de formulieren, kunt u deze mailen naar bbz@weert.nl.

Aanvraagformulier Tozo 5

Verlengingsformulier Tozo 5

Via de website www.krijgiktozo.nl kan een ondernemer zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. (Let op: deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer.) Als uit de beslisboom blijkt dat de ondernemer mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt de ondernemer rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met de gemeente via Stichting 155 Help een Bedrijf of via het Sociaal OndernemersLoket Online. Er wordt dan bekeken of de ondernemer onder de tijdelijke regeling valt.

De Tozo is er om zelfstandig ondernemers te helpen de coronacrisis te overleven. Helaas lukt dat niet voor alle bedrijven. Gaat het niet goed met uw bedrijf en weet u niet of u moet stoppen of doorgaan? Denk u na over een nieuw beroep of een nieuwe baan of omscholing? Dit heet heroriëntatie.

Welke hulp kunt u krijgen?

Een bedrijfsadviseur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek brengt de bedrijfsadviseur samen met u de situatie in kaart, stelt een diagnose en kijkt naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw onderneming. Het IMK is vanwege de expertise op het gebied van ondernemers door de gemeente gevraagd om deze hulp te verzorgen.

Wat zijn de kosten?

De hulp is gratis. We vragen van u alleen een investering in tijd.

Wilt u van deze hulp gebruikmaken?

Meldt u zich dan aan via de website: www.imk.nl/herorientatiegesprek.    

Na aanmelding neemt een bedrijfsadviseur van het IMK contact met u op.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen

De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen

Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

Door het coronavirus komen steeds meer mensen in financiële problemen. Het kabinet heeft daarom besloten dat er tijdelijk extra financiële ondersteuning komt. De regeling heet: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) én wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Het is een tegemoetkoming voor huishoudens voor situaties waarin vanwege corona betalingsmoeilijkheden ontstaan en bestaande regelingen tekortschieten. De focus van de regeling is gebaseerd op uw woonkosten.

De regeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd en loopt tot 30 september 2021.

Voor meer informatie en een aanvraagformulier, zie de pagina 'TONK' op deze website. 

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail: bbz@weert.nl

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

Op krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

  Let op! Deze pagina werkt niet goed in browser Internet Explorer! Gebruik een andere browser, bijvoorbeeld Microsoft Edge, Safari, Google Chrome of Firefox.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

  • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en Ondernemend Nederland hebben een noodlijn voor ondernemers. Ondernemers die hun hart willen luchten, bijvoorbeeld over hun gesloten zaak, of ondernemers die graag het verhaal over hun benarde persoonlijke situatie kwijt willen, kunnen deze noodlijn bellen. De noodlijn is van maandag t/m vrijdag te bereiken op 088-9990000.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Het Ondernemersklankbord (OKB) ondersteund ondernemers gratis in deze uitdagende tijd, met advies en een luisterend oor. 

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.
Ook op de website van de Rijksoverheid is veel informatie voor ondernemers te vinden, zie de pagina 'Ondernemers en bedrijven'.

Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten