Inschrijfvoorwaarden bouwkavel Kapelheuvelstraat

(d.d. 5 mei 2021)

Aan de Kapelheuvelstraat in Swartbroek ligt een bouwkavel die voor particulier opdrachtgeverschap wordt uitgegeven.

De gemeente verzorgt de inschrijving en bepaalt door loting de volgorde van de inschrijvers om op gesprek te komen voor deze bouwkavel.

1. Inschrijvingsvoorwaarden

 1. Inschrijving staat alleen open voor particuliere opdrachtgevers.
 2. Particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.
 3. Partnerschap
  Per partnerschap wordt slechts één inschrijving geaccepteerd. Als partners worden beschouwd gehuwden, geregistreerde partners, samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die in de GBA staan ingeschreven op hetzelfde woonadres, evenals zij die willen gaan samenwonen.
 4. Overdraagbaarheid
  De inschrijving is niet overdraagbaar aan anderen.
 5. Geldigheid
  De inschrijving is enkel en alleen geldig voor de bouwkavel aan de Kapelheuvelstraat. De gemeente staat bij de inschrijving voor een bouwkavel slechts één inschrijving toe per alleenstaande of per stel waarbij sprake is van een partnerschap, zoals omschreven onder punt 1c van de inschrijfvoorwaarden.
 6. Aansprakelijkheid
  De inschrijver[s] dient [dienen] zich ervan bewust te zijn dat ten behoeve van het bouwplan nog een privaat- en publiekrechtelijk traject gevolgd dient te worden. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in het bouwplan of in het uiterste geval het niet doorgaan van het bouwplan.

 2. Inschrijving

Als het formulier is ontvangen en aan de voorwaarden wordt voldaan, doet de inschrijver mee aan de loting voor een plaats op de wachtlijst.
Inschrijvingen worden ongeldig verklaard, indien:

 • deze op een andere wijze wordt ingediend dan d.m.v. het voorgeschreven inschrijfformulier;
 • het inschrijfformulier onvolledig of onjuist is ingevuld. Onjuiste of onvolledige invulling van het formulier is volledig voor risico van de inschrijver. (De Inschrijver wordt daarover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden).

Indien niet aan de voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan vindt uitsluiting plaats van de inschrijver[s]. (De Inschrijver wordt daarover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden).

U kunt zich inschrijven met ingang van 17 mei 2020. Bij voorkeur door middel van het mailen van het inschrijfformulier naar verkoopteam@weert.nl. Maar u kunt het formulier ook afgeven aan de balie in het stadhuis (Wilhelminasingel 101, Weert). De inschrijving eindigt uiterlijk op 30 mei 2021 om 23.59 uur. Uw inschrijving dient dan volledig ingevuld bij de gemeente Weert binnen te zijn. Personen die inschrijven na sluiting van bovengenoemde periode worden in volgorde van inschrijving uitgenodigd voor een gesprek nadat de lotingslijst is afgehandeld en de kavel nog beschikbaar is.

Heeft u op 2 juni 2021 geen schriftelijke bevestiging ontvangen van uw inschrijving neem dan contact op met het verkoopteam. Telefonisch via 0495-575760 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7.30 tot 15.00 uur) of per mail via verkoopteam@weert.nl.

3. Loting

Op maandag 7 juni 2021 om 19.00 uur wordt via een openbare loting in de raadzaal van het Stadhuis (fysiek of digitaal), Wilhelminasingel 101 te Weert uit de lijst van geldige inschrijvingen een lotingslijst aangelegd die de volgorde van de inschrijvers bepaalt om op gesprek te komen voor deze bouwkavel. Degene die als eerste getrokken wordt, wordt als nummer 1 op de lijst geplaatst en zo verder.

Alle ingeschrevenen krijgen schriftelijk bericht over hun plaats op de lotingslijst. Plaatsing op de wachtlijst geeft géén recht op aankoop van een bouwkavel.

4. Verkoop

Zodra wordt gestart met de verkoop krijgt degene die als 1e op de lotingslijst staat wordt uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Mocht deze niet overgaan tot koop dan zal de 2e ingelote worden uitgenodigd. Dit totdat de bouwkavel is verkocht of de lotingslijst is afgewerkt.

5. Informatie

De beschikbare informatie over de bouwkavel vindt u op de weert.nl/kapelheuvelstraat.