Kinderdagverblijf starten

Voor de start van een nieuw kinderdagverblijf is het van belang goed op de hoogte te zijn.

Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u onder Weert het overzicht vinden van 7 reeds in Weert opererende kinderdagverblijven. Naast deze kinderdagverblijven zijn er 11 peuterspeelzalen en ruim 250 gastouderadressen (opvang van minder dan 4 kinderen per keer via een gastouderbureau). 
Er zijn 2 dagverblijven in oprichting.
Daarnaast is het zo dat een aantal kinderen uit Weert wordt opgevangen in België (gratis voorschool) en dagverblijven in de werkgemeenten van ouders.
In het kader van de dagarrangementen hebben steeds meer scholen opvang bij school.

Voordat u start met een nieuw kinderdagverblijf is het van belang een reële inschatting te maken van de levensvatbaarheid en klantenpotentiëel in Weert. Op basis van het aantal dagverblijven en nieuwe initiatieven bij scholen in combinatie met een geboortedaling van 10 %, lijkt er weinig bestaansrecht voor nieuwe dagverblijven op de langere termijn. Peuterspeelzalen en dagverblijven worden al samengevoegd. Maar die afweging dient u uiteraard zelf te maken.

Om als geregistreerde kinderopvang (nodig voor belastingteruggave ouders) te kunnen werken moet u aan een aantal vereisten voldoen. Hiervoor kunt u terecht op de volgende sites: 

In de Wet op de Kinderopvang, vooral artikel 50 t/m 60 is vermeld aan welke eisen een kinderdagverblijf dient te voldoen. Het betreft hier zaken als pedagogisch beleidsplan, oudercommissie, verklaring van goed gedrag van de medewerkers etc.

Daarnaast gelden kwaliteitsregels in de kinderopvang. Voor het toetsingskader en inspectierapporten van bestaande dagverblijven kunt u op de site www.ggdlimburgnoord.nl onder “professionals> kindercentra” terecht. Hiermee krijgt u een beeld waarop de inspectie toetst.

Naast de specifieke regelgeving voor een kinderdagverblijf gelden voor u uiteraard de basisregels voor een zelfstandig ondernemer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kamer van koophandel en de belastingdienst.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, dient u rekening te houden met vereisten waaraan de locatie moet voldoen. Kinderopvang is aangemerkt als een dienstverlenend bedrijf of beroep. Een kinderopvang van maximaal 6 kinderen, verzorgt door de hoofdbewoner(s) zelf, wordt gezien als een aan huis gebonden (dienstverlenend) beroep. 
Een kinderopvang van meer dan 6 kinderen en/of waarbij medewerkers in dienst worden gesteld wordt gezien als een dienstverlenend bedrijf. 

Als u een pand op het oog hebt, zou u contact kunnen opnemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht of het bedrijvencontactbureau van de gemeente Weert voor wat betreft bestemmingsplanregels etc. Alle dagverblijven dienen te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.

U ziet: als u wil starten zijn er een heleboel zaken waar u mee aan de slag moet. Over het algemeen is een start als gastouder aan te raden. Dan kunt u onder begeleiding van een erkend gastouderbureau max. 6 kinderen opvangen bij u of de vraagouder thuis.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent en neem evt. contact op met reeds bestaande dagverblijven om een indruk te krijgen waar u rekening mee moet houden. Als u hiermee aan de slag wilt gaan, dan wensen we u veel succes bij de uitvoering van uw plannen. Indien u nog aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons.