Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen.

Gang van zaken

Hiertoe moet u bij de gemeente een verzoek indienen.

Voorwaarden

De gemeente stelt specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Meenemen

geldig legitimatiebewijs